წვდომის მენიუ

ნუმერაციის რესურსით (ციფრების ორნიშნა, სამნიშნა და ოთხნიშნა კომბინაციით) სარგებლობის ლიცენზიების მოდიფიცირების შესახებ

ნომერი: 123 / 2

გამოქვეყნების თარიღი აპრილი 14, 2011

მიღების თარიღი მარტი 15, 2011

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში ”კომისია”) აღნიშნავს, რომ 2010 წლის 25 ნოემბერს ძალაში შევიდა საქართველოს მთავრობის  2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილება ”საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების” შესახებ, რომლის თანახმადაც საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნულ სისტემაზე გადასვლა ხორციელდება ეტაპობრივად და საჯაროდ, ამ დებულების №4 დანართში მოყვანილი ძირითადი ორგანიზაციულ-ტექნიკურ ღონისძიებათა გეგმის შესაბამისად.

”საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების” (დანართი N2 და N3) შესაბამისად, ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით მომსახურების ორგანიზებისათვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბე­ბის იდენტიფი­ცირები­სა­თვის გამოყოფილია არაგეოგრაფიული ზონის კოდი (NDC) – ”500-599”; უსადენო შეღწევის სისტემის  ქსელებით, მათ შორის, ფი­ჭური პრინციპით მომუშავე ქსელებში ფიქსირებული სატელეფონო მომსახურების ორგანიზებისათვის და ამ ქსელებში  აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბების იდენტიფიცი­რები­სა­თვის გამოყოფილია არაგეოგრაფიული ზონის კოდი (NDC)”780-799”, ხოლო ოპერატორი კომპანიების არჩევის პრეფიქსულ კოდად - ”10”.  

    ”საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების” ამოქმედების შემდგომ ნუმერაციის რესურსით (ციფრების ორნიშნა, სამნიშნა და ოთხნიშნა კომბინაციით) სარგებლობის ლიცენზიების მფლობელ კომპანიებს დაეგზავნათ შეტყობინებები და ეთხოვათ დაეზუსტებინათ მომსახურების სახე, საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების  ნუმერაციის ახალი გეგმით გათვალისწინებული სათანადო რესურსით მათ სარგებლობაში არსებული ნუმერაციის რესურსის შეცვლის მიზნით.

კომისია აღნიშნავს, რომ 2011 წლის 28 იანვრის №36/23 გადაწყვეტილებით დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ნუმერაციის რესურსით (ციფრების ორნიშნა, სამნიშნა და ოთხნიშნა კომბინაციით) სარგებლობის ლიცენზიების მოდიფიცირების მიზნით.   

ზეპირი მოსმენის თარიღად განისაზღვრა 2011 წლის 25 თებერვლის 16:00 საათი, ხოლო გადაწყვეტილების მიღების ვადად განისაზღვრა ზეპირი მოსმენის ჩატარებიდან 10 სამუშაო დღე.

   კომისია დამატებით აღნიშნავს, რომ ნუმერაციის რესურსით (ციფრების ორნიშნა, სამნიშნა და ოთხნიშნა კომბინაციით) სარგებლობის ლიცენზიებს, ფლობენ შემდეგი კომპანიები:

1. შპს ”ალექს დეველოპმენტ ჯორჯია” კომისიის 2008 წლის 23 მაისის №292/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N113  ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2018 წლის 23 მაისამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-5-2 (რვა-ხუთი-ორი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

2. შპს ”ალფაკომი” კომისიის 2005 წლის 24 ივნისის №430/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N1  ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2015 წლის 24 ივნისამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-8-0 (რვა-რვა-ნული) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

3. შპს ”ახალი ქსელები” კომისიის 2008 წლის 01 აგვისტოს №453/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N119  ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2017 წლის 01 ოქტომბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-6-5 (რვა-ექვსი-ხუთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

4. შპს ”ახტელი” კომისიის 2010 წლის 10 დეკემბრის  №565/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N17 ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2013 წლის 29 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-1-9 (რვა-ერთი-ცხრა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

5. შპს ”გ.ს.ი. ტექნოლოგია” კომისიის 2008 წლის 14 ივლისის №413/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N115 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2018 წლის 14 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-0-4-4 (რვა-ნული-ოთხი-ოთხი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

6. შპს ”გლობალ ერთი” კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N16  ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2011 წლის 30 მარტამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-1-8 (რვა-ერთი-რვა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

7. შპს ”ვაიმაქს ჯორჯია” კომისიის 2008 წლის 28 ნოემბრის №711/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N137 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2018 წლის 28 ნოემბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-7-5 (რვა-შვიდი-ხუთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

8. შპს ”ვარიდ ტელეკომ ჯორჯია” კომისიის 2008 წლის 27 ივნისის  №378/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N114 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2018 წლის 27 ივნისამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-9-4 (რვა-ცხრა-ოთხი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

9. შპს ”ვიტელ ჯორჯია” კომისიის 2008 წლის 12 დეკემბრის №739/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N138 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2018 წლის 12 დეკემბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-0-4-1 (რვა-ნული-ოთხი-ერთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

10. შპს ”ინტელ ფონი” კომისიის 2008 წლის 24 აპრილის №219/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N111 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2018 წლის 24 აპრილამდე; ნუმერაციის რესურსი: 8-0-4-0 (რვა-ნული-ოთხი-ნული) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

11. შპს ”კავკასუს ონლაინი”:

ა) კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N26 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2012 წლის 22 იანვრამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-0-7 (რვა-ნული-შვიდი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

ბ) კომისიის 2008 წლის 01 აგვისტოს №457/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N78 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2016 წლის 24 ნოემბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: 0-6 (ნული-ექვსი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) კომისიის 2008 წლის 01 აგვისტოს №458/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N79 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2016 წლის 24 ნოემბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-0-5-1 (რვა-ნული-ხუთი-ერთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

12. შპს ”ლაგი” კომისიის 2006 წლის 01 დეკემბრის №518/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N80 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2016 წლის 1 დეკემბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-5-4 (რვა-ხუთი-ოთხი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

13. შპს ”მაგთიკომი”:

ა) კომისიის 2005 წლის 26 ივლისის №533/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N5 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2015 წლის 26 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-9-6 (რვა-ცხრა-ექვსი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

ბ) კომისიის 2005 წლის 26 ივლისის №535/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N6 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2015 წლის 26 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-5-0 (რვა-ხუთი-ნული) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) კომისიის 2005 წლის 26 ივლისის №536/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N7 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2015 წლის 26 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-5-1 (რვა-ხუთი-ერთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

დ) კომისიის 2005 წლის 26 ივლისის №534/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N8 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2015 წლის 26 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-9-5 (რვა-ცხრა-ხუთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

ე) კომისიის 2007 წლის 17 დეკემბრის №763/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N14 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2019 წლის 17 ივნისამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-9-0 (რვა-ცხრა-ნული) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

ვ) კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №238/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N59 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2016 წლის 10 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-9-9 (რვა-ცხრა-ცხრა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

ზ) კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №238/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N60 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2019 წლის 12 მაისამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-9-8 (რვა-ცხრა-რვა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

თ) კომისიის 2006 წლის 11 აგვისტოს №354/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N72 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2016 წლის 11 აგვისტომდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-9-1 (რვა-ცხრა-ერთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

ი) კომისიის 2009 წლის 31 მარტის №168/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N148 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2014 წლის 29 აპრილამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-1-0 (რვა-ერთი-ნული) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

14. შპს ”მაკროკომი” კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N25 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2014 წლის 12 მარტამდე.  ნუმერაციის რესურსი: 8-1-3 (რვა-ერთი-სამი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

15. შპს ”მინეტა ვენჩერზ ეს. ეი” კომისიის 2007 წლის 16 მარტის №152/5  გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N94 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2017 წლის 23 თებერვლამდე.  ნუმერაციის რესურსი: 8-7-0 (რვა-შვიდი-ნული) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

16. შპს ”მობიტელი”:

ა) კომისიის 2005 წლის 16 დეკემბრის №789/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N11 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2013 წლის 23 ივლისამდე.  ნუმერაციის რესურსი: 8-9-7 (რვა-ცხრა-შვიდი) სულ 395 867 (სამას ოთხმოცდათხუთმეტი ათას რვაას სამოცდაშვიდი) კომისიის 2011 წლის 25 თებერვლის № 78/2 გადაწყვეტილების №1 დანართით განსაზღვრული სააბონენტო ნომერი (XXX XXX) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

 ბ) კომისიის 2010 წლის 19 მარტის №141/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N31 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2013 წლის 10 ოქტომბრამდე.  ნუმერაციის რესურსი: 8-6-8 (რვა-ექვსი-რვა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) კომისიის 2007 წლის 29 ივნისის №365/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N102 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2017 წლის 29 ივნისამდე.  ნუმერაციის რესურსი: 8-7-9 (რვა-შვიდი-ცხრა) სულ 157 453 (ას ორმოცდაჩვიდმეტი ათას ოთხას ორმოცდაცამეტი) კომისიის 2011 წლის 25 თებერვლის № 78/2 გადაწყვეტილების №1 დანართით განსაზღვრული სააბონენტო ნომერი (XXX XXX) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

დ) კომისიის 2007 წლის 20 დეკემბრის №781/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N109 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2017 წლის   20 დეკემბრამდე.  ნუმერაციის რესურსი: 8-7-1 (რვა-შვიდი-ერთი) სულ 209 282 (ორას ცხრა ათას ორას ოთხმოცდაორი) კომისიის 2011 წლის 25 თებერვლის № 78/2 გადაწყვეტილების №1 დანართით განსაზღვრული სააბონენტო ნომერი (XXX XXX) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

ე) კომისიის 2009 წლის 06 ნოემბრის №591/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N112 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2018 წლის 02 მაისამდე.  ნუმერაციის რესურსი: 8-9-2 (რვა-ცხრა-ორი) სულ 294 608 (ორას ოთხმოცდათოთხმეტი ათას ექვსას რვა ) კომისიის 2011 წლის 25 თებერვლის № 78/2 გადაწყვეტილების №1 დანართით განსაზღვრული სააბონენტო ნომერი (XXX XXX) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

ვ) კომისიის 2008 წლის 26 სექტემბრის №559/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N126 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2018 წლის 26 სექტემბრამდე.  ნუმერაციის რესურსი: 8-7-4 (რვა-შვიდი-ოთხი) სულ 215 663 (ორას თხუთმეტი ათას ექვსას სამოცდასამი) კომისიის 2011 წლის 25 თებერვლის № 78/2 გადაწყვეტილების №1 დანართით განსაზღვრული სააბონენტო ნომერი (XXX XXX) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

17. შპს ”ნიუკომი” კომისიის 2005 წლის 22 ივლისის №512/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N3 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2015 წლის 22 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-0-5-7 (რვა-ნული-ხუთი-შვიდი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

18. შპს ”საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაცია” კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N27 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2011 წლის 14 სექტემბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-6-4 (რვა-ექვსი-ოთხი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

19. შპს ”საქტელკომ პლუსი” კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N23 ლიცენზიას,  ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2019 წლის 23 თებერვლამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-1-5 (რვა-ერთი-ხუთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

20. შპს ”სერვისი” კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N28 ლიცენზიას,  ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2014 წლის 12 ნოემბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-6-9 (რვა-ექვსი-ცხრა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

21. სს ”სილქნეტი”:

ა) კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №127/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N2 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2015 წლის 15 ივლისამდე.  ნუმერაციის რესურსი: 8-6-1 (რვა-ექვსი-ერთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

ბ) კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N20 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2019 წლის 12 თებერვლამდე.  ნუმერაციის რესურსი: 8-1-6 (რვა-ერთი-ექვსი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N95 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2017 წლის 23 თებერვლამდე.  ნუმერაციის რესურსი: 8-7-8 (რვა-შვიდი-რვა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

დ) კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N105 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2017 წლის 28 სექტემბრამდე.  ნუმერაციის რესურსი: 8-7-6 (რვა-შვიდი-ექვსი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

22. შპს ”სისტემ ნეტ”-ი კომისიის 2008 წლის 01 აგვისტოს №453/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N120  ლიცენზიას, ლიცენზიის მოქმედების ვადა 2017 წლის 01 ოქტომბრამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-1-1 (რვა-ერთი-ერთი), 8-1-2 (რვა-ერთი-ორი), 8-1-7 (რვა-ერთი-შვიდი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

23. შპს ”სკაი სერვისი”  კომისიის 2010 წლის 07 მაისის №220/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N73 ლიცენზიას,  ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2016 წლის 11 აგვისტომდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-5-3 (რვა-ხუთი-სამი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

24. შპს ”ტელმაქსი” კომისიის 2009 წლის 20 ნოემბრის №632/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N152 ლიცენზიას,  ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2019 წლის 22 ივნისამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-7-2 (რვა-შვიდი-ორი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

25. შპს ”ქოლ ცენტრი” კომისიის 2009 წლის 01 მაისის №224/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N149 ლიცენზიას,  ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2014 წლის 29 აპრილამდე. ნუმერაციის რესურსი: 0-0-7 (ნული-ნული-შვიდი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

26. შპს ”შავი ზღვის ტელეკომი” კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N30 ლიცენზიას,  ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2015 წლის 11 მარტამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-6-3 (რვა-ექვსი-სამი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

27. შპს ”ჯეონეთი” კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N29 ლიცენზიას,  ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2013 წლის 04 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-6-0 (რვა-ექვსი-ნული) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

28. შპს ”ჯეოსელი”:

ა) კომისიის 2005 წლის 29 ივლისის №539/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N9 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2015 წლის 29 ივლისამდე.  ნუმერაციის რესურსი: 8-5-5 (რვა-ხუთი-ხუთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

 ბ) კომისიის 2010 წლის 26 იანვრის №43/5 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N19 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2014 წლის 12 თებერვლამდე.  ნუმერაციის რესურსი: 8-1-4 (რვა-ერთი-ოთხი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N24 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2019 წლის 17 სექტემბრამდე.  ნუმერაციის რესურსი: 8-6-2 (რვა-ექვსი-ორი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

დ) კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №238/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N61 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2017 წლის 02 აპრილამდე.  ნუმერაციის რესურსი: 8-7-7 (რვა-შვიდი-შვიდი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

ე) კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №238/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N62 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2019 წლის 03 აგვისტომდე.  ნუმერაციის რესურსი: 8-9-3 (რვა-ცხრა-სამი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

ვ) კომისიის 2007 წლის 27 აპრილის №210/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N99 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2017 წლის 27 აპრილამდე.  ნუმერაციის რესურსი: 8-5-8 (რვა-ხუთი-რვა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

ზ) კომისიის 2008 წლის 01 აგვისტოს №462/1 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N121 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2018 წლის 01 აგვისტომდე.  ნუმერაციის რესურსი: 8-5-7 (რვა-ხუთი-შვიდი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

29. შპს ”ჯეოტელი” კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N32 ლიცენზიას,  ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2012 წლის 22 ნოემბრმდე. ნუმერაციის რესურსი: 8-6-7 (რვა-ექვსი-შვიდი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

30. შპს ”ჯეო-ცნობარი” კომისიის 2006 წლის 19 მაისის №209/22 გადაწყვეტილების საფუძველზე ფლობს ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N4 ლიცენზიას, ლიცენზიის  მოქმედების ვადა 2015 წლის 22 ივლისამდე. ნუმერაციის რესურსი: 0-8 (ნული-რვა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის. ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

“ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის თანახმად ლიცენზიის  მოდიფიცირების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს კომისია. ლიცენზიის მოდიფიცირების საფუძველი შეიძლება იყოს: ა) ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის ცვლილება; ბ) კომისიის ან ლიცენზიის მფლობელის დასაბუთებული მოთხოვნა.

      საკითხის ზეპირი მოსმენა გაიმართა კომისიის 2011 წლის 25 თებერვლის სხდომაზე. ზეპირი მოსმენის დროს არ გამოვლენილა ნუმერაციის რესურსით (ციფრების ორნიშნა, სამნიშნა და ოთხნიშნა კომბინაციით) სარგებლობის ლიცენზიების მოდიფიცირების დამაბრკოლებელი გარემოებები. შესაბამისად კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია ზეპირი მოსმენის სხდომაზევე განხორციელდეს აღნიშნული ლიცენზიების მოდიფიცირება.

      ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კომისიამ „ელექტრონული კომუნიკაციების  შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე და115-ე მუხლების შესაბამისად, ლიცენზიის მფლობელთა შესაბამისი განცხადებების (კომისიაში რეგისტრაციის ნომრები 6/418-11, 6/26-11, 6/863-11, 6/722-11, 6/425-11, 6/391-11, 6/401-11, 6/441-11, 6/372-11, 6/307-11, 6/415-11, 6/416-11, 6/196-11, 6/182-11, 6/204-11, 6/165-11, 6/25-11, 6/65-11, 6/73-11, 6/62-11, 6/36-11, 6/32-11, 6/18-11, 6/4806-10, 6/308-11, 6/301-11, 6/383-11, 6/453-11, 6/538-11 ) საფუძველზე კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. მოდიფიცირდეს შპს ”ალექს დეველოპმენტ ჯორჯიას” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N113  ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2008 წლის 23 მაისის №292/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით;

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-5-2 (რვა-ხუთი-ორი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 1-0-5-2 (ერთი-ნული-ხუთი-ორი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

2. მოდიფიცირდეს შპს ”ალფაკომის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N1 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2005 წლის 24 ივნისის №430/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-8-0 (რვა-რვა-ნული) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან

800 - 80 XXXX;

800 - 88 XXXX;

800 - 77 XXXX;

800 - 55 XXXX;

800 - 50 XXXX;

800 - 40 XXXX;

800 - 41 XXXX;

800 - 70 XXXX;

800 - 10 XXXX;

800 - 20 XXXX;

800 - 90 XXXX;

ინტელექტუალური ქსელებით უფასო მომსახურების განსახორციელებლად;”

3. მოდიფიცირდეს შპს ”ახალი ქსელების” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N119  ლიცენზია შევიდეს ცვლილება კომისიის 2008 წლის 01 აგვისტოს №453/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-6-5 (რვა-ექვსი-ხუთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან  - 1-0-6-5 (ერთი-ნული-ექვსი-ხუთი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

4. მოდიფიცირდეს შპს ”ახტელის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N17 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2010 წლის 10 დეკემბრის №565/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების  მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-1-9 (რვა-ერთი-ცხრა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 1-0-1-9 (ერთი-ნული-ერთი-ცხრა) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

5. მოდიფიცირდეს შპს ”გ.ს.ი. ტექნოლოგიის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N115 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2008 წლის 14 ივლისის №413/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-0-4-4 (რვა-ნული-ოთხი-ოთხი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან -  1-6-0-4-4 (ერთი-ექვსი-ნული-ოთხი-ოთხი) საინფორმაციო-საცნობარო მომსახურების განსახორციელებლად;”

6. მოდიფიცირდეს შპს ”გლობალ ერთის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N16  ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-1-8 (რვა-ერთი-რვა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან -  1-0-1-8 (ერთი-ნული-ერთი-რვა) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

7. მოდიფიცირდეს შპს ”ვაიმაქს ჯორჯიას” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N137 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2008 წლის 28 ნოემბრის №711/1 გადაწყვეტილებაში ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-7-5 (რვა-შვიდი-ხუთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 1-0-7-5 (ერთი-ნული-შვიდი-ხუთი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

 8.მოდიფიცირდეს შპს ”ვარიდ ტელეკომ ჯორჯიას” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N114 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2008 წლის 27 ივნისის  №378/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-9-4 (რვა-ცხრა-ოთხი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 1-0-9-4 (ერთი-ნული-ცხრა-ოთხი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

9. მოდიფიცირდეს შპს ”ვიტელ ჯორჯიას” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N138 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2008 წლის 12 დეკემბრის №739/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-0-4-1 (რვა-ნული-ოთხი-ერთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 1-0-4-1 (ერთი-ნული-ოთხი-ერთი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

10. მოდიფიცირდეს შპს ”ინტელ ფონის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N111 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2008 წლის 24 აპრილის №219/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-0-4-0 (რვა-ნული-ოთხი-ნული) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის,  ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან -   1-0-4-0 (ერთი-ნული-ოთხი-ნული) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

11. მოდიფიცირდეს შპს ”კავკასუს ონლაინის”

ა) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N26 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-11 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-0-7 (რვა-ნული-შვიდი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 1-0-0-7 (ერთი-ნული-ნული-შვიდი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

ბ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N78 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2008 წლის 01 აგვისტოს №457/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 0-6 (ნული-ექვსი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 1-8-9-0-6 (ერთი-რვა-ცხრა-ნული-ექვსი) დეპეშების და ფაქსების ტელეფონით მიღება და სხვა ტელემატიკური მომსახურების განსახორციელებლად;”

გ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N79 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2008 წლის 01 აგვისტოს №458/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-0-5-1 (რვა-ნული-ხუთი-ერთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან  -   1-0-5-1 (ერთი-ნული-ხუთი-ერთი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

 12. მოდიფიცირდეს შპს ”ლაგის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N80 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 01 დეკემბრის №518/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-5-4 (რვა-ხუთი-ოთხი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან -   1-0-5-4 (ერთი-ნული-ხუთი-ოთხი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

 13. მოდიფიცირდეს შპს ”მაგთიკომის”

ა) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N5 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2005 წლის 26 ივლისის №533/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-9-6 (რვა-ცხრა-ექვსი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 5-9-6 (ხუთი-ცხრა-ექვსი) ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით  მომსახურების ორგანიზებისათვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბე­ბის იდენტიფი­ცირები­სა­თვის;”

 ბ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N6 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება  კომისიის 2005 წლის 26 ივლისის №535/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-5-0 (რვა-ხუთი-ნული) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან -  1-0-5-0 (ერთი-ნული-ხუთი-ნული) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

გ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N7 ლიცენზია შევიდეს ცვლილება კომისიის 2005 წლის 26 ივლისის №536/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-5-1 (რვა-ხუთი-ერთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 5-5-1 (ხუთი-ხუთი-ერთი) ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით  მომსახურების ორგანიზებისათვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბე­ბის იდენტიფი­ცირები­სა­თვის;”

დ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N8 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2005 წლის 26 ივლისის №534/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-9-5 (რვა-ცხრა-ხუთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 5-9-5 (ხუთი-ცხრა-ხუთი) ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით  მომსახურების ორგანიზებისათვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბე­ბის იდენტიფი­ცირები­სა­თვის;”

ე) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N14 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2007 წლის 17 დეკემბრის №763/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-7 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-9-0 (რვა-ცხრა-ნული) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 7-9-0 (შვიდი-ცხრა-ნული) უსადენო შეღწევის სისტემის  ქსელებით, მათ შორის, ფი­ჭური პრინციპით მომუშავე ქსელებში ფიქსირებული სატელეფონო მომსახურების ორგანიზებისათვის და ამ ქსელებში  აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბების იდენტიფიცი­რები­სა­თვის;”

ვ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N59 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №238/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ბ.ა. ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ბ.ა. ნუმერაციის რესურსი 8-9-9 (რვა-ცხრა-ცხრა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 5-9-9 (ხუთი-ცხრა-ცხრა) ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით მომსახურების ორგანიზებისათვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობილობების იდენტიფი­ცირები­სა­თვის;”

ზ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N60 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №238/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ბ.ა. ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ბ.ა. ნუმერაციის რესურსი: 8-9-8 (რვა-ცხრა-რვა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 5-9-8 (ხუთი-ცხრა-რვა) ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით  მომსახურების ორგანიზებისათვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბე­ბის იდენტიფი­ცირები­სა­თვის;”

თ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N72 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 11 აგვისტოს №354/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-9-1 (რვა-ცხრა-ერთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის,  ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 5-9-1 (ხუთი-ცხრა-ერთი) ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით  მომსახურების ორგანიზებისათვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბე­ბის იდენტიფი­ცირები­სა­თვის;”

ი) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N148 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2009 წლის 31 მარტის №168/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-1-0 (რვა-ერთი-ნული) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან  - 1-0-1-0 (ერთი-ნული-ერთი-ნული) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

 14. მოდიფიცირდეს შპს ”მაკროკომის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N25 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-10 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-1-3 (რვა-ერთი-სამი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 1-0-1-3 (ერთი-ნული-ერთი-სამი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

15. მოდიფიცირდეს შპს ”მინეტა ვენჩერზ ეს. ეის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N94 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2007 წლის 16 მარტის №152/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-7-0 (რვა-შვიდი-ნული) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 5-7-0 (ხუთი-შვიდი-ნული) ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით  მომსახურების ორგანიზებისათვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბე­ბის იდენტიფი­ცირები­სა­თვის;”

16. მოდიფიცირდეს შპს ”მობიტელის”:

ა) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N11 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2005 წლის 16 დეკემბრის №789/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-4 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი:  8-9-7 (რვა-ცხრა-შვიდი) სულ 395 867 (სამას ოთხმოცდათხუთმეტი ათას რვაას სამოცდაშვიდი) დანართი №1-ით განსაზღვრული სააბონენტო ნომერი (XXX XXX) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 5-9-7 (ხუთი-ცხრა-შვიდი) სულ 395 867 (სამას ოთხმოცდათხუთმეტი ათას რვაას სამოცდაშვიდი) დანართი №1-ით განსაზღვრული სააბონენტო ნომერი (XXX XXX ) ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით  მომსახურების ორგანიზებისათვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბე­ბის იდენტიფი­ცირები­სა­თვის;”

ბ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N31 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2010 წლის 19 მარტის №141/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-6-8 (რვა-ექვსი-რვა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 5-6-8 (ხუთი-ექვსი-რვა) ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით  მომსახურების ორგანიზებისათვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბე­ბის იდენტიფი­ცირებისათვის;”

გ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N102 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2007 წლის 29 ივნისის №365/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი:  8-7-9 (რვა-შვიდი-ცხრა) სულ 157 453 (ას ორმოცდაჩვიდმეტი ათას ოთხას ორმოცდაცამეტი) დანართი №1-ით განსაზღვრული სააბონენტო ნომერი (XXX XXX) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 5-7-9 (ხუთი-შვიდი-ცხრა)სულ 157 453 (ას ორმოცდაჩვიდმეტი ათას ოთხას ორმოცდაცამეტი) დანართი №1-ით განსაზღვრული სააბონენტო ნომერი (XXX XXX) ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით  მომსახურების ორგანიზებისათვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბე­ბის იდენტიფი­ცირები­სა­თვის;”

დ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N109 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2007 წლის 20 დეკემბრის №781/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი:  8-7-1 (რვა-შვიდი-ერთი) სულ 209 282 (ორას ცხრა ათას ორას ოთხმოცდაორი) დანართი №1-ით განსაზღვრული სააბონენტო ნომერი (XXX XXX) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან -  5-7-1 (ხუთი-შვიდი-ერთი) სულ 209 282 (ორას ცხრა ათას ორას ოთხმოცდაორი) დანართი №1-ით განსაზღვრული სააბონენტო ნომერი (XXX XXX) ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით  მომსახურების ორგანიზებისათვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბე­ბის იდენტიფი­ცირები­სა­თვის;”

ე) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N112 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2009 წლის 06 ნოემბრის №591/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-9-2 (რვა-ცხრა-ორი) სულ 294 608 (ორას ოთხმოცდათოთხმეტი ათას ექვსას რვა ) დანართი №1-ით განსაზღვრული სააბონენტო ნომერი (XXX XXX) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან -  5-9-2 (ხუთი-ცხრა-ორი) სულ 294 608 (ორას ოთხმოცდათოთხმეტი ათას ექვსას რვა ) დანართი №1-ით განსაზღვრული სააბონენტო ნომერი (XXX XXX) ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით  მომსახურების ორგანიზებისათვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბე­ბის იდენტიფი­ცირები­სა­თვის;”

ვ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N126 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2008 წლის 26 სექტემბრის №559/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-7-4 (რვა-შვიდი-ოთხი) სულ 215 663 (ორას თხუთმეტი ათას ექვსას სამოცდასამი) დანართი №1-ით განსაზღვრული სააბონენტო ნომერი (XXX XXX) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან -  5-7-4 (ხუთი-შვიდი-ოთხი) სულ 215 663 (ორას თხუთმეტი ათას ექვსას სამოცდასამი) დანართი №1-ით განსაზღვრული სააბონენტო ნომერი (XXX XXX) ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით  მომსახურების ორგანიზებისათვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბე­ბის იდენტიფი­ცირები­სა­თვის;”

17. მოდიფიცირდეს შპს ”ნიუკომის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N3 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2005 წლის 22 ივლისის №512/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-0-5-7 (რვა-ნული-ხუთი-შვიდი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 1-0-5-7 (ერთი-ნული-ხუთი-შვიდი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

18. მოდიფიცირდეს შპს ”საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაციის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N27 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-12 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-6-4 (რვა-ექვსი-ოთხი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან  -  1-0-6-4 (ერთი-ნული-ექვსი-ოთხი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

19. მოდიფიცირდეს შპს ”საქტელკომ პლუსის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N23 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-8 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-1-5 (რვა-ერთი-ხუთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან -  1-0-1-5 (ერთი-ნული-ერთი-ხუთი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

20. მოდიფიცირდეს შპს ”სერვისის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N28 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-13 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-6-9 (რვა-ექვსი-ცხრა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან  - 1-0-6-9 (ერთი-ნული-ექვსი-ცხრა) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

 21. მოდიფიცირდეს სს ”სილქნეტის”

ა) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N2 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №127/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-6-1 (რვა-ექვსი-ერთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 1-0-6-1 (ერთი-ნული-ექვსი-ერთი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

ბ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N20 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-1-6 (რვა-ერთი-ექვსი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 1-0-1-6 (ერთი-ნული-ერთი-ექვსი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

გ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N95 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-8 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-7-8 (რვა-შვიდი-რვა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან  - 7-9-1 (შვიდი-ცხრა-ერთი) უსადენო შეღწევის სისტემის  ქსელებით, მათ შორის, ფი­ჭური პრინციპით მომუშავე ქსელებში ფიქსირებული სატელეფონო მომსახურების ორგანიზებისათვის და ამ ქსელებში  აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბების იდენტიფიცი­რები­სა­თვის;”

დ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N105 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2010 წლის 12 მარტის №125/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-9 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-7-6 (რვა-შვიდი-ექვსი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან  -   1-0-7-6 (ერთი-ნული-შვიდი-ექვსი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

22. მოდიფიცირდეს შპს ”სისტემ ნეტ”-ის  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N120  ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2008 წლის 01 აგვისტოს №453/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-3 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-1-1 (რვა-ერთი-ერთი), 8-1-2 (რვა-ერთი-ორი), 8-1-7 (რვა-ერთი-შვიდი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 1-0-1-1 (ერთი-ნული-ერთი-ერთი), 1-0-1-2 (ერთი-ნული-ერთი-ორი) 1-0-1-7 (ერთი-ნული-ერთი-შვიდი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

23. მოდიფიცირდეს შპს ”სკაი სერვისის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N73 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2010 წლის 07 მაისის №220/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-5-3 (რვა-ხუთი-სამი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან -  1-0-5-3 (ერთი-ნული-ხუთი-სამი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

24. მოდიფიცირდეს შპს ”ტელმაქსის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N152 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2009 წლის 20 ნოემბრის №632/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-7-2 (რვა-შვიდი-ორი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან -  1-0-7-2 (ერთი-ნული-შვიდი-ორი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

25. მოდიფიცირდეს შპს ”ქოლ ცენტრის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N149 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2009 წლის 01 მაისის №224/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 0-0-7 (ნული-ნული-შვიდი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 1-0-2-7 (ერთი-ნული-ორი-შვიდი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

26. მოდიფიცირდეს შპს ”შავი ზღვის ტელეკომის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N30 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-15 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-6-3 (რვა-ექვსი-სამი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 1-0-6-3 (ერთი-ნული-ექვსი-სამი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

 27. მოდიფიცირდეს შპს ”ჯეონეთის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N29 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-14 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-6-0 (რვა-ექვსი-ნული) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან -  1-0-6-0 (ერთი-ნული-ექვსი-ნული) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

28. მოდიფიცირდეს შპს ”ჯეოსელის”

ა) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N9 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2005 წლის 29 ივლისის №539/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-5-5 (რვა-ხუთი-ხუთი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 5-5-5 (ხუთი-ხუთი-ხუთი) ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით  მომსახურების ორგანიზებისათვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბე­ბის იდენტიფი­ცირები­სა­თვის;”

ბ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N19 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2010 წლის 26 იანვრის №43/5 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-1-4 (რვა-ერთი-ოთხი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 5-1-4 (ხუთი-ერთი-ოთხი) ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით  მომსახურების ორგანიზებისათვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბე­ბის იდენტიფი­ცირები­სა­თვის;”

გ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N24 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-9 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-6-2 (რვა-ექვსი-ორი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან  - 1-0-6-2 (ერთი-ნული-ექვსი-ორი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

დ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N61 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №238/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-3 პუნქტის ბ.ა. ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ბ.ა. ნუმერაციის რესურსი: 8-7-7 (რვა-შვიდი-შვიდი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან -  5-7-7 (ხუთი-შვიდი-შვიდი) ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით  მომსახურების ორგანიზებისათვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბე­ბის იდენტიფი­ცირები­სა­თვის;”

ე) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N62 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 02 ივნისის №238/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-4 პუნქტის ბ.ა ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ბ.ა. ნუმერაციის რესურსი: 8-9-3 (რვა-ცხრა-სამი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 5-9-3 (ხუთი-ცხრა-სამი) ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით  მომსახურების ორგანიზებისათვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბე­ბის იდენტიფი­ცირები­სა­თვის;”

ვ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N99 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2007 წლის 27 აპრილის №210/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-5-8 (რვა-ხუთი-რვა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 5-5-8 (ხუთი-ხუთი-რვა) ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით  მომსახურების ორგანიზებისათვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბე­ბის იდენტიფი­ცირები­სა­თვის;”

ზ) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N121 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2008 წლის 01 აგვისტოს №462/1 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-5-7 (რვა-ხუთი-შვიდი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის,  ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 5-5-7 (ხუთი-ხუთი-შვიდი) ფიჭური სისტემის მობი­ლური ელექტრონული საკომუნიკაციო კავშირის ქსელებით  მომსახურების ორგანიზებისათვის და მოძრავი აბონენტების ტერ­მინალური მოწყობი­ლო­ბე­ბის იდენტიფი­ცირები­სა­თვის;”

29. მოდიფიცირდეს შპს ”ჯეოტელის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N32 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 24 მაისის №219/2 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების მე-17 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”ა) ნუმერაციის რესურსი: 8-6-7 (რვა-ექვსი-შვიდი) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 1-0-6-7 (ერთი-ნული-ექვსი-შვიდი) საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის მომსახურების განსახორციელებლად;”

30. მოდიფიცირდეს შპს ”ჯეო-ცნობარის” ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის № N4 ლიცენზია, შევიდეს ცვლილება კომისიის 2006 წლის 19 მაისის №209/22 გადაწყვეტილებაში და ამ გადაწყვეტილების პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი რედაქციის 11)  პუნქტი:

”11) № N 4 ლიცენზიას განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა)ნუმერაციის რესურსი: 0-8 (ნული-რვა) ავტორიზაციით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის, ხოლო კომისიის მიერ განსაზღვრული თარიღიდან - 1-6-0-0-8 (ერთი-ექვსი-ნული-ნული-რვა)  საინფორმაციო-საცნობარო მომსახურების განსახორციელებლად;

ბ) ლიცენზიით სარგებლობის გეოგრაფიული ზონა: საქართველო;

გ) ლიცენზიის მოქმედების ვადა: 22.07.2015 წ-მდე;

დ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში კანონმდებლობის შეცვლის ან/და ნუმერაციის ერთიან სისტემაზე გადასვლის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით, კომისიის მიერ დადგენილ ვადებში, ქსელის ნუმერაციის სისტემა შესაბამისობაში მოიყვანოს ნუმერაციის ახალ ეროვნულ სისტემასა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.”

31. დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს (ნ.ლორთქიფანიძე):

ა)  სათანადო მონაცემების კომისიის სალიცენზიო რეესტრში შეტანა;

ბ) სალიცენზიო მოწმობების გაცემის უზრუნველყოფა;

გ) ლიცენზიების მოდიფიცირების თაობაზე ინფორმაციის სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ გაგზავნის უზრუნველყოფა;

დ) აღნიშნული გადაწყვეტილების გაგზავნა (დაზღვეული საფოსტო გზავნილის სახით) ამავე გადაწყვეტილების პირველი - 30-ე პუნქტებში აღნიშნული ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის მფლობელი კომპანიებისთვის (ნ. ჯავახიძე);

32. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ.თბილისი, დ.აღმაშენებლის ხეივანი მე12 კმ, N6) ერთი  თვის ვადაში;

33. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების პირველ - 30-ე პუნქტების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის ნუმერაციის რესურსის მართვის დეპარტამენტს (მ.გოთოშია);

34. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების 31-ე - 34-ე პუნქტების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს (ი.ხარებავა).

კომისიის თავმჯდომარე                                                                  ი. ჩიქოვანი

კომისიის წევრი                                                                                  ს. ბრიტანჩუკი

კომისიის წევრი                                                                                 ი. მოსეშვილი

კომისიის წევრი                                                                                 ა. სიხარულიძე

კომისიის წევრი                                                                                 კ. კვიტაიშვილი

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები