საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ზოგიერთ გადაწყვეტილებაში ცვლილებათა შეტანის შესახებ

ნომერი: 487 / 22

გამოქვეყნების თარიღი ნოემბერი 20, 2006

მიღების თარიღი ნოემბერი 10, 2006

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში “კომისია”) აღნიშნავს, რომ ”ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის შესაბამისად, ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კომისია დამოუკიდებლად ახორციელებს ნუმერაციის რესურით სარგებლობის რეგულირებას. ამავე დროს, კომისიის ერთ-ერთ ფუნქციას წარმოადგენს ამოწურვადი რესურსის მართვა და ეფექტურად გამოყენების უზრუნველყოფა, ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მოპოვების გამჭვირვალე და არადისკრიმინაციული პირობებისა და წესების დადგენა და შესაბამისი ლიცენზიების გაცემა.

კომისია აღნიშნავს, რომ  ”ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” და ”ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” საქართველოს კანონების შესაბამისად გაუქმებულ იქნა ”კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ” საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მთელი რიგი ლიცენზიები და ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში შემოღებულ იქნა ავტორიზაციის რეჟიმი, კერძოდ ”ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, კომისია  ახდენს ა) ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით უზრუნველყოფის ავტორიზაციას და ბ) ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურების მიწოდების ავტორიზაციას.  ამავე დროს, ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობის მიზნით ამოწურვადი რესურსით სარგებლობისთვის ”ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ”  საქართველოს კანონის მე-7  მუხლით, ისევე როგორც ”ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” საქართველოს კანონის 49-ე მუხლით გათვალისწინებულია სარგებლობის ლიცენზიის 2 სახე: 1. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია და 2. რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია.

შესაბამისად კომისიას მიაჩნია, რომ საქართველოს საკანონმდებლო ნოვაციების ლიცენზიებში იმპლემენტაციის, ასევე ნუმერაციის ამოწურვადი რესურსის მართვისა და ეფექტურად გამოყენების უზრუნველყოფის მიზნით, მომხმარებელთა ინტერესების გათვალისწინებით, ციფრების ორნიშნა, სამნიშნა, ოთხნიშნა კომბინაციის და სააბონენტო ნუმერაციის რესურსის სარგებლობა ლიცენზიის მფლობელთა მიერ უნდა განხორციელდეს ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის.

კომისია ასევე აღნიშნავს, რომ ”ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” საქართველოს კანონის 64-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, განსაზღვრულია ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორისა და ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებლის ვალდებულება ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემდეგ საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასთან. აღნიშნული საკანონმდებლო ნორმა თავისთავად გულისხმობს კომისიის ვალდებულებასაც ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასთან შესაბამისობაში მოიყვანოს ყველა გაცემული ლიცენზია, რაც გულისხმობს ნუმერაციის შეცვლის უფლებამოსილებასაც.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია, რომ ციფრების ორნიშნა, სამნიშნა, ოთხნიშნა კომბინაციის და  სააბონენტო ნუმერაციის რესურსის ლიცენზიის მფლობელებმა აღნიშნული ნუმერაციის რესური გამოიყენონ ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის და ამავე დროს, ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის ყველა მფლობელს ”ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” საქართველოს კანონის 64-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად განესაზღვროთ  ვალდებულება ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემდეგ საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანონ ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასთან.

კომისიას მიაჩნია, რომ ზემოაღნიშნული პირობები საქართველოს კანონმდებლობიდან გამომდინარე გადატანილ უნდა იქნას ლიცენზიებში, როგორც სალიცენზიო პირობები.

კომისია ასევე აღნიშნავს, რომ ” ინდივიდუალური მეწარმე “კონსტანტინე ასათიანის” №1467 ლიცენზიის მოდიფიცირების და  ინდივიდუალური მეწარმე “კონსტანტინე ასათიანს” და შპს “მაქსტელკომს” შორის ლიცენზიის გადაპირების შესახებ” კომისიის 2006 წლის 3 თებერვლის გადაწყვეტილებაში დაშვებულ იქნა უზუსტობა, კერძოდ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის შესაბამისად ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიას მიენიჭა № N11, მაშინ როდესაც აღნიშნული ნუმერაციით ლიცენზია უკვე მინიჭებული ჰქონდა შპს ”მობიტელს” კომისიის 2005 წლის 16 დეკემბრის №789/22 გადაწყვეტილებით. შესაბამისად კომისიას მიაჩნია, რომ ტექნიკური ხარვეზის გამოსწორების მიზნით ცვლილება უნდა შევიდეს კომისიის 2006 წლის 3 თებერვლის გადაწყვეტილებაში და ლიცენზიას მიენიჭოს ახალი ნომერი.

კომისია დამატებით აღნიშნავს, რომ კომისიას წერილით მომართა შპს ”ბოლნისის ახალმა ქსელებმა” (08.11.2006 №08/11)  რომელიც ითხოვს ”შპს ”ფოპტნეტსა” და შპს ”ბოლნისი ახალ ქსელებს” შორის ლიცენზიის გადაპირების შესახებ” კომისიის 2006 წლის 8 სექტემბრის №396/22 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანას  და შპს ”ბოლნისის ახალი ქსელების” კუთვნილი სატელეფონო სასადგურო ინდექს 30XXX-31XXX-ის გამოყენების გეოგრაფიულ საზღვრად  - ბოლნისის რაიონის განსაზღვრას,  ნაცვლად ქ.ბოლნისისა.

კომისია აღნიშნავს, რომ ბოლნისის რაიონში შეღწევადობის კოდი არის 258. შესაბამისად, როგორც ქ.ბოლნისში, ასევე ბოლნისის რაიონში შემავალ სოფლებში დაკავშირება ხორციელდება ჯერ ბოლნისის რაიონის კოდის (258), ხოლო შემდეგ სააბონენტო ნუმერაციის რესურსის  აკრეფით, შესაბამისად,  ბოლნისის რაიონში გაცემული ნუმერაციის რესურსის გამოყენება შესაძლებელია როგორც უშუალოდ ქ.ბოლნისში, ასევე ბოლნისის რაიონში შემავალ სოფლებში.  

            კომისია დამატებით აღნიშნავს, რომ შპს ”ბოლნისის ახალი ქსელები” ფლობს  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N69 ლიცენზიას. აღნიშნული ლიცენზია გაცემულ იქნა შპს ”ფოპტნეტზე” ”შპს  „ფოპტნეტი“-სთვის  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის  შესახებ” კომისიის 2006 წლის 7 ივლისის №298/1 გადაწყვეტილებით. ხოლო ”შპს ”ფოპტნეტსა” და შპს ”ბოლნისი ახალ ქსელებს” შორის ლიცენზიის გადაპირების შესახებ” კომისიის 2006 წლის 8 სექტემბრის №396/22 გადაწყვეტილებით № N69 ლიცენზია პირდაპირი გადაპირების წესით გადაეცა შპს ”ბოლნისის ახალ ქსელებს”. 2006 წლის 8 სექტემბრის №396/22  გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრულია, რომ  ”№ N69 ლიცენზიით შპს ”ფოპტნეტი”-სთვის განსაზღვრული სალიცენზიო ვალდებულებები (მათ შორის ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურის დარჩენილი ნაწილის გადახდის ვალდებულება) უცვლელი სახით გადავიდეს შპს “ბოლნისის ახალი ქსელებზე”. აღნიშნულიდან გამომდინარე კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია, რომ  შევიდეს ცვლილება ”შპს ”ფოპტნეტსა” და შპს ”ბოლნისი ახალ ქსელებს” შორის ლიცენზიის გადაპირების შესახებ” კომისიის 2006 წლის 8 სექტემბრის №396/22 გადაწყვეტილებაში და შპს ”ბოლნისის ახალი ქსელებს” განესაზღვროს სალიცენზიო პირობები, მათ შორის სატელეფონო (სასადგურო) ინდექს 30XXX-31XXX გამოყენების გეოგრაფიულ საზღვრად ნაცვლად ქ.ბოლნისისა განისაზღვროს - ბოლნისის რაიონი;

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის, ”ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ”  საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის,  64-ე მუხლის მე-3 პუნქტისა და კომისიის 2006 წლის 11 აგვისტოს №352/6 გადაწყვეტილების შესაბამისად, კომისიამ

გადაწყვიტა:

1. შევიდეს ცვლილება ”შპს “ირაო სტილი”-სთვის ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის შესახებ” კომისიის 2005 წლის 24 ივნისის №430/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”1. მიეცეს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N1 ლიცენზია შპს ”ირაო სტილს” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-8-0 (რვა-რვა-ნული) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 24.06.2015 წ-მდე;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

2. შევიდეს ცვლილება ”შპს “აჭარის ელექტროკავშირი”-სთვის ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის შესახებ” კომისიის 2005 წლის 15 ივლისის №510/1 გადაწყვეტილებაში  და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”1. მიეცეს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N2 ლიცენზია შპს ”აჭარის ელექტროკავშირს” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-6-1 (რვა-ექვსი-ერთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 15.07.2015 წ-მდე;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

3. შევიდეს ცვლილება ”შპსნიუკომი”-სთვის ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის შესახებ” კომისიის 2005 წლის 22 ივლისის №512/1 გადაწყვეტილებაში  და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”1. მიეცეს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N3 ლიცენზია შპს ”ნიუკომს” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-0-5-7 (რვა-ნული-ხუთი-შვიდი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 22.07.2015 წ-მდე;

დ)ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

4. შევიდეს ცვლილება ”შპსაითი კონსალტინგი”-სთვის ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის შესახებ” კომისიის 2005 წლის 22 ივლისის №513/1 გადაწყვეტილებაში  და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”1. მიეცეს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N4 ლიცენზია შპს ”აითი კონსალტინგს” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა)ნუმერაციის რესურსი: 0-8 (ნული-რვა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 22.07.2015 წ-მდე;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

5. შევიდეს ცვლილება ”შპსმაგთიკომისთვის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის შესახებ” კომისიის 2005 წლის 26 ივლისის №533/1 გადაწყვეტილებაში  და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”1. მიეცეს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N5 ლიცენზია შპს ”მაგთიკომს” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-9-6 (რვა-ცხრა-ექვსი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 26.07.2015 წ-მდე;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

6. შევიდეს ცვლილება ”შპსმაგთიკომისთვის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის შესახებ” კომისიის 2005 წლის 26 ივლისის №535/1 გადაწყვეტილებაში  და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”1. მიეცეს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N6 ლიცენზია შპს ”მაგთიკომს” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-5-0 (რვა-ხუთი-ნული) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 26.07.2015 წ-მდე;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

7. შევიდეს ცვლილება ”შპსმაგთიკომისთვის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის შესახებ” კომისიის 2005 წლის 26 ივლისის № 536/1 გადაწყვეტილებაში  და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”1. მიეცეს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N7 ლიცენზია შპს ”მაგთიკომს” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა)ნუმერაციის რესურსი: 8-5-1 (რვა-ხუთი-ერთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 26.07.2015 წ-მდე;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

8. შევიდეს ცვლილება ”შპსმაგთიკომისთვის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის შესახებ” კომისიის 2005 წლის 26 ივლისის №534/1 გადაწყვეტილებაში  და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”1. მიეცეს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N8 ლიცენზია შპს ”მაგთიკომს” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-9-5 (რვა-ცხრა-ხუთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 26.07.2015 წ-მდე;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

9. შევიდეს ცვლილება ”შპსჯეოსელისთვის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის შესახებ” კომისიის 2005 წლის 29 ივლისის №539/1 გადაწყვეტილებაში  და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”1. მიეცეს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N9 ლიცენზია შპს ”ჯეოსელს” და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა)ნუმერაციის რესურსი: 8-5-5 (რვა-ხუთი-ხუთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 29.07.2015 წ-მდე;

დ)ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

10. შევიდეს ცვლილება ”შპსაიეტის№’1273 ლიცენზიის მოდიფიცირების და შპს ”აიეტსა” და შპს ”ქვანტუმ გრუფს” შორის ლიცენზიის გადაპირების შესახებ” კომისიის 2005 წლის 16 დეკემბრის №788/22 გადაწყვეტილებაში  და ამ გადაწყვეტილების მეორე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”2. ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N10 და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 500XXX - 504XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 27.04.2011 წ-მდე;

გ)ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ლიცენზიით მინიჭებული ნუმერაციის რესურსის გამოყენებით დაიწყოს პრაქტიკული საქმიანობა 2005 წლის 16 დეკემბრიდან ერთი წლის განმავლობაში;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

11. შევიდეს ცვლილება ”შპსმეგაკომის№’4 ლიცენზიის მოდიფიცირებისა და შპს ”მეგაკომსა” და შპს ”მობიტელს” შორის ლიცენზიის გადაპირების შესახებ” კომისიის 2005 წლის 16 დეკემბრის №789/22 გადაწყვეტილებაში  და ამ გადაწყვეტილების მეოთხე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”4. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N11 და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-9-7 (რვა-ცხრა-შვიდი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 23.07.2013 წ-მდე;

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ლიცენზიით მინიჭებული ნუმერაციის რესურსის გამოყენებით დაიწყოს პრაქტიკული საქმიანობა 2005 წლის 16 დეკემბრიდან ერთი წლის განმავლობაში;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

12. შევიდეს ცვლილება ინდივიდუალური მეწარმე “კონსტანტინე ასათიანის” 1467 ლიცენზიის მოდიფიცირების და  ინდივიდუალური მეწარმე “კონსტანტინე ასათიანს” და შპს “მაქსტელკომს” შორის ლიცენზიის გადაპირების შესახებ” კომისიის 2006 წლის 3 თებერვლის №58/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მეორე და მესამე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”2. ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N77 და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსები 465XXX - 469XXX , 975XXX - 979XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 08.04.2015 წ-მდე;

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ლიცენზიით მინიჭებული ნუმერაციის რესურსის გამოყენებით დაიწყოს პრაქტიკული საქმიანობა 2006 წლის 3 თებერვლიდან ერთი წლის განმავლობაში;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

3. № N77 ლიცენზიის მფლობელად განისაზღვროს შპს ”მაქსტელკომი”;”

13. შევიდეს ცვლილება შპს “SABATEL”-ის №1371 ლიცენზიის მოდიფიცირების და  შპს “SABATEL”-სა და შპს “ალკომსშორის ლიცენზიის გადაპირების შესახებ” კომისიის 2006 წლის 10 მარტის №98/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მეორე და მესამე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”2. ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N12 და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: ქ.ბათუმში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 03.10.2013 წ-მდე;

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

3. № N 12 ლიცენზიას გამოეყოს ქ.ბათუმში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი - 35XXX – 39XXX ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლება ცალკე ლიცენზიად, მიენიჭოს ნომერი N13 და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: ქ.ბათუმში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 35XXX – 39XXX ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 03.10.2013 წ-მდე;

გ)ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ლიცენზიით მინიჭებული ნუმერაციის რესურსის გამოყენებით დაიწყოს პრაქტიკული საქმიანობა 2006 წლის 10 მარტიდან ერთი წლის განმავლობაში;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებათან.”

14. შევიდეს ცვლილება შპსიბერიატელის№991 და №984 ლიცენზიების მოდიფიცირების და  შპსიბერიატელსა” და შპს “ტელენეტსშორის ლიცენზიების გადაპირების შესახებ” კომისიის 2006 წლის 5 მაისის №188/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მესამე და მეოთხე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”3. ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N14 და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-9-0 (რვა-ცხრა-ნული) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 17.06.2009 წ.-მდე;

დ)ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

4. მოდიფიცირდეს №984 ლიცენზია ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიად, მიენიჭოს ნომერი N 15 და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსები:

 ქ.თბილისი - 26XXXX;

 კახეთის რეგიონი - 5XXXX;

 ქუთაისი - 8231  10XXX;

 წყალტუბო - 8240  50XXX;

 სამტრედია - 8211  50XXX;

 ვანი - 8232  50XXX;

 ბაღდათი - 8234  50XXX;

 თერჯოლა - 8291   50XXX;

 ზესტაფონი - 8292  30XXX;

 ტყიბული - 8297  50XXX;

 ჭიათურა - 8279  30XXX;

 საჩხერე - 8235  50XXX;

 ადიგენი - 8266  50XXX;

 ქარელი - 8269  50XXX;

 კასპი  - 8271   50XXX;

 თიანეთი - 8248  50XXX;

 ოზურგეთი - 8296  50XXX;

 ხონი - 8295  50XXX;

 ლანჩხუთი - 8210  50XXX;

 აბაშა - 8212  50XXX;

 სენაკი - 8213  50XXX;

 ფოთი - 8293  30XXX;

 ხობი  - 8215  50XXX;

 მარტვილი-  8218  50XXX;

 ჩხოროწყუ - 8217  50XXX;

 ზუგდიდი - 8215  30XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 17.06.2009 წ.-მდე;

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

15. შევიდეს ცვლილება საერთაშორისო და საქალაქთაშორისო  სატელეფონო კავშირით მომსახურების ლიცენზიების მოდიფიცირების შესახებ” კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების 1-17 პუნქტები  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. მოდიფიცირდეს სს “გლობალ ერთი №586 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”,  ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 16  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-1-8 (რვა-ერთი-რვა) ავტორიზაციის გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა - 30.03.2011 წ-მდე;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

2. მოდიფიცირდეს შპს “ინფოტელი №728 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 17 და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-1-9 (რვა-ერთი-ცხრა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 29.07.2013 წ- მდე;

დ) სალიცენზიო გადასახდელის გადახდის ვალდებულება კომისიის 2003 წლის 1 აგვისტოს №379/6 გადაწყვეტილების შესაბამისად;

ე) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

3. მოდიფიცირდეს შპს “კავკასიის ციფრული ქსელი CDN”-ის  №829 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 18  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-6-6 (რვა-ექვსი-ექვსი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 30.12.2008 წ- მდე;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

4. მოდიფიცირდეს  შპს “კეთილი ნების კომუნიკაციები №843 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 19 და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-1-4 (რვა-ერთი-ოთხი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) სალიცენზიო გადასახდელის გადახდის ვალდებულება კომისიის 2004 წლის 30 აპრილის №200/6 გადაწყვეტილების შესაბამისად;

დ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 12.02.2014 წ- მდე;

ე) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

5. მოდიფიცირდეს  სს “საქართველოს გაერთიანებული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის №849 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 20  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-1-6 (რვა-ერთი-ექვსი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 12.02.2009 - მდე;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

6. მოდიფიცირდეს შპს “საქართველოს ტელეკომი   №15 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 21  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-1-0 (რვა-ერთი-ნული) და 0-0-7 (ნული-ნული-შვიდი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) სალიცენზიო გადასახდელის გადახდის ვალდებულება კომისიის 2004 წლის 16 ივლისის №351/6 გადაწყვეტილების შესაბამისად;

დ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 29.04.2014 წ- მდე;

ე) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

7. მოდიფიცირდეს სს “ეგრისი№345 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 22 და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-1-1 (რვა-ერთი-ერთი), 8-1-2 (რვა-ერთი-ორი), 8-1-7 (რვა-ერთი-შვიდი) და 8-6-5 (რვა- ექვსი-ხუთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 01.10.2007. წ- მდე;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

8. მოდიფიცირდეს შპს “საქტელკომ პლიუსი  №878 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 23  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-1-5 (რვა-ერთი-ხუთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 23.02.2009 წ- მდე;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

9. მოდიფიცირდეს შპს “ჯეოსელი  №1191 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 24 და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-6-2 (რვა-ექვსი-ორი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 17.09.2009 წ- მდე;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

10. მოდიფიცირდეს შპს “მაკროკომი №1386 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 25  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-1-3 (რვა-ერთი-სამი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) სალიცენზიო გადასახდელის გადახდის ვალდებულება კომისიის 2004 წლის 12 მარტის №103/1 გადაწყვეტილების შესაბამისად;

დ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 12.03.2014 წ- მდე;

ე) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

11. მოდიფიცირდეს შპს “ჯორჯია ონლაინი №1301 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 26  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-0-7 (რვა-ნული-შვიდი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 22.01.2012 წ- მდე;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

12. მოდიფიცირდეს შპს “საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაციის №1283 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 27 და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-6-4 (რვა-ექვსი-ოთხი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 14.09.2011 წ- მდე;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

13. მოდიფიცირდეს შპს “სერვისი№1434 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 28  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-6-9 (რვა-ექვსი-ცხრა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) სალიცენზიო გადასახდელის გადახდის ვალდებულება კომისიის 2004 წლის 12 ნოემბრის №615/1 გადაწყვეტილების შესაბამისად;

დ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 12.11.2014 წ- მდე;

ე) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

14. მოდიფიცირდეს შპს “ჯეონეთი” №1362 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 29  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-6-0 (რვა-ექვსი-ნული) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) სალიცენზიო გადასახდელის გადახდის ვალდებულება კომისიის 2003 წლის 4 ივლისის №323/1 გადაწყვეტილების შესაბამისად;

დ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 04.07.2013 წ- მდე;

ე) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

15. მოდიფიცირდეს შპს “შავი ზღვის ტელეკომი  №1456 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 30  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-6-3 (რვა-ექვსი-სამი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) სალიცენზიო გადასახდელის გადახდის ვალდებულება კომისიის 2005 წლის 11 მარტის №140/1 გადაწყვეტილების შესაბამისად;

დ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 11.03.2015 წ- მდე;

ე) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

16. მოდიფიცირდეს შპს “მაქსტელი №1376 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 31  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო  პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-6-8 (რვა-ექვსი-რვა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) სალიცენზიო გადასახდელის გადახდის ვალდებულება კომისიის 2003 წლის 10 ოქტომბრის №521/1 გადაწყვეტილების შესაბამისად;

დ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 10.10.2013 წ- მდე;

ე) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

17. მოდიფიცირდეს შპს “ჯეოტელი №1332 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 32 და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-6-7 (რვა-ექვსი-შვიდი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) სალიცენზიო გადასახდელის გადახდის ვალდებულება კომისიის 2002 წლის 22 ნოემბრის №458/1 გადაწყვეტილების შესაბამისად;

დ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 22.11.2012 მდე;

ე) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

16. შევიდეს ცვლილება ადგილობრივი სატელეფონო კავშირის სისტემითა და ქსელით მომსახურების ლიცენზიების  მოდიფიცირების და სს ”საქართველოს გაერთიანებული სატელკომუნიკაციო კომპანიის” ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ” კომისიის 2006 წლის 2 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების 1-10 პუნქტები  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. მოდიფიცირდეს შპს “აჭარის ელექტროკავშირის” № 1449 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 33  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციის გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი:

ა.ა. ქ.ბათუმში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსები: 2XXXX, 4XXXX, 5XXXX, 7XXXX, 9XXXX;

ა.ბ. ქობულეთის რაიონში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX;

ა.გ. ხულოს რაიონში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 7XXXX;

ა.დ. ქედის რაიონში  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 5XXXX;

ა.ე. ხელვაჩაურის რაიონში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 4XXXX;

ა.ვ. შუახევის რაიონში 6XXXX.

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 28.01.2015 წ- მდე.

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

2. მოდიფიცირდეს შპს “ახალი ქსელების” №168 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 34 და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსები: 21XXXX, 245XXX-249XXX, 32XXXX, 33XXXX, 455XXX-459XXX, 52XXXX, 53XXXX, 54XXXX, 57XXXX, 58XXXX, 59XXXX, 65XXXX და 69XXXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 21.08.2016 წ- მდე;

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

3. მოდიფიცირდეს შპს “ახტელის” №321 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 35  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 27 XXXX,  70XXXX, 75XXXX, 76XXXX, 77XXXX და 79XXXX. 

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 01.08. 2013 წ- მდე.

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

4. მოდიფიცირდეს სს “გლობალ ერთის” №1341 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 36 და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო  პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 436XXX-439XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 14.02.2013 წ- მდე.

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

5. მოდიფიცირდეს შპს “ვანექსის” №1286 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 37  და განისაზღვროს შემდეგი  სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსები: 240XXX-244XXX; 430XXX-435XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 09.11.2011 წ- მდე.

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

6. მოდიფიცირდეს შპს “ინფოტელის” №1344 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 38  და განისაზღვროს შემდეგი  სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 190XXX-191XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 18.04.2013 წ- მდე.

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

7. მოდიფიცირდეს სს “ინფოჯორჯია XXI”-ის №1361 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 39  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსები: 490XXX-491XXX, 150XXX-151XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 27.06.2013 წ- მდე;

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

8. მოდიფიცირდეს შპს “კავკასიის ციფრული ქსელი CDN” –ის №1278 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 40  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 55XXXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 20.07.2011 წ- მდე.

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

9. მოდიფიცირდეს შპს “კავკასუს ნეტვორკი”-ს №1324 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 41  და განისაზღვროს ლიცენზიის შემდეგი პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 480XXX-484XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 09.08.2012 წ- მდე;

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

10. მოდიფიცირდეს შპს “კაჭრეთის ახალი ქსელების” 1350 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 42  და განისაზღვროს ლიცენზიის შემდეგი პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: გურჯაანის რაიონის სოფ.კაჭრეთში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 44XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 16.05.2013 წ- მდე.

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

17. შევიდეს ცვლილება ადგილობრივი სატელეფონო კავშირის სისტემითა და ქსელით მომსახურების ლიცენზიების  მოდიფიცირების და სს ”საქართველოს გაერთიანებული სატელკომუნიკაციო კომპანიის” ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ” კომისიის 2006 წლის 2 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების 12-19 პუნქტები  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

12. მოდიფიცირდეს შპს “მაგთიკომის” №1472 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 44 და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო  პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 170XXX-174XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 13.05.2015 წ- მდე;

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

13. მოდიფიცირდეს შპს “მაკროკომის” №812 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 45  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო  პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 488XXX-489XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 30.12.2008 წ- მდე.

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და ნორმატიულ ბაზასთან.

14. მოდიფიცირდეს შპს “მაქსტელის” №1320 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 46 და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 420XXX-424XXX

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 19.07.2012 წ- მდე.

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

15. მოდიფიცირდეს შპს “მეტაკომის” №1327 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 47 და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო  პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ.რუსთავში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 19XXXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 13.09.2012 წ- მდე.

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

16. მოდიფიცირდეს შპს “რუსთავი 2 ონლაინის” №1300 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 48  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 20XXXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 11.01.2012 წ- მდე.

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

17. მოდიფიცირდეს შპს “სანეტის” №1443 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 49  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 970XXX-974XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 14.01.2015 წ- მდე.

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

18. მოდიფიცირდეს შპს “საქაერონავიგაციის” №1333 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 50  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 947XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 29.11.2012  წ- მდე.

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

19. მოდიფიცირდეს სს “საქართველოს გაერთიანებული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის” №247 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 51  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი:

ქ.თბილისი -  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსები: 10XXXX, 180XXX-184XXX, 22XXXX, 23XXXX, 25XXXX, 29XXXX, 30XXXX, 31XXXX, 34XXXX, 35XXXX, 36XXXX, 37XXXX, 38XXXX, 39XXXX, 40XXXX, 41XXXX, 475XXX-479XXX , 51XXXX, 60XXXX, 61XXXX, 62XXXX, 63XXXX, 64XXXX, 66XXXX, 67XXXX, 68XXXX, 71XXXX, 72XXXX, 73XXXX, 74XXXX, 78XXXX, 91XXXX, 92XXXX, 93XXXX, 940XXX-946XXX, 948XXX-949XXX,  95XXXX, 96XXXX, 98XXXX, 99XXXX;

აბაშა -                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX;

ადიგენი -                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX;

ასპინძა -                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX;

ამბროლაური  -         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ახალციხე  -                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ახალგორი -                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX;

ახალქალაქი  -            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ახმეტა -                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ბაკურიანი -                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 462XX; 463XX;

ბორჯომი -                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ბაღდადი -                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ბოლნისი –                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ვანი -                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

გორი -                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

გურჯაანი -                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

გარდაბანი -               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

დედოფლისწყარო - სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

დმანისი -                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

დუშეთი -                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ზესტაფონი -                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 5XXXX;

ზუგდიდი -                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ქუთაისი -                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX, 5XXXX, 6XXXX;

ქარელი -                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX;

ყაზბეგი -                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 5XXXX;

კასპი -                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ყვარელი –                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ლაგოდეხი -               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ლანჩხუთი -               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ლენტეხი -                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX;

მარნეული  -              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

მარტვილი -               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

მესტია -                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

მცხეთა -                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX, 3XXXX;

ნინოწმინდა -                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ოზურგეთი -              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX;

ონი -                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ფოთი -                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX, 7XXXX;

რუსთავი  -                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 12XXXX, 14XXXX;

სამტრედია  -             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

საჩხერე  -                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

სენაკი  -                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX, 7XXXX;

საგარეჯო  -                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 4XXXX;

სიღნაღი -                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX, 4XXXX;

სურამი  -                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 7XXXX;

ტყიბული  -                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

თელავი  -                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX, 7XXXX;

თეთრი წყარო  -        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

თიანეთი  -                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX;

თერჯოლა  -              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ხარაგაული  -             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ხაშური  -                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 4XXXX;

ხონი  -                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

წალკა  -                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

წალენჯიხა  -              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

წყალტუბო  -              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ცაგერი  -                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ჭიათურა  -                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 5XXXX;

ჩოხატაური  -             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX, 3XXXX;

ჩხოროწყუ  -              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ხობი  -                        სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 2XXXX;

ველისციხე  -              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 3XXXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა  04.07.2015 წ- მდე;

გ) ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურის (2,642,356.72 (ორი მილიონ ექვსას ორმოცდაორი ათას სამას ორმოცდათექვსმეტი ლარი და 72 თეთრი) და სალიცენზიო მოსაკრებლის (3 000 ლარი) გადახდის ვალდებულება 2006 წლის 2 ივლისამდე;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

18. შევიდეს ცვლილება ადგილობრივი სატელეფონო კავშირის სისტემითა და ქსელით მომსახურების ლიცენზიების  მოდიფიცირების და სს ”საქართველოს გაერთიანებული სატელკომუნიკაციო კომპანიის” ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ” კომისიის 2006 წლის 2 ივნისის №237/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების 21-27 პუნქტები  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

21. მოდიფიცირდეს შპს “საქართველოს რკინიგზის ტელეკომის” №1420 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 52  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი:

ქ.თბილისი-                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 56XXXX

ლანჩხუთი -                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

წყალტუბო -                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

სამტრედია  -                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX       

ახალგორი-                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

აბაშა    -                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX       

ცხინვალი -                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

სენაკი -                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

ყაზბეგი-                                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

ხობი   -                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6 XXXX      

რუსთავი-                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 56XXXX

ზუგდიდი-                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

დუშეთი-                                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

წალენჯიხა-                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX       

თიანეთი -                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

ჩხოროწყუ-                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

ახმეტა -                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

მარტვილი-                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

თელავი-                                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

ვანი-                                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX       

საგარეჯო-                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

ხარაგაული-                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

ყვარელი-                                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

ბაღდათი-                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

გურჯაანი-                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

საჩხერე          -                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

ველისციხე-                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

ლენტეხი-                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

ლაგოდეხი-                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

ამბროლაური -                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

სიღნაღი-                                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

წნორი -                                  სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

ხაშური           -                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

დედოფლისწყარო-               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

სურამი           -                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

მარნეული-                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

ქარელი           -                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

ბოლნისი-                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

გორი   -                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

თეთრიწყარო            -           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

კასპი   -                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

დმანისი-                                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

გარდაბანი-                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

ნინოწმინდა-                          სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

მცხეთა           -                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

ახალქალაქი -                         სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

ჭიათურა-                               სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

წალკა  -                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

თერჯოლა-                            სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

ასპინძა           -                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

ზესტაფონი-                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

ახალციხე-                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

ფოთი-                                    სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

ადიგენი-                                სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

ხონი-                                     სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

ბორჯომი-                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

ოზურგეთი-                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX

ბაკურიანი-                             სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX                   

ტყიბული-                              სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

ბათუმი           -                       სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 68XXX-69XXX      

ქედა-                                      სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

ქობულეთი-                           სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX                   

ხულო -                                   სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 6XXXX

შუახევი-                                 სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 9XXXX

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 01.10.2014  წ- მდე.

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

22. მოდიფიცირდეს შპს “საქართველოს ტელეკომის” №852 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 53  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი:  ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 44XXXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 12.02.2009  წ- მდე.

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

23. მოდიფიცირდეს შპს “საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაციის”  №248 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 54  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი:  ქ.რუსთავში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსებები: 15XXXX, 17XXXX, 18XXXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 16.12. 2006 წ- მდე.

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

24. მოდიფიცირდეს შპს “სერვისის” №1404  ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 55  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი:  ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 485XXX- 487XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 09.07.2014  წ- მდე.

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

25. მოდიფიცირდეს სს “ტელენეტის” №1366 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 56  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი:  ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 505XXX -509XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 12.09.2013 წ- მდე.

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

26. მოდიფიცირდეს შპს “ტექნომედიას” №1349 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 57 და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი:  ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 460XXX-464 XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 16.05.2013 წ- მდე.

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

27. მოდიფიცირდეს შპს “ჯეონეთის” №1312 ლიცენზია და ეწოდოს “ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზია”, ლიცენზიას მიენიჭოს ნომერი  N 58  და განისაზღვროს  შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი:  ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 470XXX-474 XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 26.04.2012 წ- მდე.

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

19. შევიდეს ცვლილებები ფიჭური სატელეფონო კავშირით,  პეიჯინგური კავშირით, თრანული სისტემით  მომსახურების,  მონაცემთა გადაცემისა და ინტერნეტის ქსელით მომსახურებაზე რადიოხაზების გამოყენებით და მოძრავი და ფიქსირებული რადიოსატელეფონო კავშირით საქმიანობის ლიცენზიების მოდიფიცირების შესახებ” კომისიის 2006 წლის 2 ივნისის №238/2 გადაწყვეტილებაში:

ა) გადაწყვეტილების  პირველი პუნქტის ბ) ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ბ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიას  მიენიჭოს ნომერი  N 59  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ბ.ა. ნუმერაციის რესურსი 8-9-9 (რვა-ცხრა-ცხრა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ.ბ. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

ბ.გ. ლიცენზიის მოქმედების ვადა 10.07.2006 წ-მდე;

ბ.დ ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

ბ) გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ბ) ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ბ)  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიას  მიენიჭოს ნომერი  N60  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ბ.ა. ნუმერაციის რესურსი: 8-9-8 (რვა-ცხრა-რვა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ.ბ ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

ბ.გ. ლიცენზიის მოქმედების ვადა 12.05.2009 წ-მდე;

ბ.დ ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

გ) გადაწყვეტილების მე-3 პუნქტების ბ) ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ბ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიას  მიენიჭოს ნომერი  N 61  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ბ.ა. ნუმერაციის რესურსი: 8-7-7 (რვა-შვიდი-შვიდი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ.ბ. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

ბ.გ. ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 02.04.2007 წ- მდე;

ბ.დ. ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

დ) გადაწყვეტილების მე-4 პუნქტების ბ) ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ბ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიას  მიენიჭოს ნომერი  N 62  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ბ.ა. ნუმერაციის რესურსი: 8-9-3 (რვა-ცხრა-სამი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ.ბ. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

ბ.გ.  ლიცენზიის მოქმედების ვადა 03.08.2009 წ- მდე ;

ბ.დ. ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

ე) გადაწყვეტილების მე-5 პუნქტების ბ) ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

” ბ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიას  მიენიჭოს ნომერი  N 63  და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ბ.ა. ნუმერაციის რესურსი ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი 450XXX-454XXX;

ბ.ბ. ლიცენზიის მოქმედების ვადა 29.04.2008 წ- მდე ;

ბ.გ ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

20. შევიდეს ცვლილება შპს  “ახალ ქსელებსა” და  შპს “ახტელსშორის ლიცენზიის  გადაპირების შესახებ” კომისიის 2006 წლის 23 ივნისის №270/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”1. № N34 ლიცენზიას გამოეყოს ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსის - 455XXX -459XXX ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლება ცალკე ლიცენზიად, მიენიჭოს ნომერი N64 და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი - 455XXX -459XXX ;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა 21.08.2016 წ- მდე;

გ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

21. შევიდეს ცვლილება შპს „ახალი ქსელები“-სთვის  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის  შესახებ” კომისიის 2006 წლის 7 ივლისის №300/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”1. მიეცეს შპს ”ახალ ქსელებს” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიები და განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა)  .ა) ლიცენზიის № N65

     ა.ბ) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ. ქუთაისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი - 11XXX-14XXX ;

                  ა.გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 07.07.2016 წ- მდე;

                  ა.დ) პრაქტიკული საქმიანობის დაწყების ვადა: ლიცენზიის გაცემიდან 1(ერთი) წელი;

     ა.ე) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

ბ)   ბ.ა) ლიცენზიის № N66

      ბ.ბ) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ. სამტრედიაში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი - 3XXXX;

      ბ.გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 07.07.2016 წ- მდე;

      ბ.დ) პრაქტიკული საქმიანობის დაწყების ვადა: ლიცენზიის გაცემიდან 1(ერთი) წელი;

      ბ.ე) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

გ)   გ.ა) ლიცენზიის № N67

       გ.ბ) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ. ზესტაფონში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი - 4XXXX;

       გ.გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 07.07.2016 წ- მდე;

       გ.დ) პრაქტიკული საქმიანობის დაწყების ვადა: ლიცენზიის გაცემიდან 1(ერთი) წელი;

       გ.ე) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

დ) დ.ა) ლიცენზიის № N68

      დ.ბ) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ. ფოთში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი - 40XXX-44XXX;

      დ.გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 07.07.2016 წ- მდე;

      დ.დ)პრაქტიკული საქმიანობის დაწყების ვადა: ლიცენზიის გაცემიდან 1(ერთი) წელი;

      დ.ე) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

22. შევიდეს ცვლილებაშპს  „შპს  “ფოპტნეტსადა  შპსბოლნისის ახალ ქსელებსშორის ლიცენზიის  გადაპირების შესახებკომისიის 2006 წლის 8 სექტემბრის №396/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”2. № N69 ლიცენზიისთვის განისაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ბოლნისის რაიონში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი - 30XXX-31XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 07.07.2016 წ- მდე;

გ) პრაქტიკული საქმიანობის დაწყების ვადა: 2006 წლის 8 სექტემბრიდან  1(ერთი) წელი;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.

ე) ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურის დარჩენილი ნაწილის გადახდის ვალდებულება კომისიის 2006 წლის 7 ივლისის №298/1 გადაწყვეტილების შესაბამისად.”

23. შევიდეს ცვლილება  „შპს „მოსე“-სთვის  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის  შესახებ” კომისიის 2006 წლის 11 აგვისტოს №357/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”1. მიეცეს შპს ”მოსე”-ს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N70 ლიცენზია  და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი - 178XXX-179XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 11.08.2016 წ - მდე;

გ) ნუმერაციის რესურსის 10%-ს ათვისების ვალდებულება: ლიცენზიის გაცემიდან 1(ერთი) წელი;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

24. შევიდეს ცვლილება  „შპს „მაგთიკომი“-სთვის  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის  შესახებ” კომისიის 2006 წლის 11 აგვისტოს №355/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”1. მიეცეს შპს ”მაგთიკომს” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N71 ლიცენზია  და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ. თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი - 175XXX-177XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 11.08.2016  წ- მდე;

გ) ნუმერაციის რესურსის 10%-ს ათვისების ვალდებულება: ლიცენზიის გაცემიდან 1(ერთი) წელი;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

25. შევიდეს ცვლილება  „შპს „მაგთიკომი“-სთვის  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის  შესახებ ” კომისიის 2006 წლის 11 აგვისტოს №354/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”1. მიეცეს შპს ”მაგთიკომს” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N72 ლიცენზია  და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-9-1 (რვა-ცხრა-ერთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 11.08.2016 წ- მდე;

დ) პრაქტიკული საქმიანობის დაწყების ვადა: ლიცენზიის გაცემიდან 1(ერთი) წელი;

ე) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

26. შევიდეს ცვლილება  „შპს „კომუნიკაციების საკონსულტაციო  ჯგუფი“-სთვის  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის  შესახებ” კომისიის 2006 წლის 11 აგვისტოს №356/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”1. მიეცეს შპს „კომუნიკაციების საკონსულტაციო  ჯგუფს“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N73 ლიცენზია  და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-5-3 (რვა-ხუთი-სამი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 11.08.2016 წ- მდე;

დ) პრაქტიკული საქმიანობის დაწყების ვადა: ლიცენზიის გაცემიდან 1(ერთი) წელი;

ე) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

27.  შევიდეს ცვლილება  „შპს „ვემატელი“-სთვის  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის  შესახებ” კომისიის 2006 წლის 11 აგვისტოს №359/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”1. მიეცეს შპს ”ვემატელს” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N74 ლიცენზია  და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ. ბათუმში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი - 10XXX-14XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 11.08.2016 წ- მდე;

გ) ნუმერაციის რესურსის 10%-ს ათვისების ვალდებულება: ლიცენზიის გაცემიდან 1(ერთი) წელი;”

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

28. შევიდეს ცვლილება  „შპს  “ალკომსა” და  შპს “ვემატელს შორის ლიცენზიის  გადაპირების შესახებ” კომისიის 2006 წლის 29 სექტემბრის №416/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”2. შპს ”ვემატელს” განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ.ბათუმში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი - 35XXX -39XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 03.10. 2013 წ- მდე;

გ) ნუმერაციის რესურსის 10%-ის ათვისების ვალდებულება:კომისიის 2006 წლის 10 მარტის №98/2 გადაწყვეტილების მიღებიდან 1 (ერთი) წლის ვადაში;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

29. შევიდეს ცვლილება  „სს „ტელენეტი“-სთვის  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის  შესახებ” კომისიის 2006 წლის 13 ოქტომბრის №446/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”1. მიეცეს სს ”ტელენეტს” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N75 ლიცენზია  და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის ნუმერაციის რესურსი: ქ.თბილისში სატელეფონო (სასადგურო) ინდექსი - 427XXX -429XXX;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 13.10.2016 - მდე;

გ) ნუმერაციის რესურსის 10%-ის ათვისების ვალდებულება: ლიცენზიის გაცემიდან 1(ერთი) წელი;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

30. დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს (ნ.ნიჟარაძე) აცნობოს ლიცენზიის მფლობელებს წინამდებარე გადაწყვეტილების მიღების შესახებ:

31. დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს (დ.კიკნაძე):

ა)  სათანადო მონაცემების კომისიის სალიცენზიო რეესტრში შეტანა;

ბ)“ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-13 მუხლით გათვალისწინებული მონაცემების სახელმწიფო სალიცენზიო რეესტრში გატარებისა და ლიცენზიის გაცემის თაობაზე ინფორმაციის „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ გამოქვეყნების უზრუნველყოფა;

გ) სალიცენზიო მოწმობების გაცემის უზრუნველყოფა;

32. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ.თბილისი, სარაჯიშვილის № 1 ა) ერთი  თვის ვადაში;

33. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს (ი.ხარებავა).

            კომისიის თავმჯდომარე                              დ.ქიტოშვილი

            კომისიის წევრები:                                        დ.პატარაია                                                                

                                                                                    ზ.ნონიკაშვილი                                

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები