წვდომის მენიუ

ნუმერაციის რესურსით (ციფრების ხუთნიშნა და ექვსნიშნა კომბინაციით) სარგებლობის ლიცენზიების მოდიფიცირების შესახებ

ნომერი: 124 / 2

გამოქვეყნების თარიღი აპრილი 08, 2011

მიღების თარიღი მარტი 15, 2011

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში ’კომისია”) აღნიშნავს, რომ 2010 წლის 25 ნოემბერს ძალაში შევიდა საქართველოს მთავრობის  2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილება ”საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების” შესახებ, რომლის თანახმადაც საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნულ სისტემაზე გადასვლა ხორციელდება ეტაპობრივად და საჯაროდ, ამ დებულების №4 დანართში მოყვანილი ძირითადი ორგანიზაციულ-ტექნიკურ ღონისძიებათა გეგმის შესაბამისად კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღებიდან.

”საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულებაში” კერძოდ  №1 დანართში, გეოგრაფიული ზონის ნუმერაცია განაწილებულია ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებზე, ხოლო დასახლებული პუნქტები, რომლებიც შედიან მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ისარგებლებენ იგივე გეოგრაფიული ნუმერაციის ზონის სააბონენტო ნომრების (SN) სიგრძით. ასევე აღსანიშნავია, რომ ამავე დებულების დანართი N1-ის შესაბამისად ქ. თბილისში სააბონენტო ნომრის სიგრძე (SN) განსაზღვრულია შვიდნიშნა (XXX XXXX) ფორმატით, ხოლო საქართველოს დანარჩენ ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში ექვსნიშნა (XX XXXX) ფორმატით. 

კომისია აღნიშნავს, რომ 2011 წლის 28 იანვრის №35/23 გადაწყვეტილებით დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ნუმერაციის რესურსით (ციფრების ხუთნიშნა და ექვსნიშნა კომბინაციით) სარგებლობის ლიცენზიების მოდიფიცირების მიზნით.   

ზეპირი მოსმენის თარიღად განისაზღვრა 2011 წლის 25 თებერვლის 16.00 საათი, ხოლო გადაწყვეტილების მიღების ვადად განისაზღვრა ზეპირი მოსმენის ჩატარებიდან 10 სამუშაო დღე.

კომისია დამატებით აღნიშნავს, რომ ნუმერაციის რესურსით (ციფრების ხუთნიშნა და ექვსნიშნა კომბინაციით) სარგებლობის ლიცენზიებს, ფლობენ შემდეგი კომპანიები:

1. შპს ”ალექს დეველოპმენტ ჯორჯია” კომისიის 2009 წლის 9 ოქტომბრის №501/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N154 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2019 წლის 09 ოქტომბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 496XXX-497XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

2. შპს ”ახალი ქსელები”

ა) კომისიის 2010 წლის 30 აპრილის №214/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N156  ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2016 წლის  21 აგვისტომდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 21XXXX, 245XXX-249XXX, 32XXXX, 33XXXX, 52XXXX, 53XXXX, 540XXX-543XXX, 545XXX, 547XXX, 57XXXX, 58XXXX, 59XXXX, 65XXXX, 69XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) კომისიის 2009 წლის 06 მარტის №112/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N144 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2018 წლის  10 ოქტომბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ქუთაისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 90XXX-92950, 93XXX-97XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

გ) კომისიის 2008 წლის 10 ოქტომბრის №586/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N127 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2018 წლის  10 ოქტომბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ქუთაისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 20XXX-26XXX, 278XX-279XX, 28XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

დ) კომისიის 2006 წლის 07 ივლისის №300/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N65 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2016 წლის 07 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ქუთაისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 11XXX-135XX, 138XX-14XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ე) კომისიის 2006 წლის 07 ივლისის №300/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N66 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2016 წლის 07 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. სამტრედიაში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ვ) კომისიის 2006 წლის 07 ივლისის №300/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N67 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2016 წლის 07 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ზესტაფონში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 4XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ზ) კომისიის 2006 წლის 07 ივლისის №300/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N68 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2016 წლის 07 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ფოთში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 40XXX-44XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

თ) კომისიის 2007 წლის 18 მაისის №254/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N100 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2017 წლის 18 მაისამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 187XXX-189XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ი) კომისიის 2007 წლის 13 თებერვლის №77/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N88 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2017 წლის 26 იანვრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 186XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

კ) კომისიის 2008 წლის 10 ოქტომბრის №586/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N128 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2018 წლის 10 ოქტომბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ქუთაისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 4XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ლ) კომისიის 2009 წლის 06 ნოემბრის №590/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N129 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2018 წლის  10 ოქტომბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ქუთაისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 7XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

მ) კომისიის 2009 წლის 20 მარტის №142/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N146 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2019 წლის 20 თებერვლამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 13XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ნ) კომისიის 2010 წლის 26 თებერვლის №98/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N145 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2018 წლის  10 ოქტომბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ქუთაისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 92950-92999 ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ო) კომისიის 2010 წლის 24 დეკემბრის №597/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N163 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2018 წლის  10 ოქტომბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ქუთაისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 98XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

3. შპს ”ახტელი”

ა) კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N35  ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2013 წლის 01 აგვისტომდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 27XXXX, 70XXXX, 75XXXX, 76XXXX, 77XXXX, 79XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) კომისიის 2010 წლის 10 დეკემბრის №565/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N38 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2013 წლის 18 აპრილამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 190XXX-191XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

გ) კომისიის 2006 წლის 23 ივნისის №270/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N64 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2016 წლის 21 აგვისტომდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 455XXX-459XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

დ) კომისიის 2008 წლის 12 სექტემბრის №524/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N124 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2016 წლის   21 აგვისტომდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 544XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ე) კომისიის 2009 წლის 13 თებერვლის №59/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N141 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2016 წლის 21 აგვისტომდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 549XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ვ) კომისიის 2009 წლის 01 მაისის №223/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N150 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2016 წლის   21 აგვისტომდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 548000-548899 ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ზ) კომისიის 2009 წლის 23 ოქტომბრის №540/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N155 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2016 წლის 21 აგვისტომდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 546000 -546899 ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

თ) კომისიის 2010 წლის 30 აპრილის №214/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N165 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2016 წლის  21 აგვისტომდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 548900-548999, 546900-546999 ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

4. შპს ”ბოლნისის ახალი ქსელები” კომისიის 2006 წლის 08 სექტემბრის №396/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N69  ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2016 წლის 07 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ბოლნისის რაიონში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 30XXX-31XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

5. შპს ”გ.ს.ი. ტექნოლოგია” კომისიის 2010 წლის 26 იანვრის №42/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N160 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2020 წლის 26 იანვრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 160XXX-161XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

6. სს ”გლობალ ერთი”

ა) კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N36 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2013 წლის 14 თებერვლამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 436XXX-439XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) კომისიის 2007 წლის 17 აგვისტოს №471/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N104 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2017 წლის  17 აგვისტომდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 157XXX-159XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

7. შპს ”ვემატელი”

ა) კომისიის 2009 წლის 25 სექტემბრის №465/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N12 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2013 წლის 03 ოქტომბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ბათუმში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 30XXX-34XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

 ბ) კომისიის 2006 წლის 29 სექტემბრის №416/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N13 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2013 წლის 03 ოქტომბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ბათუმში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 35XXX-39XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

გ) კომისიის 2006 წლის 11 აგვისტოს №359/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N74 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2016 წლის 11 აგვისტომდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ბათუმში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 10XXX-14XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

8. შპს ”ვიტელ ჯორჯია”

ა) კომისიის 2007 წლის 07 დეკემბრის №754/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N108 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2017 წლის  07 დეკემბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 499XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) კომისიის 2008 წლის 14 ივლისის №412/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N116 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2018 წლის 14 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 493XXX-494XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

გ) კომისიის 2008 წლის 14 ივლისის №412/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N117 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2018 წლის 14 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. რუსთავში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 130XXX-131XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

დ) კომისიის 2008 წლის 14 ივლისის №412/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N118 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2018 წლის  14 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ფოთში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 47XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ე) კომისიის 2009 წლის 27 მარტის №161/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N147 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2019 წლის 27 მარტამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ბათუმში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 60XXX-61XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

9. შპს ”ივერია ქსელი” კომისიის 2007 წლის 12 ოქტომბრის №575/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N107 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2017 წლის 12 ოქტომბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ზუგდიდის რაიონში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 5XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

10. შპს ”იმკომი” კომისიის 2010 წლის 20 აგვისტოს №402/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N70  ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2016 წლის 11 აგვისტომდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 178XXX-179XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

11. შპს ”ინტელ ფონი” კომისიის 2008 წლის 24 აპრილის №219/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N110 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2018 წლის 24 აპრილამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 492XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

12. სს ”ინფოჯორჯია XXI” კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N39  ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2013 წლის 27 ივნისამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 490XXX-491XXX, 150XXX-151XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

13. შპს ”კავკასიის ციფრული ქსელი” კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N40  ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2011 წლის 20 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 55XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

14. შპს ”კავკასუს ონლაინი”

ა) კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N41 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2012 წლის 09 აგვისტომდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 480XXX-484XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N49 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2015 წლის 14 იანვრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 970XXX-974XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

გ) კომისიის 2008 წლის 01 აგვისტოს №455/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N56 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2013 წლის 12 სექტემბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 505XXX-509XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

 დ) კომისიის 2008 წლის 01 აგვისტოს №456/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N75 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2016 წლის  13 ოქტომბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 427XXX-429XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ე) კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N48 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2012 წლის 11 იანვრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 20XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

15.  შპს ”კაჭრეთის ახალი ქსელები” კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N42 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2013 წლის 16 მაისამდე. ნუმერაციის რესურსი:    ქ. გურჯაანის რაიონის სოფ. კაჭრეთში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 44XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

16. შპს ”კეთილი ნების კომუნიკაციები-გუდვილკომი” კომისიის 2006 წლის 03 ნოემბრის №471/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N43 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2014 წლის 23 აპრილამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 4251XX-426XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

17. შპს ”ლაგი” კომისიის 2006 წლის 03 ნოემბრის №471/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N76 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2014 წლის 23 აპრილამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 4250XX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

18. შპს ”ლუნეტი” კომისიის 2010 წლის 16 აპრილის №190/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N164 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2020 წლის 16 აპრილამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 498XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

19. შპს ”მაგთიკომი”

ა) კომისიის 2007 წლის 17 დეკემბრის №763/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N15 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2019 წლის 17 ივნისამდე. ნუმერაციის რესურსი:  ქ.თბილისში - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX;  ქუთაისში - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 10XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N44 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2015 წლის 13 მაისამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 170XXX-174XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

გ) კომისიის 2009 წლის 31 მარტის №168/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N53 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2019 წლის  12 თებერვლამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 44XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

დ) კომისიის 2006 წლის 11 აგვისტოს №355/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N71 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2016 წლის 11 აგვისტომდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 175XXX-177XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

20. შპს ”მაიფონი”

ა) კომისიის 2010 წლის 22 ოქტომბრის №479/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N46 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2012 წლის 19 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 420XXX-424XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) კომისიის 2009 წლის 08 მაისის №238/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N143 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2019 წლის  13 თებერვლამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 193XXX-197XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

21. შპს ”მაქსტელკომი” კომისიის 2006 წლის 03 თებერვლის №58/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N77 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2015 წლის 08 აპრილამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 465XXX-469XXX, 975XXX-979XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

22. შპს ”მეტაკომი” კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N47 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2012 წლის 13 სექტემბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. რუსთავში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 19XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

23. შპს ”რკინიგზის ტელეკომი” კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს № N52 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2014 წლის 01 ოქტომბრამდე. ნუმერაციის რესურსი:

  ქ.თბილისი-                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 56XXXX 

  ლანჩხუთი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  წყალტუბო -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  სამტრედია -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX     

  ახალგორი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  აბაშა -                                                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX     

  ცხინვალი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  სენაკი -                                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                 

  ყაზბეგი -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ხობი -                                                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6 XXXX     

  რუსთავი -                                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 56XXXX

  ზუგდიდი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  დუშეთი -                                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  წალენჯიხა -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX      

  თიანეთი -                                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ჩხოროწყუ -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ახმეტა-                                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  მარტვილი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  თელავი -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ვანი -                                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX      

  საგარეჯო -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ხარაგაული -                                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ყვარელი -                                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ბაღდათი-                                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  გურჯაანი -                                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  საჩხერე -                                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ველისციხე -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ლენტეხი -                                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ლაგოდეხი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ამბროლაური -                                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  სიღნაღი -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  წნორი -                                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ხაშური -                                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  დედოფლისწყარო -                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  სურამი -                                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  მარნეული -                                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                 

  ქარელი -                                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ბოლნისი -                                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  გორი -                                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  თეთრიწყარო -                                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  კასპი -                                                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  დმანისი -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  გარდაბანი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ნინოწმინდა-                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                

  მცხეთა -                                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ახალქალაქი -                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ჭიათურა-                                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  წალკა -                                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  თერჯოლა-                                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ასპინძა -                                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ზესტაფონი -                                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ახალციხე -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ფოთი -                                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ადიგენი -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ხონი -                                                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ბორჯომი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ოზურგეთი -                                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX

  ბაკურიანი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ტყიბული -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ბათუმი -                                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 68XXX-69XXX    

  ქედა-                                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ქობულეთი -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX                  

  ხულო -                                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  შუახევი -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX 

ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

24.  ი/მ ”რომან გოგობერიშვილი” 

ა) კომისიის 2009 წლის 06 ნოემბრის №589/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N159 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2016 წლის 07 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ქუთაისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 136XX-137XX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) კომისიის 2009 წლის 06 ნოემბრის №589/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N161 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2018 წლის 10 ოქტომბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ქუთაისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 270XX-277XX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

25. შპს ”საქართველოს რკინიგზა” კომისიის 2009 წლის 11 დეკემბრის №676/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N153 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2019 წლის 11 სექტემბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 198XXX-199XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

26.  შპს ”საქაერონავიგაცია” კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N50 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2012 წლის 29 ნოემბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 947XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

27. შპს ”საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაცია” კომისიის 2007 წლის 02 მარტის №108/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №№ N96, N97, N98 ლიცენზიებს, ლიცენზიების მოქმედების ვადა 2017 წლის  19 თებერვლამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. რუსთავში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 15XXXX, 17XXXX, 18XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

28. შპს ”სერვისი” კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N55 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2014 წლის 09 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 485XXX-487XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

29. შპს ”სერვისლაინი” კომისიის 2008 წლის 10 ოქტომბრის №584/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N134 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2018 წლის 10 ოქტომბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 495XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

30. სს ”სილქნეტი”: 

ა) კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №126/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N37 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2011 წლის 09 ნოემბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 240XXX-244XXX, 430XXX-435XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N89 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2017 წლის 23 თებერვლამდე. ნუმერაციის რესურსი: გორის რაიონში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

გ) კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N90 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2017 წლის 23 თებერვლამდე. ნუმერაციის რესურსი: ოზურგეთის რაიონში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 7XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

დ) კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N91 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2017 წლის 23 თებერვლამდე. ნუმერაციის რესურსი: გურჯაანის რაიონში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ე) კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N92 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2017 წლის 23 თებერვლამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 90XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ვ) კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N93 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2017 წლის 23 თებერვლამდე. ნუმერაციის რესურსი: გორის რაიონში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 7XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ზ) კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N122 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2015 წლის 28 იანვრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ბათუმში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

თ) კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N136 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2018 წლის 24 ოქტომბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 14XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ი) კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N139 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2015 წლის 28 იანვრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ქობულეთში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 61XXX-62XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

კ) კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №127/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N140 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2015 წლის 28 იანვრამდე. ნუმერაციის რესურსი:

ქ.ბათუმი -                                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი: 2XXXX, 4XXXX, 5XXXX,          7XXXX;

ქობულეთის რაიონი -                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი: 60XXX, 63XXX-69XXX;

ხულოს რაიონი -                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი: 7XXXX;

ქედის რაიონი -                                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი: 5XXXX;

ხელვაჩაურის რაიონი -                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი: 4XXXX;

შუახევის რაიონი -                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი: 6XXXX;

ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ლ) კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N51 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2015 წლის 04 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი:

ქ.თბილისი-  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსები: 10XXXX, 180XXX-184XXX, 22XXXX, 23XXXX, 25XXXX, 29XXXX, 30XXXX, 31XXXX, 34XXXX, 35XXXX, 36XXXX, 37XXXX, 38XXXX, 39XXXX, 40XXXX, 41XXXX, 475XXX-479XXX , 51XXXX, 60XXXX, 61XXXX, 62XXXX, 63XXXX, 64XXXX, 66XXXX, 67XXXX, 68XXXX, 71XXXX, 72XXXX, 73XXXX, 74XXXX, 78XXXX, 91XXXX, 92XXXX, 93XXXX, 940XXX-946XXX, 948XXX-949XXX,  95XXXX, 96XXXX, 98XXXX, 99XXXX;

აბაშა-                                                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX;

ადიგენი -                                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX;

ასპინძა -                                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX;

ამბროლაური -                                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ახალციხე -                                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ახალგორი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX;

ახალქალაქი -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ახმეტა -                                                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ბაკურიანი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 462XX; 463XX;

ბორჯომი -                                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ბაღდადი -                                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ბოლნისი -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ვანი -                                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

გორი -                                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

გურჯაანი -                                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

გარდაბანი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

დედოფლისწყარო -                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

დმანისი -                                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

დუშეთი -                                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ზესტაფონი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 5XXXX;

ზუგდიდი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ქუთაისი -                                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX, 5XXXX, 6XXXX;

ქარელი -                                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX;

ყაზბეგი -                                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 5XXXX;

კასპი -                                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ყვარელი -                                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ლაგოდეხი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ლანჩხუთი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ლენტეხი -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX;

მარნეული -                                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

მარტვილი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

მესტია -                                                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

მცხეთა -                                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX, 3XXXX;

ნინოწმინდა -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ოზურგეთი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX;

ონი -                                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ფოთი -                                                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX, 7XXXX;

რუსთავი  -                                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 12XXXX, 14XXXX;

სამტრედია -                                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

საჩხერე -                                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

სენაკი -                                                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX, 7XXXX;

საგარეჯო  -                                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 4XXXX;

სიღნაღი -                                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX, 4XXXX;

სურამი  -                                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 7XXXX;

ტყიბული  -                                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

თელავი -                                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX, 7XXXX;

თეთრი წყარო -                                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

თიანეთი -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX;

თერჯოლა -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ხარაგაული  -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ხაშური -                                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 4XXXX;

ხონი -                                                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

წალკა -                                                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

წალენჯიხა -                                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

წყალტუბო  -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ცაგერი -                                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ჭიათურა -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 5XXXX;

ჩოხატაური  -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX, 3XXXX;

ჩხოროწყუ -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ხობი -                                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ველისციხე -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX;

ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

31. შპს ”სკაი სერვისი” კომისიის 2010 წლის 07 მაისის №220/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N87 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2017 წლის 26 იანვრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 185XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

32. შპს ”სუფსა ტექნოკომი”

ა) კომისიის 2009 წლის 23 ოქტომბრის №541/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N157 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2019 წლის 23 ოქტომბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ოზურგეთის რაიონში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 41XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) კომისიის 2009 წლის 23 ოქტომბრის №541/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N158 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2019 წლის 23 ოქტომბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ლანჩხუთის რაიონში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 41XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

33. შპს ”ტელკო სისტემს” კომისიის 2007 წლის 05 ოქტომბრის №567/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N106 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2017 წლის 05 ოქტომბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 192XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

34. შპს ”ქართული სატელეფონო კომპანია ჯტს”

ა)  კომისიის 2008 წლის 29 აგვისტოს №496/6 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N63 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2018 წლის 29 აპრილამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 450XXX-454XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ)  კომისიის 2007 წლის 13 თებერვლის №76/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N82 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2017 წლის 26 იანვრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ფოთში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 46XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

გ) კომისიის 2007 წლის 13 თებერვლის №76/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N83 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2017 წლის 26 იანვრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. გორში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 30XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

დ) კომისიის 2007 წლის 13 თებერვლის №76/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N84 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2017 წლის 26 იანვრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქობულეთის რ-ში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 30XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ე) კომისიის 2007 წლის 13 თებერვლის №75/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N85 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2017 წლის 26 იანვრამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. ბათუმში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 16XXX-19XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ვ) კომისიის 2007 წლის 17 აგვისტოს №470/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N103 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2017 წლის                               17 აგვისტომდე. ნუმერაციის რესურსი: მცხეთის რ-ში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 50XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ზ) კომისიის 2007 წლის 15 ივნისის №333/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N101 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2017 წლის 15 ივნისამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 152XXX-156XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

35. შპს ”ქვანტუმ გრუპი” კომისიის 2005 წლის 16 დეკემბრის №788/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N10 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2011 წლის 27 აპრილამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 500XXX-504XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

36. შპს ”ჯეონეთი” კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N58 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2012 წლის           26 აპრილამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 470XXX-474XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

37.  შპს ”ჯორჯიან მედია პროდაქშენ გრუპი” კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N57 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2013 წლის 16 მაისამდე. ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 460XXX-464XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

კომისია აგრეთვე აღნიშნავს, რომ “ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის თანახმად ლიცენზიის  მოდიფიცირების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს კომისია, ხოლო ლიცენზიის მოდიფიცირების საფუძველი შეიძლება იყოს: ა) ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის ცვლილება; ბ) კომისიის ან ლიცენზიის მფლობელის დასაბუთებული მოთხოვნა.

 

     საკითხის ზეპირი მოსმენა გაიმართა კომისიის 2011 წლის 25 თებერვლის სხდომაზე. ზეპირი მოსმენის დროს არ გამოვლენილა ნუმერაციის რესურსით (ციფრების ხუთნიშნა და ექვსნიშნა კომბინაციით) სარგებლობის ლიცენზიების მოდიფიცირების დამაბრკოლებელი გარემოებები. შესაბამისად კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია ზეპირი მოსმენის სხდომაზევე განხორციელედეს აღნიშნული ლიცენზიების მოდიფიცირება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კომისიამ „ელექტრონული კომუნიკაციების  შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე და115-ე მუხლების შესაბამისად კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად

გადაწყვიტა:

1. მოდიფიცირდეს შპს ”ალექს დეველოპმენტ ჯორჯიას” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N154 ლიცენზია შევიდეს ცვლილება კომისიის 2009 წლის 9 ოქტომბრის №501/1 გადაწყვეტილებაში და  ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 496XXX-497XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2496XXX-2497XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;  გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

2. მოდიფიცირდეს შპს ”ახალი ქსელების”

ა) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N156 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2010 წლის 30 აპრილის №214/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მესამე პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა)  ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 21XXXX, 245XXX-249XXX, 32XXXX, 33XXXX, 52XXXX, 53XXXX, 540XXX-543XXX, 545XXX, 547XXX, 57XXXX, 58XXXX, 59XXXX, 65XXXX, 69XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 221XXXX,  2245XXX-2249XXX, 232XXXX, 233XXXX, 252XXXX, 253XXXX, 2540XXX-2543XXX, 2545XXX, 2547XXX, 257XXXX, 258XXXX, 259XXXX, 265XXXX, 269XXXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;

ბ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N144 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2009 წლის 06 მარტის №112/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მეორე პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 90XXX-92950, 93XXX-97XXX (სულ 7950 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 290XXX-292950, 293XXX-297XXX (სულ 7950 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა:   ქ. ქუთაისი;”

გ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N127 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2008 წლის 10 ოქტომბრის №586/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 20XXX-26XXX, 278XX-279XX, 28XXX (სულ 8200 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 220XXX-226XXX, 2278XX-2279XX, 228XXX (სულ 8200 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. ქუთაისი;”

დ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N65 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 07 ივლისის №300/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია № N65.

ა.ა.) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 11XXX-135XX, 138XX-14XXX (სულ 3800 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 211XXX-2135XX, 2138XX-214XXX (სულ 3800 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული  საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;

ა.ბ.) გეოგრაფიული ზონა: ქ. ქუთაისი;

ა.გ.) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2016 წლის 07 ივლისამდე;

ა.დ.) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან”.

ე)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N66 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 07 ივლისის №300/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ბ) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ბ) ლიცენზიის № N66

ბ.ა.) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 23XXXX ფიქსირებული  საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;

ბ.ბ.) გეოგრაფიული ზონა: სამტრედიის მუნიციპალიტეტი;

ბ.გ.) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 07.07.2016 წ- მდე;

 ბ.დ.) პრაქტიკული საქმიანობის დაწყების ვადა: ლიცენზიის გაცემიდან 1(ერთი) წელი;

ბ.ე.)ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან”.

ვ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N67 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 07 ივლისის №300/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის გ) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”გ) ლიცენზიის № N67

გ.ა.) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 4XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან -24XXXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;

გ.ბ.) გეოგრაფიული ზონა: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი;

გ.გ.) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 07.07.2016 წ- მდე;

 გ.დ.) პრაქტიკული საქმიანობის დაწყების ვადა: ლიცენზიის გაცემიდან 1(ერთი) წელი;

გ.ე.) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან”.

ზ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N68 ლიცენზია, კომისიის 2006 წლის 07 ივლისის №300/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის დ) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”დ)  ლიცენზიის № N68

დ.ა.) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 40XXX-44XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 240XXX-244XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;

 დ.ბ.) გეოგრაფიული ზონა: ქ. ფოთი

 დ.გ.) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 07.07.2016 წ- მდე;

დ.დ.) პრაქტიკული საქმიანობის დაწყების ვადა: ლიცენზიის გაცემიდან 1(ერთი) წელი;

დ.ე.) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან”.

თ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N100 ლიცენზია,  შევიდეს ცვლილება კომისიის 2007 წლის 18 მაისის №254/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 187XXX-189XXX (სულ 3000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2187XXX-2189XXX (სულ 3000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

ი)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N88 ლიცენზია,  შევიდეს ცვლილება კომისიის 2007 წლის 13 თებერვლის №77/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 186XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2186XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

კ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N128  ლიცენზია,  შევიდეს ცვლილება კომისიის 2008 წლის 10 ოქტომბრის №586/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 4XXXX (სულ 10000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 24XXXX (სულ 10000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. ქუთაისი;”

ლ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N129 ლიცენზია,  შევიდეს ცვლილება კომისიის 2009 წლის 06 ნოემბრის №590/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 7XXXX (სულ 10000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 27XXXX (სულ 10000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. ქუთაისი;”

მ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N146  ლიცენზია,  შევიდეს ცვლილება  კომისიის 2009 წლის 20 მარტის №142/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის   ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 13XXXX (სულ 10000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 213XXXX (სულ 10000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

ნ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N145  ლიცენზია,  შევიდეს ცვლილება  კომისიის 2010 წლის 26 თებერვლის №98/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის   ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 92950-92999 ჩათვლით (სულ 50 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 292950-292999 ჩათვლით (სულ 50 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. ქუთაისი;”

ო) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N163  ლიცენზია,  შევიდეს ცვლილება კომისიის 2010 წლის 24 დეკემბრის №597/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 98XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან -  298XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული  საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. ქუთაისი;”

3. მოდიფიცირდეს შპს ”ახტელის”

ა) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N35  ლიცენზია,  შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილებაში და გადაწყვეტილების მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 27XXXX, 70XXXX, 75XXXX, 76XXXX, 77XXXX, 79XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 227XXXX, 270XXXX, 275XXXX, 276XXXX, 277XXXX, 279XXXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

ბ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N38  ლიცენზია,  შევიდეს ცვლილება კომისიის 2010 წლის 10 დეკემბრის №565/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 190XXX-191XXX (სულ 2000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2190XXX-2191XXX (სულ 2000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

გ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N64  ლიცენზია,  შევიდეს ცვლილება  კომისიის 2006 წლის 23 ივნისის №270/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 455XXX-459XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2455XXX-2459XXX ფიქსირებული  საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

დ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N124  ლიცენზია,  შევიდეს ცვლილება  კომისიის 2008 წლის 12 სექტემბრის №524/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 544XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2544XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული  საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;”

ე) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N141  ლიცენზია,  შევიდეს ცვლილება კომისიის 2009 წლის 13 თებერვლის №59/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 549XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2549XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;”

ვ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N150  ლიცენზია,  შევიდეს ცვლილება კომისიის 2009 წლის 01 მაისის №223/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 548000-548899 (სულ 900 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2548000-2548899 (სულ 900 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;”

ზ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N155  ლიცენზია,  შევიდეს ცვლილება კომისიის 2009 წლის 23 ოქტომბრის №540/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 546000-546899 (სულ 900 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2546000-2546899 (სულ 900 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;”

თ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N165  ლიცენზია,  შევიდეს ცვლილება კომისიის 2010 წლის 30 აპრილის №214/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 548900-548999, 546900-546999 (სულ 200 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2548900-2548999, 2546900-2546999 (სულ 200 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;”

4. მოდიფიცირდეს შპს ”ბოლნისის ახალი ქსელების” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N69 შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 08 სექტემბრის №396/22 გადაწყვეტილებაში  და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 30XXX-31XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 230XXX-231XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი;”

5. მოდიფიცირდეს შპს ”გ.ს.ი. ტექნოლოგიას” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N160 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2010 წლის 26 იანვრის №42/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 160XXX-161XXX (სულ 2000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2160XXX-2161XXX (სულ 2000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

6. მოდიფიცირდეს სს ”გლობალ ერთის”

ა) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N36 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 436XXX-439XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2436XXX-2439XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;  გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

ბ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N104 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2007 წლის 17 აგვისტოს №471/1 გადაწყვეტილებაში  და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 157XXX-159XXX (სულ 3000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2157XXX-2159XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

7. მოდიფიცირდეს შპს ”ვემატელის”

ა) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N12 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2009 წლის 25 სექტემბრის №465/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 30XXX-34XXX (სულ 5000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 230XXX-234XXX ფიქსირებული  საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;  გეოგრაფიული ზონა: ქ. ბათუმი;”

ბ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N13 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება   კომისიის 2006 წლის 29 სექტემბრის №416/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 35XXX-39XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 235XXX-239XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა:         ქ. ბათუმი;”

გ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N74 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 11 აგვისტოს №359/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 10XXX-14XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 210XXX-214XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა:      ქ. ბათუმი;”

8. მოდიფიცირდეს შპს ”ვიტელ ჯორჯიას”

ა)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N108 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2007 წლის 07 დეკემბრის №754/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 499XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2499XXX  (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

ბ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N116 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება  კომისიის 2008 წლის 14 ივლისის №412/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 493XXX-494XXX (სულ 2000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2493XXX-2494XXX (სულ 2000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

გ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N117 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება  კომისიის 2008 წლის 14 ივლისის №412/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 130XXX-131XXX (სულ 2000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 230XXX-231XXX (სულ 2000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ.რუსთავი;

დ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N118 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება  კომისიის 2008 წლის 14 ივლისის №412/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-7 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 47XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 247XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. ფოთი;”

ე)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N147 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2009 წლის 27 მარტის №161/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 60XXX-61XXX (სულ 2000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 260XXX-261XXX (სულ 2000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. ბათუმი;”

9. მოდიფიცირდეს შპს ”ივერია ქსელის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N107 ლიცენზია შევიდეს ცვლილება კომისიის 2007 წლის 12 ოქტომბრის №575/1  გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 5XXXX (სულ 10000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 25XXXX (სულ 10000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი;”

10. მოდიფიცირდეს შპს ”იმკომის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N70  ლიცენზია,  შევიდეს ცვლილება კომისიის 2010 წლის 20 აგვისტოს №402/5 გადაწყვეტილებაში და  ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 178XXX-179XXX (სულ 2000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან -2178XXX-2179XXX (სულ 2000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;  გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

11. მოდიფიცირდეს შპს ”ინტელ ფონის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N110 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2008 წლის 24 აპრილის №219/1 გადაწყვეტილებაში  და  ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 492XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2492XXX  ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;  გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

12. მოდიფიცირდეს სს ”ინფოჯორჯია XXI”-ის ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N39  ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილებაში  და  ამ გადაწყვეტილების მე-7 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 490XXX-491XXX, 150XXX-151XXX  ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2490XXX-2491XXX,  2150XXX-2151XXX  ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;  გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

13. მოდიფიცირდეს შპს ”კავკასიის ციფრული ქსელის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N40 ლიცენზია შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილებაში და  ამ გადაწყვეტილების მე-8 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 55XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 255XXXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა:                    ქ. თბილისი;”

14. მოდიფიცირდეს შპს ”კავკასუს ონლაინის”

ა) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N41 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილებაში და  ამ გადაწყვეტილების მე-9 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 480XXX-484XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2480XXX-2484XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;  გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

ბ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N49 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილებაში და  ამ გადაწყვეტილების მე-17 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 970XXX-974XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2970XXX-2974XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;  გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

გ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N56 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2008 წლის 01 აგვისტოს №455/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 505XXX-509XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2505XXX-2509XXX  ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

დ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N75 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2008 წლის 01 აგვისტოს №456/5 გადაწყვეტილებაში და  ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 427XXX-429XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2427XXX-2429XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;  გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

ე)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N48 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-16 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 20XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 220XXXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა:                          ქ. თბილისი;”

15. მოდიფიცირდეს შპს ”კაჭრეთის ახალი ქსელების” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N42 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილებაში და  ამ გადაწყვეტილების მე-10 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 44XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 244XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: გურჯაანის მუნიციპალიტეტი;”

16. მოდიფიცირდეს შპს ”კეთილი ნების კომუნიკაციები-გუდვილკომის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N43 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 03 ნოემბრის №471/22 გადაწყვეტილებაში და  ამ გადაწყვეტილების მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 4251XX-426XXX (1900 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 24251XX-2426XXX (1900 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

17. მოდიფიცირდეს შპს ”ლაგის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N76 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 03 ნოემბრის №471/22 გადაწყვეტილებაში და  ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 4250XX (100 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 24250XX (100 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

18. მოდიფიცირდეს შპს ”ლუნეტის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N164 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2010 წლის 16 აპრილის №190/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 498XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2498XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;”

19. მოდიფიცირდეს შპს ”მაგთიკომის”

ა) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N15 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2007 წლის 17 დეკემბრის №763/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-9 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 226XXXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;  გეოგრაფიული ზონა:  ქ. თბილისი;

ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 10XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 210XXX  ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა:ქ. ქუთაისი;”

ბ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N44  ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილებაში და  ამ გადაწყვეტილების მე-12 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 170XXX-174XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2170XXX-2174XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;  გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

გ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N53  ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2009 წლის 31 მარტის №168/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 44XXXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 244XXXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

დ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N71 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 11 აგვისტოს №355/1  გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 175XXX-177XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2175XXX-2177XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;  გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

20. მოდიფიცირდეს შპს ”მაიფონის”  

ა) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N46 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2010 წლის 22 ოქტომბრის №479/5 გადაწყვეტილებაში და  ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 420XXX-424XXX (სულ 5000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2420XXX-2424XXX (სულ 5000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

ბ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N143  ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2009 წლის 08 მაისის №238/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 193XXX-197XXX (სულ 5000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2193XXX-2197XXX (სულ 5000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

21. მოდიფიცირდეს შპს ”მაქსტელკომის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N77 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 03 თებერვლის №58/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების  მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 465XXX-469XXX, 975XXX-979XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2465XXX-2469XXX, 2975XXX-2979XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

22. მოდიფიცირდეს შპს ”მეტაკომის”  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N47 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების  მე-15 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 19XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 29XXXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;  გეოგრაფიული ზონა: ქ. რუსთავი;”

23. მოდიფიცირდეს შპს ”რკინიგზის ტელეკომის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N52 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების  მე-21 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი:

  ქ.თბილისი-                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 56XXXX 

  ლანჩხუთი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  წყალტუბო -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  სამტრედია -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX     

  ახალგორი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  აბაშა -                                                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX     

  ცხინვალი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  სენაკი -                                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                 

  ყაზბეგი -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ხობი -                                                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6 XXXX     

  რუსთავი -                                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 56XXXX

  ზუგდიდი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  დუშეთი -                                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  წალენჯიხა -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX      

  თიანეთი -                                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ჩხოროწყუ -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ახმეტა-                                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  მარტვილი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  თელავი -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ვანი -                                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX      

  საგარეჯო -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ხარაგაული -                                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ყვარელი -                                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ბაღდათი-                                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  გურჯაანი -                                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  საჩხერე -                                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ველისციხე -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ლენტეხი -                                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ლაგოდეხი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ამბროლაური -                                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  სიღნაღი -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  წნორი -                                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ხაშური -                                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  დედოფლისწყარო -                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  სურამი -                                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  მარნეული -                                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                 

  ქარელი -                                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ბოლნისი -                                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  გორი -                                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  თეთრიწყარო -                                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  კასპი -                                                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  დმანისი -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  გარდაბანი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ნინოწმინდა-                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                

  მცხეთა -                                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ახალქალაქი -                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ჭიათურა-                                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  წალკა -                                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  თერჯოლა-                                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ასპინძა -                                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ზესტაფონი -                                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ახალციხე -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ფოთი -                                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ადიგენი -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ხონი -                                                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ბორჯომი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ოზურგეთი -                                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX

  ბაკურიანი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                  

  ტყიბული -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ბათუმი -                                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 68XXX-69XXX    

  ქედა-                                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  ქობულეთი -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX                  

  ხულო -                                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

  შუახევი -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX 

ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან

  ქ.თბილისი-                                                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 256XXXX 

  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი -                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                  

  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი -                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  სამტრედიის მუნიციპალიტეტი -                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX     

  ახალგორის მუნიციპალიტეტი -                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  აბაშის მუნიციპალიტეტი -                                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX     

  ცხინვალის მუნიციპალიტეტი-                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  სენაკის მუნიციპალიტეტი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                 

  სტეფანწმინდის მუნიციპალიტეტი -                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  ხობის მუნიციპალიტეტი -                                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26 XXXX     

  ქ. რუსთავი -                                                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი -                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                  

  დუშეთის მუნიციპალიტეტი -                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი -                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX      

  თიანეთის მუნიციპალიტეტი -                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი -                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                  

  ახმეტის მუნიციპალიტეტი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  მარტვილის მუნიციპალიტეტი -                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                  

  თელავის მუნიციპალიტეტი -                                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  ვანის მუნიციპალიტეტი -                                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX      

  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი -                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი -                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                  

  ყვარლის მუნიციპალიტეტი -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  ბაღდათის მუნიციპალიტეტი-                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                  

  გურჯაანის მუნიციპალიტეტი -                                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  საჩხერეს მუნიციპალიტეტი -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                  

  ლენტეხის მუნიციპალიტეტი -                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                  

  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი -                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი -                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                  

  სიღნაღის მუნიციპალიტეტი -                                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  ხაშურის მუნიციპალიტეტი -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი -                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                  

  მარნეულის მუნიციპალიტეტი -                                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                 

  ქარელის მუნიციპალიტეტი -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  ბოლნისის მუნიციპალიტეტი -                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                  

  გორის მუნიციპალიტეტი -                                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი -                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                  

  კასპის მუნიციპალიტეტი-                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  დმანისის მუნიციპალიტეტი -                                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                  

  გარდაბნის მუნიციპალიტეტი -                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი-                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                

  მცხეთის მუნიციპალიტეტი -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი -                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                  

  ჭიათურის მუნიციპალიტეტი-                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  წალკის მუნიციპალიტეტი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                  

  თერჯოლის მუნიციპალიტეტი-                                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  ასპინძის მუნიციპალიტეტი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                  

  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი -                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  ახალციხის მუნიციპალიტეტი -                                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                  

  ქ. ფოთი -                                                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  ადიგენის მუნიციპალიტეტი -                                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                  

  ხონის მუნიციპალიტეტი -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  ბორჯომის მუნიციპალიტეტი -                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX                  

  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი -                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 29XXXX

  ტყიბულის მუნიციპალიტეტი -                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  ქ. ბათუმი -                                                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 268XXX-269XXX    

  ქედის მუნიციპალიტეტი-                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  ქობულეთის მუნიციპალიტეტი -                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 29XXXX                  

  ხულოს მუნიციპალიტეტი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX

  შუახევის მუნიციპალიტეტი -                                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 29XXXX 

ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;”

24. მოდიფიცირდეს ი/მ ”რომან გოგობერიშვილის”

ა)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N159 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2009 წლის 06 ნოემბრის №589/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-5 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 136XX-137XX (სულ 200 ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2136XX-2137XX (სულ 200 ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. ქუთაისი;”

ბ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N161 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2009 წლის 06 ნოემბრის №589/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-8 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 270XX-277XX (სულ 800 ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2270XX-2277XX (სულ 800 ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. ქუთაისი;”

25. მოდიფიცირდეს შპს ”საქართველოს რკინიგზის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N153 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2009 წლის 11 დეკემბრის №676/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 198XXX-199XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2198XXX-2199XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;  გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

26.  მოდიფიცირდეს შპს ”საქაერონავიგაციის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N50 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილებაში და  ამ გადაწყვეტილების მე-18 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 947XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2947XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა:ქ. თბილისი;”

27. მოდიფიცირდეს შპს ”საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაციის”:

ა)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N96 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2007 წლის 02 მარტის №108/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 15XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 25XXXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. რუსთავი;”

ბ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N97 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2007 წლის 02 მარტის №108/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 17XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან  - 27XXXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. რუსთავი;”

გ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N98 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2007 წლის 02 მარტის №108/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-7 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 18XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 28XXXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ.რუსთავი;”

28. მოდიფიცირდეს შპს ”სერვისის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N55 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილებაში და  ამ გადაწყვეტილების 24-ე პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 485XXX-487XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2485XXX-2487XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ.თბილისი;”

29. მოდიფიცირდეს შპს ”სერვისლაინის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N134 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2008 წლის 10 ოქტომბრის №584/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 495XXX (1000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2495XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ.თბილისი;”

30. მოდიფიცირდეს სს ”სილქნეტის”: 

ა)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N37 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება  კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №126/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 240XXX-244XXX, 430XXX-435XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2240XXX-2244XXX, 2430XXX-2435XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

ბ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N89 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება  კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 29XXXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: გორის მუნიციპალიტეტი;”

გ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N90 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 7XXXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 27XXXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი;”

დ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N91 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-5 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 23XXXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: გურჯაანის მუნიციპალიტეტი;”

ე)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N92 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება  კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-6 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 90XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 290XXXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა:                         ქ. თბილისი;”

ვ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N93 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-7 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 7XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 27XXXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: გორის მუნიციპალიტეტი;”

ზ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N122 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება  კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-10 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX (სულ 10000 საბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 29XXXX (სულ 10000 საბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. ბათუმი;”

თ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N136 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება  კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-11 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 14XXXX (სულ 10000 საბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 214XXXX (სულ 10000 საბონენტო ნომერი)  ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ.თბილისი;”

ი)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N139 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება  კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-12 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 61XXX-62XXX (სულ 2000 საბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 261XXX-262XXX (სულ 2000 საბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი;”

კ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N140 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება  კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №127/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი:

ქ.ბათუმი -                                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი: 2XXXX, 4XXXX, 5XXXX,          7XXXX;

ქობულეთის რაიონი -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი: 60XXX, 63XXX-69XXX;

ხულოს რაიონი -                                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი: 7XXXX;

ქედის რაიონი -                                                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი: 5XXXX;

ხელვაჩაურის რაიონი -                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი: 4XXXX;

შუახევის რაიონი -                                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი: 6XXXX;

ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან

ქ.ბათუმი -                                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი: 22XXXX, 24XXXX,  25XXXX,   27XXXX;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი -                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი: 260XXX, 263XXX-269XXX;

ხულოს მუნიციპალიტეტი -                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი: 27XXXX;

ქედის მუნიციპალიტეტი -                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი: 25XXXX;

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი -             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი: 24XXXX;

შუახევის მუნიციპალიტეტი -                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი: 26XXXX;

ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;

ლ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N51 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება  კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი:

ქ.თბილისი-  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსები: 10XXXX, 180XXX-184XXX, 22XXXX, 23XXXX, 25XXXX, 29XXXX, 30XXXX, 31XXXX, 34XXXX, 35XXXX, 36XXXX, 37XXXX, 38XXXX, 39XXXX, 40XXXX, 41XXXX, 475XXX-479XXX , 51XXXX, 60XXXX, 61XXXX, 62XXXX, 63XXXX, 64XXXX, 66XXXX, 67XXXX, 68XXXX, 71XXXX, 72XXXX, 73XXXX, 74XXXX, 78XXXX, 91XXXX, 92XXXX, 93XXXX, 940XXX-946XXX, 948XXX-949XXX,  95XXXX, 96XXXX, 98XXXX, 99XXXX;

აბაშა-                                                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX;

ადიგენი -                                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX;

ასპინძა -                                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX;

ამბროლაური -                                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ახალციხე -                                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ახალგორი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX;

ახალქალაქი -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ახმეტა -                                                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ბაკურიანი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 462XX; 463XX;

ბორჯომი -                                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ბაღდათი -                                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ბოლნისი -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ვანი -                                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

გორი -                                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

გურჯაანი -                                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

გარდაბანი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

დედოფლისწყარო -                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

დმანისი -                                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

დუშეთი -                                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ზესტაფონი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 5XXXX;

ზუგდიდი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ქუთაისი -                                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX, 5XXXX, 6XXXX;

ქარელი -                                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX;

ყაზბეგი -                                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 5XXXX;

კასპი -                                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ყვარელი -                                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ლაგოდეხი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ლანჩხუთი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ლენტეხი -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX;

მარნეული -                                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

მარტვილი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

მესტია -                                                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

მცხეთა -                                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX, 3XXXX;

ნინოწმინდა -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ოზურგეთი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX;

ონი -                                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ფოთი -                                                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX, 7XXXX;

რუსთავი  -                                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 12XXXX, 14XXXX;

სამტრედია -                                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

საჩხერე -                                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

სენაკი -                                                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX, 7XXXX;

საგარეჯო  -                                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 4XXXX;

სიღნაღი -                                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX, 4XXXX;

სურამი  -                                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 7XXXX;

ტყიბული  -                                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

თელავი -                                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX, 7XXXX;

თეთრი წყარო -                                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

თიანეთი -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX;

თერჯოლა -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ხარაგაული  -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ხაშური -                                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 4XXXX;

ხონი -                                                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

წალკა -                                                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

წალენჯიხა -                                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

წყალტუბო  -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ცაგერი -                                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ჭიათურა -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 5XXXX;

ჩოხატაური  -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX, 3XXXX;

ჩხოროწყუ -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ხობი -                                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ველისციხე -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX;

ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან

ქ.თბილისი - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსები: 210XXXX, 2180XXX-2184XXX, 222XXXX, 223XXXX, 225XXXX, 229XXXX, 230XXXX, 231XXXX, 234XXXX, 235XXXX, 236XXXX, 237XXXX, 238XXXX, 239XXXX, 240XXXX, 241XXXX, 2475XXX-2479XXX , 251XXXX, 260XXXX, 261XXXX, 262XXXX, 263XXXX, 264XXXX, 266XXXX, 267XXXX, 268XXXX, 271XXXX, 272XXXX, 273XXXX, 274XXXX, 278XXXX, 291XXXX, 292XXXX, 293XXXX, 2940XXX-2946XXX, 2948XXX-2949XXX,  295XXXX, 296XXXX, 298XXXX, 299XXXX;

აბაშის მუნიციპალიტეტი -                                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 29XXXX;

ადიგენის მუნიციპალიტეტი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 29XXXX;

ასპინძის მუნიციპალიტეტი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 29XXXX;

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი -                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

ახალციხის მუნიციპალიტეტი -                                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

ახალგორის მუნიციპალიტეტი-                                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 23XXXX;

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი -                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

ახმეტის მუნიციპალიტეტი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი -                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX; 2462XX; 2463XX;

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი -                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი -                                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

ვანის მუნიციპალიტეტი -                                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

გორის მუნიციპალიტეტი -                                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი -                                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი -                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

დმანისის მუნიციპალიტეტი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

დუშეთის მუნიციპალიტეტი -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი -                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 25XXXX;

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი -                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

ქ. ქუთაისი  -                                                                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 23XXXX, 25XXXX, 26XXXX;

ქარელის მუნიციპალიტეტი -                                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 23XXXX;

სტეფანწმინდის მუნიციპალიტეტი                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 25XXXX;

კასპის მუნიციპალიტეტი -                                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

ყვარლის მუნიციპალიტეტი -                                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი -                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი -                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი -                                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 29XXXX;

მარნეულის მუნიციპალიტეტი -                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

მარტვილის მუნიციპალიტეტი -                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

მესტიის მუნიციპალიტეტი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

მცხეთის მუნიციპალიტეტი -                                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX,23XXXX;

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი -                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი -                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 26XXXX;

ონის მუნიციპალიტეტი -                                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

ქ. ფოთი -                                                                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX, 27XXXX;

ქ. რუსთავი  -                                                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 212XXXX, 214XXXX;

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი -                                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

საჩხერის მუნიციპალიტეტი -                                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

სენაკის მუნიციპალიტეტი -                                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX, 27XXXX;

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი  -                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 24XXXX;

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 23XXXX, 24XXXX;

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი  -                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

თელავის მუნიციპალიტეტი -                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 23XXXX, 27XXXX;

თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი -                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

თიანეთის მუნიციპალიტეტი -                                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 29XXXX;

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი -                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი  -                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

ხაშურის მუნიციპალიტეტი -                                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 24XXXX; 27XXXX;

ხონის მუნიციპალიტეტი -                                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

წალკის მუნიციპალიტეტი -                                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი -                                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი -                                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

ცაგერის მუნიციპალიტეტი -                                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

ჭიათურას მუნიციპალიტეტი -                                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 25XXXX;

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი  -                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX, 23XXXX;

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი -                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX;

ხობის მუნიციპალიტეტი -                                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 22XXXX.

ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;”

31. მოდიფიცირდეს შპს ”სკაი სერვისის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N87 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2010 წლის 07 მაისის №220/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 185XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2185XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ..თბილისი;”

32. მოდიფიცირდეს შპს ”სუფსა ტექნოკომის”

ა)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N157 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2009 წლის 23 ოქტომბრის №541/1 გადაწყვეტილებაში და  ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 41XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 241XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი;”

ბ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N158 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2009 წლის 23 ოქტომბრის №541/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 41XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 241XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი;”

33. მოდიფიცირდეს შპს ”ტელკო სისტემსის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N106 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2007 წლის 05 ოქტომბრის №567/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 192XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2192XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი)  ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

34. მოდიფიცირდეს შპს ”ქართული სატელეფონო კომპანია ჯტს”-ის

ა)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N63 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2008 წლის 29 აგვისტოს №496/6  გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 450XXX-454XXX  ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2450XXX-2454XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა:     ქ. თბილისი;”

ბ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N82 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2007 წლის 13 თებერვლის №76/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 46XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 246XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. ფოთი;”

გ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N83 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2007 წლის 13 თებერვლის №76/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 30XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 230XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: გორის მუნიციპალიტეტი;”

დ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N84 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2007 წლის 13 თებერვლის №76/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 30XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 230XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;  გეოგრაფიული ზონა: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი;”

ე)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N85 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2007 წლის 13 თებერვლის №75/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი  16XXX-19XXX (სულ 4000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 216XXX-219XXX (სულ 4000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად;  გეოგრაფიული ზონა: ქ. ბათუმი;”

ვ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N103 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება  კომისიის 2007 წლის 17 აგვისტოს №470/1  გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი  50XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან -  250XXX (სულ 1000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: მცხეთის მუნიციპალიტეტი;”

ზ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N101 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2007 წლის 15 ივნისის №333/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 152XXX-156XXX (სულ 5000 სააბონენტო ნომერი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2152XXX-2156XXX (სულ 5000 სააბონენტო ნომერი) ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

35. მოდიფიცირდეს შპს ”ქვანტუმ გრუპის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N10 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2005 წლის 16 დეკემბრის №788/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 500XXX-504XXX  ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2500XXX-2504XXX  ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ. თბილისი;”

36. მოდიფიცირდეს შპს ”ჯეონეთის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N58 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-27 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 470XXX-474XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2470XXX-2474XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ.თბილისი;”

37.  მოდიფიცირდეს შპს ”ჯორჯიან მედია პროდაქშენ გრუპის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N57 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილებაში და  ამ გადაწყვეტილების 26-ე პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 460XXX-464XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 2460XXX-2464XXX ფიქსირებული საკომუნიკაციო მომსახურების განსახორციელებლად; გეოგრაფიული ზონა: ქ.თბილისი;”

38. დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს (ნ.ლორთქიფანიძე):

ა)  სათანადო მონაცემების კომისიის სალიცენზიო რეესტრში შეტანა;

ბ) სალიცენზიო მოწმობების გაცემის უზრუნველყოფა;

გ) ლიცენზიების მოდიფიცირების თაობაზე ინფორმაციის სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ გაგზავნის უზრუნველყოფა;

დ) აღნიშნული გადაწყვეტილების გაგზავნა (დაზღვეული საფოსტო გზავნილის სახით) ამავე გადაწყვეტილებაში აღნიშნული ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის მფლობელი კომპანიებისთვის (ნ. ჯავახიძე);

39. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ.თბილისი, დ.აღმაშენებლის ხეივანი მე12 კმ, N6) ერთი  თვის ვადაში;

40. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე (გარდა 38-ე, 39-ე, 40-ე და 41-ე  პუნქტებისა) დაევალოს კომისიის აპარატის ნუმერაციის რესურსის მართვის დეპარტამენტს (მ.გოთოშია);

41. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების  38-ე - 41-ე პუნქტებზე დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს (ი.ხარებავა).

კომისიის თავმჯდომარე                                                                  ი. ჩიქოვანი

კომისიის წევრი                                                                                  ს. ბრიტანჩუკი

კომისიის წევრი                                                                                 ი. მოსეშვილი

კომისიის წევრი                                                                                 ა. სიხარულიძე

კომისიის წევრი                                                                                 კ. კვიტაიშვილი

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები