საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2011 წლის 30 სექტემბრის №504/15 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ნომერი: 434 / 19

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 27, 2012

მიღების თარიღი ივნისი 22, 2012

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიის 2011 წლის 30 სექტემბრის №504/15 გადაწყვეტილებით შპს “მაგთიკომს” მიენიჭა ნუმერაციის რესურსი: 1-1-9-1 (ერთი-ერთი-ცხრა-ერთი) საინფორმაციო-საცნობარო სამსახურისათვის,  უვადოდ, საქართველოს ტერიტორიაზე.

     საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებით დამტკიცებულ ”საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულებაში” 2012 წლის 24 მაისს  განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, დებულების №3 დანართის მე-5 პუნქტით  ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზებული პირების საავარიო და საინფორმაციო-საცნობარო სამსახურისთვის განისაზღვრა 110XXX ფორმატის ნუმერაციის რესურსი.

  კომისია აღნიშნავს, რომ შპს “მაგთიკომი“, როგორც ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზებული პირი ახორციელებს საკუთარი აბონენტების საავარიო და საინფორმაციო-საცნობარო სამსახურებთან დაკავშირებას კომისიის 2011 წლის 30 სექტემბრის №504/15 გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული ნუმერაციის რესურსის გამოყენებით.  ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შპს ”მაგთიკომის”   საქმიანობის საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებით დამტკიცებული ”საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულებასთან” შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, განხორციელდეს ცვლილება “შპს “მაგთიკომისთვის“ ნუმერაციის რესურსის მინიჭების შესახებ” კომისიის 2011 წლის 30 სექტემბრის  №504/15 გადაწყვეტილებაში და შპს “მაგთიკომს“ საკუთარი აბონენტებისთვის საავარიო და საინფორმაციო-საცნობარო მომსახურების განსახორციელებლად, ”საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულებით” გათვალისწინებული ნუმერაციის რესურსიდან (110XXX) გამოეყოს ნუმერაციის რესურსი -110 011.           

                ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის და საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების“ №3 დანართის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, კომისიამ კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად

გადაწყვიტა:

1.  შევიდეს ცვლილება ”შპს ”მაგთიკომისთვის” ნუმერაციის რესურსის მინიჭების შესახებ” კომისიის 2011 წლის 30 სექტემბრის №504/15 გადაწყვეტილებაში  და გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

”1. მიენიჭოს შპს “მაგთიკომს“, როგორც ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურების მიმწოდებელ ავტორიზებულ პირს, ნუმერაციის რესურსი - 1-1-0-0-1-1 (ერთი-ერთი-ნული-ნული-ერთი-ერთი) ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებით და საშუალებებით მომსახურების მიწოდებაზე  ავტორიზაციის ვადით, 2012 წლის 22 ივნისიდან, საქართველოს ტერიტორიაზე, საკუთარი აბონენტებისთვის საავარიო და საინფორმაციო-საცნობარო მომსახურების მისაწოდებლად”;

2. გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს მისი დამოწმებული ასლის შპს “მაგთიკომისთვის” ჩაბარების დღიდან;

 3. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ.თბილისი, დ.აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ., № 6) ერთი  თვის ვადაში;

4. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს (ი.ხარებავა).

კომისიის თავმჯდომარე                                                                             ი. ჩიქოვანი

კომისიის წევრები:                                                                                         ს.ბრიტანჩუკი

კ.კვიტაიშვილი

ა. სიხარულიძე

ი.მოსეშვილი

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები