„რადიოსიხშირული სპექტრით ან/და ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მოსაპოვებლად აუქციონის გამართვის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2005 წ ლის 12 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ნომერი: 3 /

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 30, 2021 10:34

მიღების თარიღი ივნისი 03, 2021

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის

დადგენილება №3

2021 წლის 3 ივნისი                   ქ. თბილისი                

რადიოსიხშირული სპექტრით ან/და ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მოსაპოვებლად აუქციონის გამართვის დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2005 ლის 12 დეკემბრის 13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების  შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ადგენს:

მუხლი 1

საქართველოსკომუნიკაციებისეროვნულიკომისიის 2005 წლის 12 დეკემბრის13 დადგენილებით (სსმ145, 14.12.2005, 040.230.000.17.010.007.931) დამტკიცებულირადიოსიხშირულისპექტრითსარგებლობისუფლებისმოსაპოვებლადაუქციონისგამართვისადარადიოსიხშირულისპექტრით სარგებლობისსაფასურისგანსაზღვრისდებულებაშიშევიდესშემდეგიცვლილება:

 

1. მე-7 მუხლსდაემატოსშემდეგიშინაარსისმე-7 პუნქტი:

„7. საერთოსაეთეროანსპეციალიზირებულირადიომაუწყებლობისლიცენზიისმიღებისმსურველიპირისმიერიმავესამაუწყებლომომსახურებისზონაშიმისმფლობელობაშიარსებულსაერთოსაეთეროანსპეციალიზირებულირადიომაუწყებლობისლიცენზიაზეუარისთქმის (დათმობის) შემთხვევაში, ამმუხლისპირველპუნქტის შესაბამისადგანსაზღვრულსალიცენზიოგადასახდელსგამოაკლდებამისმიერდათმობილილიცენზიისსალიცენზიოგადასახდელისოდენობალიცენზიისმოქმედებისდარჩენილივადისპროპორციულად. იმშემთხვევაში, თუდათმობილილიცენზიისთვისგადახდილითანხისოდენობააღემატებამისაღებილიცენზიისსალიცენზიოგადასახდელს, მეტობადაბრუნებასარექვემდებარება.

მუხლი 2

ესდადგენილებაამოქმედდესგამოქვეყნებისთანავე.

 

კომისიისწევრი

 

ნათიაკუკულაძე

კომისიისწევრი

 

ეკატერინეიმედაძე

კომისიისწევრი

 

ვახტანგაბაშიძე

თავმჯდომარე

 

კახიბექაური

მუხლი 1

 

საქართველოსკომუნიკაციებისეროვნულიკომისიის 2005 წლის 12 დეკემბრის13 დადგენილებით (სსმ145, 14.12.2005, 040.230.000.17.010.007.931) დამტკიცებულირადიოსიხშირულისპექტრითსარგებლობისუფლებისმოსაპოვებლადაუქციონისგამართვისადარადიოსიხშირულისპექტრით სარგებლობისსაფასურისგანსაზღვრისდებულებაშიშევიდესშემდეგიცვლილება:

1. მე-7 მუხლსდაემატოსშემდეგიშინაარსისმე-7 პუნქტი:

„7. საერთოსაეთეროანსპეციალიზირებულირადიომაუწყებლობისლიცენზიისმიღებისმსურველიპირისმიერიმავესამაუწყებლომომსახურებისზონაშიმისმფლობელობაშიარსებულსაერთოსაეთეროანსპეციალიზირებულირადიომაუწყებლობისლიცენზიაზეუარისთქმის (დათმობის) შემთხვევაში, ამმუხლისპირველპუნქტის შესაბამისადგანსაზღვრულსალიცენზიოგადასახდელსგამოაკლდებამისმიერდათმობილილიცენზიისსალიცენზიოგადასახდელისოდენობალიცენზიისმოქმედებისდარჩენილივადისპროპორციულად. იმშემთხვევაში, თუდათმობილილიცენზიისთვისგადახდილითანხისოდენობააღემატებამისაღებილიცენზიისსალიცენზიოგადასახდელს, მეტობადაბრუნებასარექვემდებარება.

 

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები