შპს ”მაგთიკომის” რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F1 ლიცენზიის გაუქმებისა და კომისიის 2005 წლის 1 ივლისის №474/1 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

ნომერი: 321 / 4

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 11, 2015 16:40

მიღების თარიღი ივნისი 04, 2015

შპს ”მაგთიკომის” რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F1 ლიცენზიის გაუქმებისა და კომისიის 2005 წლის 1 ივლისის №474/1 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებით მიმართა  შპს ”მაგთიკომმა” (კომისიაში რეგისტრაციის №7/60-15, 02.02.2015) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F1 ლიცენზიის გაუქმების მოთხოვნით. როგორც განცხადებაშია აღნიშნული კომპანია თმობს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F1 ლიცენზიით გათვალისწინებული სიხშირული რესურსით სარგებლობის უფლებას.  

               კომისია აღნიშნავს, რომ შპს ”მაგთიკომი” ფლობს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  №F1 ლიცენზიას მობილური საკომუნიკაციო მომსახურებისთვის 838,365 მგჰც - 842,055 მგჰც და 883,365 მგჰც - 887,055 მგჰც სიხშირულ დიაპაზონში.

              კომისია აღნიშნავს, რომ „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის          54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტის შესაბამისად, ლიცენზიის მფლობელის მოთხოვნა წარმოადგენს ლიცენზიის გაუქმების ერთ-ერთ საფუძველს.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, კომისიის 2015 წლის 21 აპრილის №200/23 გადაწყვეტილებით დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F1 ლიცენზიის გაუქმებისა და კომისიის 2005 წლის 1 ივლისის №474/1 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების მიზნით. ზეპირი მოსმენა დაინიშნა 2015 წლის 21 მაისს 16:00 საათზე.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 105-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ მის სხდომას ესწრება წევრთა ნახევარზე მეტი, მაგრამ არანაკლებ 3 წევრისა. „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მე-7 პუნქტიდან გამომდინარე, კომისია უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ სხდომას ესწრება კომისიის სიითი შემადგენლობის უმრავლესობა. გამომდინარე იქიდან, რომ კომისია შედგება 5 წევრისგან, ხოლო კომისიის 2015 წლის 21 მაისის ზეპირი მოსმენის სხდომას ესწრებოდა კომისიის მხოლოდ ორი წევრი, ზეპირი მოსმენის სხდომა ვერ ჩატარდა კვორუმის არ არსებობის გამო.

კომისიის 2015 წლის 28 მაისის №279/19 გადაწყვეტილებით შევიდა ცვლილება საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2015  წლის 21 აპრილის №200/23 გადაწყვეტილებაში და ზეპირი მოსმენის თარიღად განისაზღვრა 2015 წლის 4 ივნისის 16:00 საათი, ხოლო გადაწყვეტილების მიღების ბოლო ვადად ზეპირი მოსმენის ჩატარებიდან 10 სამუშაო დღე.

2015 წლის 4 ივნისს ზეპირი მოსმენის სხდომას ესწრებოდა შპს ”მაგთიკომის” უფლებამოსილი წარმომადგენელი დავით ძიძიგური. სხდომაზე არ გამოვლენილა რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F1 ლიცენზიის გაუქმების დამაბრკოლებელი რაიმე გარემოება. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F1 ლიცენზიის გაუქმებისა და კომისიის 2005 წლის 1 ივლისის №474/1 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ზეპირი მოსმენის სხდომაზევე.

            ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტის, „ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის,  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 115-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და IX თავის შესაბამისად, კომისიამ კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად

გადაწყვიტა:

1.   გაუქმდეს შპს ”მაგთიკომის” კუთვნილი რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F1 ლიცენზია და ძალადაკარგულად გამოცხადდეს კომისიის 2005 წლის 1 ივლისის №474/1 გადაწყვეტილება;

2. დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს:

ა) სათანადო მონაცემების კომისიის სალიცენზიო რეესტრში შეტანა  (მ. ქადეიშვილი);

ბ) ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე ინფორმაციის სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ გაგზავნის უზრუნველყოფა (მ. ქადეიშვილი);

გ) აღნიშნული გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლის შპს ”მაგთიკომისთვის” გაგზავნა                           (ნ. ჯავახიძე);

3. გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს შპს ”მაგთიკომისთვის” აღნიშნული გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლის ჩაბარების დღიდან;

4. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ.თბილისი, დ.აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კმ; №6) ერთი  თვის ვადაში;

5. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს (ი. ხარებავა).

 

კომისიის თავმჯდომარე                                                                                ვახტანგ აბაშიძე

 კომისიის წევრი                                                                                           კახი ბექაური

კომისიის წევრი                                                                                            მერაბ ქათამაძე

კომისიის წევრი                                                                                            გიორგი ფრუიძე

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები