შპს „მაგთიკომის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F2, №F4, №F12, №F15, №F16, შპს „ჯეოსელის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F17, №F18, №F20, №F24 და შპს „მობიტელის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F5, №F42 და №F59 ლიცენზიების მოდიფიც

ნომერი: 55 / 2

გამოქვეყნების თარიღი თებერვალი 20, 2015 11:18

მიღების თარიღი იანვარი 29, 2015 11:18

 

შპს „მაგთიკომის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  №F2, F4, F12,  №F15,  F16, შპს „ჯეოსელის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  №F17, F18, F20F24 და შპს „მობიტელის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  №F5,F42 და  №F59 ლიცენზიების  მოდიფიცირების, ცალკეულ შემთხვევებში მოქმედების ვადის 15 წლით განსაზღვრისა და ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურთა გადაანგარიშების შესახებ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში “კომისია”) აღნიშნავს, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ 2014 წლის 1 აგვისტოს მიღებულ იქნა საქართველოს კანონი „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  (სარეგისტრაციო კოდი 320110000.05.001.017490), რომლის პირველი მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად  „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონს დაემატა 472 მუხლი (რადიოსიხშირული სპექტრის ჰარმონიზაცია), რომელიც განსაზღვრავს რადიოსიხშირული სპექტრის ჰარმონიზაციასთან დაკავშირებით კომისიისა და შესაბამისი ლიცენზიის მფლობელების უფლება-მოვალეობებს.

  „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის  472 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, რადიოსიხშირული სპექტრის ეფექტიანად მართვისა და გამოყენების მიზნით, კომისია უზრუნველყოფს ევროკომისიის გადაწყვეტილებებით გათვალისწინებული ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისა და მიწისზედა სისტემებისათვის ჰარმონიზებული რადიოსიხშირული დიაპაზონების ამავე გადაწყვეტილებებით განსაზღვრული ტექნიკური ნორმებისა და პირობების შესაბამისად ეროვნულ დონეზე ჰარმონიზაციას „რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნულ გეგმაში“ სათანადო ცვლილებების შეტანისა და ამავე რადიოსიხშირულ დიაპაზონებში გაცემული ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის ლიცენზიების მოდიფიცირების გზით. ამავე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით 472 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ რადიოსიხშირულ დიაპაზონებში ევროკომისიის გადაწყვეტილებების შესაბამისად დანაწილებული გეგმის თანახმად გაცემული ლიცენზია ექვემდებარება მოდიფიცირებას შემდეგი პირობებით:  

ა) ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის დანიშნულება მოდიფიცირებული უნდა იქნეს ისე, რომ ლიცენზიის მფლობელმა შეძლოს ამოწურვადი რესურსის „რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმის“ შესაბამისად, ევროკომისიის გადაწყვეტილებებით ან/და დირექტივებით განსაზღვრული ჰარმონიზებული ტექნიკური ნორმებისა და პირობების დაცვით ელექტრონული საკომუნიკაციო ავტორიზებული საქმიანობისათვის ტექნოლოგიური და მომსახურების ნეიტრალიტეტის პრინციპის შესაბამისად გამოყენება;

ბ) ლიცენზიის მოქმედების ვადად უნდა განისაზღვროს კომისიის მიერ ლიცენზიის მოდიფიცირების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებიდან 15 წელი, მიუხედავად ლიცენზიის გაცემის/მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ კომისიის გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული ვადისა;

                კომისია დამატებით აღნიშნავს, რომ “ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 472 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად, ლიცენზიების მოდიფიცირება უნდა განხორციელდეს ევროკომისიის გადაწყვეტილებებით გათვალისწინებული ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისა და მიწისზედა სისტემებისათვის ჰარმონიზებული რადიოსიხშირული დიაპაზონების ამავე გადაწყვეტილებებით განსაზღვრული ტექნიკური ნორმებისა და პირობების შესაბამისად ეროვნულ დონეზე ჰარმონიზაციის მიზნით „რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნულ გეგმაში“ სათანადო ცვლილებების შეტანიდან 3 თვის განმავლობაში;  „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის   472 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების თანახმად, ლიცენზიის მფლობელი უფლებამოსილია ლიცენზიის მოდიფიცირება მოითხოვოს ლიცენზიით გათვალისწინებული ამოწურვადი რესურსის მხოლოდ ნაწილზე (ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელი უნდა იყოს დათმობილი ნაწილის დამოუკიდებლად გამოყენება ტექნოლოგიური ნეიტრალიტეტის პრინციპის შესაბამისად) ან სრულად თქვას უარი ლიცენზიის მოდიფიცირებაზე და შეწყვიტოს ლიცენზიით გათვალისწინებული ამოწურვადი რესურსით სარგებლობა.

                კომისია აღნიშნავს, რომ „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 472 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების უზრუნველსაყოფად, 2014 წლის 7 ნოემბერს კომისიამ მიიღო  დადგენილება N8 „რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებაში დამატებების შეტანის შესახებ“, რომლის შესაბამისადაც, „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 472 მუხლის მოთხოვნების გათვალისწინებით, ცვლილებები შევიდა ”რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული  გეგმის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებაში და განხორციელდა  ევროკომისიის  2012/688/EU და 2011/251/EU გადაწყვეტილებით განსაზღვრული 880-915 მჰც და  925- 960 მჰც   (შემდგომში „900 მჰც“) დიაპაზონის,    1 710-1 785 მჰც და  1 805-1 880 მჰც     (შემდგომში „1800 მჰც“)  დიაპაზონისა და   1 920-1 980 მჰც და  2 110-2 170 მჰც (შემდგომში„დაწყვილებული 2100 მჰც“)  დიაპაზონის, ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემებისათვის ეროვნულ დონეზე განაწილება. კომისია დამატებით აღნიშნავს, რომ 1 900- 1 920 მჰც და 2 010-2 025 მჰც (შემდგომში „დაუწყვილებელი 2100 მჰც“) დიაპაზონი ევროკომისიის  2012/688/EU გადაწყვეტილების თანახმად არ ექვემდებარება ლიბერალიზაციას ამავე გადაწყვეტილებით განსაზღვრული პირობებით.

კომისია ასევე აღნიშნავს, რომ  ევროკომისიის  2012/688/EU და 2011/251/EU გადაწყვეტილებებით განსაზღვრულ და ”რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული  გეგმით“ ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისათვის განკუთვნილი მიწისზედა სისტემებისათვის ჰარმონიზებულ რადიოსიხშირულ დიაპაზონებში:

1)   შპს „მაგთიკომი“:

1.1) კომისიის 2006 წლის 7 ივლისის №299/6 და 2006 წლის 2 ივნისის №238/2 გადაწყვეტილებების თანახმად ფლობს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F15  ლიცენზიას შემდეგი პირობებით:

ა) სიხშირული სპექტრი: 905-915 მჰც და 950-960 მჰც, 891.8-895მჰც და 936.8-940 მჰც (900 მჰც დიაპაზონი -სულ 26.4 (2x13.2) მჰც) მობილური საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის;

ბ) გეოგრაფიული არეალი: საქართველო;

გ) მოქმედების ვადა: 10 წელი (10/07/2016-მდე);

1.2) კომისიის 2005 წლის 16 დეკემბრის №787/1 გადაწყვეტილების თანახმად ფლობს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F4  ლიცენზიას შემდეგი პირობებით:

ა) სიხშირული ზოლები - 1745.1- 1760 მჰც და 1840.1-1855 მჰც  (1800 მჰც დიაპაზონი -სულ 29.8 (2 x 14.9) მჰც) მობილური საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის;

ბ) გეოგრაფიული არეალი: საქართველო;

გ) მოქმედების ვადა: 10 წელი (16/12/2015-მდე);

1.3) კომისიის 2006 წლის 2 ივნისის №238/2  და 2009 წლის 8 მაისის №235/6 გადაწყვეტილებების თანახმად ფლობს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F16  ლიცენზიას შემდეგი პირობებით:

ა) სიხშირული ზოლები: 1760- 1775 მჰც და 1855-1870 მჰც  (1800 მჰც დიაპაზონი- სულ 30 (2x 15) მჰც) მობილური საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის;

ბ) გეოგრაფიული არეალი: საქართველო;

გ) მოქმედების ვადა: 10 წელი (12/05/2019-მდე);

1.4) კომისიის 2005 წლის 9 სექტემბრის №596/1 გადაწყვეტილების თანახმად  ფლობს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F2  ლიცენზიას შემდეგი პირობებით:

ა) სიხშირული ზოლები: 1935-1950 მჰც და 2125-2140 მჰც (დაწყვილებული 2100 მჰც დიაპაზონი - სულ 30 (2x 15) მჰც),  1915-1920 მჰც (დაუწყვილებელი 2100 მჰც დიაპაზონი - სულ 5 მჰც) მობილური საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის;

ბ) გეოგრაფიული არეალი: საქართველო;

გ) მოქმედების ვადა: 10 წელი (09/09/2015-მდე);    

1.5) კომისიის 2006 წლის 3 ნოემბრის №472/22 გადაწყვეტილების თანახმად ფლობს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F12  ლიცენზიას შემდეგი პირობებით:

ა) სიხშირული ზოლები: 1920-1935 მჰც და 2110-2125 მჰც (დაწყვილებული 2100 მჰც დიაპაზონი - სულ 30 (2x 15) მჰც), 1910-1915 მჰც (დაუწყვილებელი 2100 მჰც დიაპაზონი - სულ 5 მჰც) მობილური საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის;

ბ) გეოგრაფიული არეალი: საქართველო;

გ) მოქმედების ვადა: 10 წელი (02/06/2016-მდე);

2) შპს „ჯეოსელი“:

2.1) კომისიის 2007 წლის 2 მარტის №114/6 და 2006 წლის 2 ივნისის №238/2  გადაწყვეტილებების თანახმად ფლობს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F17  ლიცენზიას შემდეგი პირობებით:

ა) სიხშირული სპექტრი: 895-905 მჰც და 940-950 მჰც  (900 მჰც დიაპაზონი- სულ 20 (2x10) მჰც) მობილური საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის;

ბ) გეოგრაფიული არეალი: საქართველო;

გ) მოქმედების ვადა: 10 წელი (02/04/2017-მდე);

2.2) კომისიის 2009 წლის 17 ივლისის №337/6 და 2006 წლის 2 ივნისის №238/2  გადაწყვეტილებების  თანახმად  ფლობს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F18  ლიცენზიას შემდეგი პირობებით:

ა) სიხშირული სპექტრი: 890-891.8 მჰც და 935-936.8 მჰც  (900 მჰც დიაპაზონი - სულ 3.6 (2x1.8) მჰც), 1710-1725 მჰც და 1805-1820 მჰც (1800 მჰც დიაპაზონი - სულ 30 (2x15) მჰც) მობილური საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის;

ბ) გეოგრაფიული არეალი: საქართველო;

გ) მოქმედების ვადა: 10 წელი (03/08/2019-მდე);

2.3) კომისიის 2013 წლის 9 აგვისტოს №499/6 და 2006 წლის 2 ივნისის №238/2  გადაწყვეტილებების  თანახმად ფლობს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F20  ლიცენზიას შემდეგი პირობებით:

ა) სიხშირული სპექტრი: 1725.1-1740 მჰც და 1820.1-1835 მჰც  (1800 მჰც დიაპაზონი - სულ 29.8 (2 x 14.9) მჰც)  მობილური საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის;

ბ) გეოგრაფიული არეალი: საქართველო;

გ) მოქმედების ვადა: 10 წელი (13/08/2023-მდე);

2.4) კომისიის 2006 წლის 14 ივნისის №250/22 გადაწყვეტილების თანახმად  ფლობს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F24  ლიცენზიას შემდეგი პირობებით:

ა) სიხშირული ზოლები: 1950-1965 მჰც და 2140-2155 მჰც (დაწყვილებული 2100 მჰც დიაპაზონი - სულ 30 (2x 15)  მჰც), 2010-2015 მჰც (დაუწყვილებელი 2100 მჰც დიაპაზონი - სულ 5 მჰც) მობილური საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის;

ბ) გეოგრაფიული არეალი: საქართველო;

გ) მოქმედების ვადა: 10 წელი (09/06/2016-მდე);

3) შპს „მობიტელი“:

3.1) კომისიის 2008 წლის 25 იანვარის №54/1 გადაწყვეტილების თანახმად ფლობს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F59  ლიცენზიას შემდეგი პირობებით:

ა) სიხშირული სპექტრი: 880.335-883.365 მჰც და 925.335-928.365 მჰც, 887.055-889.515 მჰც და 932.055-934.515 მჰც  (900 მჰც დიაპაზონი - სულ 10.98 (2x 5.49) მჰც) მობილური საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის;

ბ) გეოგრაფიული არეალი: საქართველო;

გ) მოქმედების ვადა: 10 წელი (25/01/2018-მდე);

3.2) კომისიის 2007 წლის 23 თებერვლის  №103/5 გადაწყვეტილების თანახმად ფლობს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F42  ლიცენზიას შემდეგი პირობებით:

ა) სიხშირული სპექტრი: 1740.4-1741.2 მჰც და 1835.4-1836.2 მჰც,  1780.6-1784.8 მჰც და 1875.6-1879.8 მჰც (1800 მჰც დიაპაზონი - სულ 10 (2 x 5) მჰც)  მობილური საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის;

ბ) გეოგრაფიული არეალი: საქართველო;

გ) მოქმედების ვადა: 10 წელი (26/01/2017-მდე);

3.3) კომისიის 2013 წლის 22 ივლისის  №461/6 გადაწყვეტილების თანახმად ფლობს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F5  ლიცენზიას შემდეგი პირობებით:

ა) სიხშირული სპექტრი: 1775.2- 1780.2 მჰც და 1870.2-1875.2 მჰც (1800 მჰც დიაპაზონი - სულ 10 (2 x 5) მჰც); მობილური საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის;

ბ) გეოგრაფიული არეალი: საქართველო;

გ) მოქმედების ვადა: 10 წელი (23/07/2023-მდე);

კომისია  აღნიშნავს, რომ შპს „მაგთიკომს“ №F4  №F2  და №F12, შპს „მობიტელს“ №F59  და №F42 ლიცენზიებით და შპს „ჯეოსელს“ №F24 ლიცენზიით განსაზღვრული აქვთ პრაქტიკული საქმიანობის დაწყების ვალდებულება ლიცენზიის გაცემიდან ერთი წლის განმავლობაში, ხოლო სამი წლის განმავლობაში არანაკლებ ერთი გადამცემით მომსახურების განხორციელების  ვალდებულება შემდეგ რეგიონებში:

რეგიონი   1:

ქ.თბილისი;

რეგიონი   2:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა;

რეგიონი   3:

ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლის წყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარელის რაიონები;

რეგიონი   4:  

ახალგორის, დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის, რაიონები;

რეგიონი   5:

გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის, ცხინვალის, ჯავის რაიონები;

რეგიონი   6:

ქ.რუსთავი, ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი-წყაროს, მარნეულის,  წალკის რაიონები;

რეგიონი   7:

ადიგენის, ასპინძის, ახალქალაქის, ახალციხის, ბორჯომის, ნინოწმინდის რაიონები;

რეგიონი 8:

ქ.ქუთაისი, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,  თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის,  ხარაგაულის, ხონის რაიონები;

რეგიონი   9:

ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის რაიონები;

რეგიონი   10:

ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის,  ცაგერის რაიონები;

რეგიონი   11:

ქ.ფოთი, აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის,  სენაკის,  ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის  რაიონები;

 

კომისია  დამატებით აღნიშნავს, რომ შპს „მაგთიკომს“, შპს „ჯეოსელსა“ და შპს „მობიტელს“  შესრულებული აქვთ პრაქტიკული საქმიანობის დაწყებისა და  მომსახურების განხორციელებასთან დაკავშირებით  შესაბამისი №F4,  №F2, №F12,  №F59,  №F42 და  №F24 ლიცენზიებით განსაზღვრული მინიმალური მოთხოვნები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ შპს „მაგთიკომი“, შპს „ „ჯეოსელი“ და შპს „მობიტელი“  ჯამში  2525-ზე[1] მეტი (მათ შორის, ერთდიაპაზონიანი, ორდიაპაზონიანი და სამდიაპაზონიანი - 900/1800/2100 მჰც) საიტის გამოყენებით  (საიტების რაოდენობის შესახებ მონაცემები ზემოაღნიშნული ავტორიზებული პირების ჭრილში კომისიის 2013 წლის 6 თებერვლის №70/20 გადაწყვეტილებით ცნობილ იქნა კომერციულ საიდუმლოებად)  ქვეყნის მასშტაბით უზრუნველყოფენ   4,698,137[2]  აბონენტისათვის (პენეტრაცია 105%) GSM და UMTS ტექნოლოგიებით უსადენო  მომსახურების მიწოდებას.

კომისია მიიჩნევს, რომ მსოფლიო მასშტაბით არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით, როდესაც სხვადასხვა 2G/3G/4G ტექნოლოგიები წარმატებით  თანაარსებობს, ერთიდაიგივე დიაპაზონში შესაძლებელია დაინერგოს სხვადასხვა მობილური/უსადენო ტექნოლოგია და სხვადასხვა დიაპაზონი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს  ერთიდაიგივე ახალი თაობის მობილური/უსადენო ტექნოლოგიისათვის, მიზანშეწონილია, ლიბერალიზებულ 900/1800/2100 მჰც დიაპაზონებში არსებული ლიცენზიებით  განისაზღვროს შემდეგი სახის სალიცენზიო ვალდებულება, კერძოდ: ლიცენზიის მფლობელმა ლიბერალიზებულ (ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების მისაწოდებლად განკუთვნილ მიწისზედა უსადენო სისტემებისათვის ჰარმონიზებულ  800/900/1800/2100 მჰც) დიაპაზონებში, თავის სარგებლობაში არსებული  რესურსის ფარგლებში  დანერგილი  ერთი ან ერთზე მეტი  უსადენო ტექნოლოგიის (მიწისზედა სისტემის) გამოყენებით, ერთობლივად,  ლიცენზიის ვადის სრული პერიოდით, უზრუნველყოს საქართველოს მოსახლეობის  მინიმუმ 85%-ის ხელმისაწვდომობა ელექტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებებზე.  

კომისია დამატებით აღნიშნავს, რომ კომისიამ, ლიცენზიების კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანისა და ლიცენზიების მოდიფიცირების პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, წერილობით მიმართა შპს „მაგთიკომს“, შპს „ჯეოსელს“ და შპს „მობიტელს“ (კომისიაში რეგისტრაციის ნომერი  და თარიღი - 11/12/2014 №02/2533-14,  11/12/2014  №02/2534-14  და  11/12/2014 №02/2532-14), რომ წარმოედგინათ განცხადებები ჰარმონიზებულ 900 მჰც,  1800 მჰც და დაწყვილებულ 2100 მჰც რადიოსიხშირულ დიაპაზონებში მათ სარგებლობაში არსებული  ლიცენზიების სრულად მოდიფიცირების, ნაწილობრივ მოდიფიცირების და/ან სრულად დათმობის (ასეთის სურვილის შემთხვევაში) მოთხოვნის მითითებით.              

                კომისია აღნიშნავს, რომ შპს „ჯეოსელმა“ და შპს „მობიტელმა“ კომისიაში წარმოადგინეს განცხადებები (კომისიაში რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი - 12/12/2014  №07/549-14 და 16/12/2014 №07/559-14) და მოითხოვეს 900 მჰც, 1800 მჰც და დაწყვილებულ 2100 მჰც რადიოსიხშირულ დიაპაზონებში მათ სარგებლობაში არსებული ლიცენზიების (შპს „ჯეოსელი“ - №F17, №F18, №F20 და  №F24; შპს „მობიტელი“ - №F5, №F42 და  №F59) კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით მოდიფიცირება, ხოლო შპს „მაგთიკომმა“ კომისიაში წარმოადგინა განცხადებები (კომისიაში რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი  - 15/12/2014  №07/554-14, 15/12/2014  №07/552-14,  15/12/2014 №07/533-14, 15/12/2014  №07/550-14 და 15/12/2014 №07/551-14), რომლითაც მოითხოვა 900 მჰც და 1800 მჰც დიაპაზონებში მის სარგებლობაში არსებული №F4,  №F15 და №F16 ლიცენზიების სრულად  მოდიფიცირება, ხოლო დაწყვილებულ 2100 მჰც დიაპაზონში მის სარგებლობაში არსებული, №F2 და  №F12 ლიცენზიებით განსაზღვრული რესურსის ნაწილობრივ, კერძოდ 1935- 1945მჰც და 2125 - 2135 მჰც, 1930-1935 მჰც  და 2120 -2125 მჰც სიხშირულ ზოლებზე სარგებლობის უფლების  მოდიფიცირება და 1945-1950 მჰც და 2135-2140 მჰც, 1920-1930 მჰც და 2110-2120 მჰც  რადიოსიხშირული რესურსით სარგებლობის უფლების დათმობა.[1] საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასა და Red-M Wireless Limited -ს შორის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ გაფორმებული №04/03-2011-01 და №3/5-12-1 ხელშეკრულებების საფუძველზე,  2011/2012 წლებში, Red-M Wireless Limited -ის მიერ შემუშავებული ანგარიშები

[2] კომისიის ინფორმაციულ-ანალიტიკურ პოზტალზე გამოქვეყნებული მონაცემი -2014 წლის ოქტომბერი

 

შენიშვნა: შპს „მაგთიკომისა“ და შპს „ჯეოსელის“ სარგებლობაში არსებული რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F2, №F12 და №F24 ლიცენზიები  მოიცავს როგორც დაწყვილებულ, ასევე დაუწყვილებელ 2100 მჰც დიაპაზონის ფარგლებში არსებულ რადიოსიხშირულ რესურსს, რომლის სარგებლობის უფლებაც  არ ექვემდებარება ტექნოლოგიური და მომსახურების ნეიტრალიტეტის პრინციპის შესაბამისად 15 წლის ვადით მოქმედების ვადის გაგრძელებას; ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საჭიროა განხორციელდეს ზემოხსენებული ლიცენზიებით  განსაზღვრული 2100 მჰც დიაპაზონის ფარგლებში არსებული „დაწყვილებული“ და „დაუწყვილებელი“ რადიოსიხშირული რესურსით სარგებლობის უფლებების, ისევე, როგორც შესაბამისი ლიცენზიებით განსაზღვრული „დაწყვილებული“ და „დაუწყვილებელი“ რადიოსიხშირული რესურსით სარგებლობისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდილი თანხების გამიჯვნა, ლიცენზიებით განსაზღვრული მჰც-ების  ოდენობების პირდაპირპროპორციულად.

                კომისია, ასევე, აღნიშნავს, რომ  კომისიის 2014 წლის 25 დეკემბრის  №715/23  გადაწყვეტილებით დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება შპს „მაგთიკომის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  №F2, №F4, №F12,  №F15,  №F16, შპს „ჯეოსელის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  №F17, №F18, №F20,  №F24 და შპს „მობიტელის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  №F5, №F42 და  №F59 ლიცენზიების   მოდიფიცირებისა  და მოქმედების 15 წლიანი ვადის განსაზღვრის მიზნით, ხოლო ზეპირი მოსმენის სხდომის  გამართვის თარიღად განისაზღვრა  2015 წლის 28 იანვრის 16:00 საათი.

კომისია დამატებით აღნიშნავს, რომ „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 47მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, კომისია უფლებამოსილია ლიცენზიის საფუძველზე გაცემული რადიოსიხშირული რესურსი ლიცენზიის მოქმედების ვადის ამოწურვამდე შეცვალოს „რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმით“ განსაზღვრული იმავე რადიოსიხშირული ზოლის კონკრეტული მონაკვეთის (რადიოსიხშირული დიაპაზონის) ფარგლებში არსებული იმავე ოდენობის სხვა რადიოსიხშირული რესურსით, თუ ლიცენზიის მფლობელი დანერგილი ტექნოლოგიის ცვლილების გარეშე შეძლებს საქმიანობისა და მომსახურების მიწოდების გაგრძელებას. რადიოსიხშირული რესურსის შეცვლის გამო ლიცენზიის მფლობელის ხარჯის წარმოშობის შემთხვევაში ლიცენზიის მფლობელს უფლება აქვს, მიმართოს კომისიას ხარჯის დაფარვის დასაბუთებული მოთხოვნით.

კომისიამ, ზემოხსენებული ლიცენზიების ტექნოლოგიური ნეიტრალიტეტის პრინციპითა და 15 წლის ვადით მოდიფიცირებასთან ერთად, 900/1800/2100 მჰც დიაპაზონების ოპტიმიზაციის  (კერძოდ,  ლიცენზიის მფლობელების მიყოლებით რადიოსიხშირულ ბლოკებზე დაშვებისა და თავისუფალი სიხშირული რესურსის მიყოლებით ბლოკებში გაერთიანების) პროცესის ხელშეწყობის მიზნით (რაც თავის მხრივ,  საჭიროებს  შესაბამისი ლიცენზიებით განსაზღვრული რადიოსიხშირული რესურსის იმავე რადიოსიხშირული დიაპაზონის ფარგლებში არსებული იმავე ოდენობის სხვა რადიოსიხშირული რესურსით შეცვლას),  არაერთი შეხვედრა გამართა ლიცენზიის მფლობელებთან  და წერილობით მიმართა (20/01/2015 №02/58-15, 20/01/2015 №02/59-15, 20/01/2015 №02/60-15, 20/01/2015 №02/61-15 და 20/01/2015 №02/62-15) შპს „მაგთიკომს“, შპს „ჯეოსელს“ და შპს „მობიტელს“, რომ წარმოედგინათ თავიანთი პოზიცია 900/1800/2100 მჰც დიაპაზონების ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებით , კერძოდ:

ა) შპს „მობიტელს“:  900 მჰც  დიაპაზონში №F59  ლიცენზიით მის   სარგებლობაში არსებული დანაწევრებული 2x 5.49 მჰც რადიოსიხშირული რესურსის  მიყოლებით, კერძოდ, 884.51 – 890 მჰც და 929.51-935 მჰც  ბლოკში   და 1800 მჰც დიაპაზონში №F42 და №F5 ლიცენზიებით შპს „მობიტელის“   სარგებლობაში არსებული დანაწევრებული 2x10 მჰც რადიოსიხშირული რესურსის მიყოლებით, კერძოდ, 1775 – 1785 მჰც და 1870-1880 მჰც  ზოლში გაერთიანებასთან დაკავშირებით;

ბ) შპს „ჯეოსელს“: 900 მჰც დიაპაზონში №F17 და №F18 ლიცენზიებით  მის სარგებლობაში არსებული დანაწევრებული 2x11.8 მჰც რადიოსიხშირული რესურსის მიყოლებით  (კერძოდ, 890-901.8 მჰც და 935-946.8 მჰც) ბლოკში გაერთიანებასთან დაკავშირებით;

გ) შპს „მაგთიკომს“:

გ.ა) 900 მჰც დიაპაზონში №F15  ლიცენზიით შპს „მაგთიკომის“   სარგებლობაში არსებული დანაწევრებული 2x13.2 მჰც (891.8-895მჰც და 936.8-940 მჰც, 905-915მჰც და 950-960 მჰც) რადიოსიხშირული რესურსის  მიყოლებით  (კერძოდ, 901.8-915 მჰც და 946.8-960 მჰც) ბლოკში გაერთიანებასთან დაკავშირებით; 

გ.ბ)  1800 მჰც დიაპაზონში №F4 და №F16 ლიცენზიებით შპს „მაგთიკომის“  სარგებლობაში არსებული 2x29.9 მჰც  რადიოსიხშირული რესურსის    იმავე დიაპაზონის ფარგლებში არსებული, იგივე ოდენობის, კერძოდ - 1740.1- 1770 მჰც და  1835.1-1865 მჰც რადიოსიხშირული რესურსით შეცვლასთან დაკავშირებით;

გ.გ)  2100 მჰც დიაპაზონში შპს „მაგთიკომის“    სარგებლობაში არსებული 2x15 მჰც (1930 -1945 მჰც  და 2120 - 2135 მჰც) რადიოსიხშირული რესურსის (კერძოდ, იმ   სიხშირული რესურსის,  რომელზეც შპს „მაგთიკომმა“ მოითხოვა სარგებლობის უფლების მოდიფიცირება),  იგივე ოდენობის, კერძოდ - 1920- 1935 მჰც და  2110-2125 მჰც რესურსით შეცვლასთან დაკავშირებით.

                კომისია, ასევე, აღნიშნავს, რომ კომისიის 2014 წლის 7 ნოემბერის №8 დადგენილებით,   „ელექტრონულიკომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 472 მუხლის მოთხოვნების გათვალისწინებით, ცვლილებები შევიდა „რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული  გეგმის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებაში და CDMA სისტემით  დროებითი სარგებლობისათვის  განისაზღვრა 827.955-831.645 მჰც და 872.955-876.645 მჰც, 838.365-842.055 მჰც და 883.365-887.055 მჰც რადიოსიხშირული ზოლები. CDMA სისტემისათვის განკუთვნილი   850 მჰც დიაპაზონის დანაწილების სქემა, რომელიც მოიცავს შპს „მაგთიკომის“ სარგებლობაში არსებული F1 ლიცენზიით განსაზღვრულ რადიოსიხშირულ რესურსს   (838.365  - 842.055 მჰც და 883.365  - 887.055 მჰც),  არათავსებადია ევროპის ფარგლებში 800 და 900 მჰც დიაპაზონების დანაწილების სტანდარტულ სქემასთან, რაც  შეუძლებელს  ხდის 850 მჰც დიაპაზონში CDMA სისტემისათვის   განკუთვნილი  და 800 მჰც და 900 მჰც დიაპაზონებში სტანდარტულად  დაგეგმილი და  დანაწილებული რადიოსიხშირეების  ტექნიკური ნორმებისა და პარამეტრების ერთობლივად  შენარჩუნებას.

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის  473  მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, რადიოსიხშირული დიაპაზონების ჰარმონიზებული ტექნიკური ნორმებისა და პარამეტრების შესაბამისად დაგეგმვისა და დანაწილების მიზნით, „რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნულ გეგმაში“ ისეთი ცვლილების შეტანისას,  რომელიც შეუძლებელს  ხდის არსებული და  ახალდაგეგმილი ან დანაწილებული რადიოსიხშირეების ტექნიკური ნორმებისა და პარამეტრების ერთად შენარჩუნებას, აგრეთვე ელექტრონული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  თანაარსებობას,  კომისია უფლებამოსილია, ამგვარი რადიოსიხშირული რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის მფლობელს:

ა) არ გაუგრძელოს ლიცენზიის მოქმედების ვადა. ამის  შესახებ ლიცენზიის მფლობელს უნდა ეცნობოს ლიცენზიის მოქმედების ვადის ამოწურვამდე სულ ცოტა 3 წლით ადრე;

ბ) თუ ლიცენზიის მოქმედების ვადის ამოწურვამდე დარჩენილია 3 წელზე ნაკლები, გაუგრძელოს ლიცენზიის მოქმედების ვადა 10 წელზე  ნაკლები ვადით. ამ შემთხვევაში კომისია ვალდებულია:

ბ.ა) შეატყობინოს ლიცენზიის მფლობელს ლიცენზიის მოქმედების ვადის 10 წელზე ნაკლები ვადით გაგრძელების განზრახვის თაობაზე. ლიცენზიის მოქმედების ვადა არ უნდა იყოს ლიცენზიის მფლობელის მიერ შეტყობინების მიღებიდან 3 წელზე ნაკლები;

ბ.ბ) ლიცენზიით გათვალისწინებული ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურის ოდენობა გაიანგარიშოს ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ კომისიის გადაწყვეტილებით განსაზღვრული ვადის (წელი, თვე) მიხედვით;

                ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე და „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის  473  მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, კომისიამ შეტყობინება გაუგზავნა შპს „მაგთიკომს“ (კომისიაში რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი - 20/01/2015 №02/63-15) და აცნობა, რომ მის სარგებლობაში არსებულ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის F1 ლიცენზიას, მოთხოვნის შემთხვევაში,   მოქმედების ვადა  გაუგრძელდებოდა არა უმეტეს, შეტყობინების მიღებიდან  3 წლის ვადით და მოსთხოვა F1 ლიცენზიასთან დაკავშირებით პოზიციის წარმოდგენა.

                კომისია აღნიშნავს, რომ შპს „მაგთიკომმა“, შპს „ჯეოსელმა“ და შპს „მობიტელმა“ კომისიაში წერილობით წარმოადგინეს  თავიანთი პოზიციები ზემოაღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით, კერძოდ:

ა) შპს „მაგთიკომმა“ წერილობით (კომისიაში რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი - 22/01/15 №6/350-15, 22/01/15 №6/351-15,  22/01/15 №6/352-15, 22/01/15 №6/353-15, 27/01/15  №6/420-15 და  27/01/15  №6/421-15) დაადასტურა, რომ:

ა.ა) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის F1 ლიცენზიით გათვალისწინებული ვადის (2015 წლის 1 ივლისი) ამოწურვის შემდგომ კომპანიას არ სურს  ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელება;

ა.ბ)  კომპანია თანახმაა, რომ 900 მჰც და 1800 მჰც დიაპაზონებში მის სარგებლობაში არსებული რესურსი, ასევე 2100 მჰც დიაპაზონში  1930 -1945 მჰც  და 2120 - 2135 მჰც რადიოსიხშირული რესურსი (რომელზეც შპს „მაგთიკომმა“ მოითხოვა სარგებლობის უფლების მოდიფიცირება) შეიცვალოს ალტერნატიული,  იგივე ოდენობის (კერძოდ, 900 მჰც დიაპაზონში - 901.8-915 მჰც და 946.8-960 მჰც, 1800 მჰც დიაპაზონში -1740.1- 1770 მჰც და  1835.1-1865 მჰც და  2100 მჰც დიაპაზონში - 1920- 1935 მჰც და  2110-2125 მჰც) სიხშირული რესურსით;

ა.გ)  კომისიის მიერ შეთავაზებულ ალტერნატიულ სიხშირეებზე  ქსელის გადაწყობას კომპანია უზრუნველყოფს საკუთარი ხარჯებით, 900 /1800 მჰც დიაპაზონში  3 თვის, ხოლო 2100 მჰც დიაპაზონში 4 თვის ვადაში.   

ბ) შპს „ ჯეოსელმა“ წერილობით (კომისიაში რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი -22/01/15 №6/339-15) დაადასტურა, რომ:

ბ.ა)  კომპანია თანახმაა ლიცენზიების მოდიფიცირების პროცესში განხორციელდეს 900 მჰც დიაპაზონში შპს „ჯეოსელის“ სარგებლობაში არსებული დანაწევრებული 2x11.8 მჰც რადიოსიხშირული რესურსის მიყოლებით  (კერძოდ, 890-901.8 მჰც და 935-946.8 მჰც) ბლოკში გაერთიანება, ხოლო

ბ.ბ)  ალტერნატიულ სიხშირეებზე ქსელის გადაწყობას კომპანია უზრუნველყოფს კომპენსაციის მოთხოვნის გარეშე, 3-თვიან პერიოდში.

გ)  შპს „მობიტელმა“ წერილობით (კომისიაში რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი -22/01/15 №6/354-15) განაცხადა, რომ:

გ.ა) კომპანია თანახმაა, ლიცენზიების მოდიფიცირების პროცესში განხორციელდეს 900 მჰც და 1800 მჰც დიაპაზონებში შპს „მობიტელის“  სარგებლობაში არსებული დანაწევრებული რესურსის მიყოლებით ბლოკებში გაერთიანება;

გ.ბ)  900 მჰც დიაპაზონში კომპანიისათვის სასურველ მიყოლებით ბლოკს  წარმოადგენს  884.5-889.99 მჰც და 929.5-934.99 მჰც რესურსი, რადგან კომისიის მიერ შეთავაზებული ალტერნატიული სიხშირული რესურსით კომპანია დაკარგავს ერთ არხს;

გ.დ) ალტერნატიულ სიხშირეებზე ქსელის გადაწყობას კომპანია უზრუნველყოფს კომპენსაციის მოთხოვნის გარეშე, 3-თვიან პერიოდში.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კომისია მიიჩნევს, რომ 900 მჰც, 1800 მჰც და დაწყვილებულ 2100 მჰც დიაპაზონებში შპს „მაგთიკომის“, შპს „ჯეოსელის“ და შპს „მობიტელის“  სარგებლობაში არსებული ლიცენზიების  ტექნოლოგიური ნეიტრალიტეტის პრინციპით და 15 წლიანი ვადის განსაზღვრასთან ერთად, მიზანშეწონილია, განხორციელდეს 900/1800/2100 მჰც დიაპაზონების ოპტიმიზაცია (ლიცენზიის მფლობელების მიყოლებით რადიოსიხშირულ ბლოკებზე დაშვება და თავისუფალი სიხშირული რესურსის მიყოლებით ბლოკებში გაერთიანება) კომპანიების მიერ ზემოხსენებული კორესპონდენციებით განსაზრვრული სიხშირული რესურსისა და ვადების შესაბამისად, ისევე, როგორც, მიზანშეწონილია, განხორციელდეს ყოველ კონკრეტულ დიაპაზონში  ერთიდაიგივე ლიცენზიის მფლობელის სარგებლობაში არსებული  რადიოსიხშირული რესურსის ერთ ლიცენზიაში გაერთიანება. 

შენიშვნა: ა) ვინაიდან შპს მაგთიკომის სარგებლობაში არსებულ  F1 ლიცენზიას სარგებლობის ვადა ეწურება 2015 წლის 1 ივლისს (შპს „მაგთიკომს“ არ სურს, რომ F1 ლიცენზიას მოქმედების ვადა გაუგრძელდეს  „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის  473  მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად),  900 მჰც დიაპაზონში  F59 ლიცენზიით შპს „მობიტელის“ სარგებლობაში არსებული დანაწევრებული 2x 5.49 მჰც რადიოსიხშირული რესურსის  მიყოლებით, კერძოდ, 884.5-889.99 მჰც და 929.5-934.99 მჰც ბლოკში გაერთიანება შესაძლებელია განხორციელდეს F1 ლიცენზიის ვადის ამოწურვის შემდგომ, სამი თვის ვადაში;

ბ) ვინაიდან 1800 მჰც დიაპაზონში შპს „მაგთიკომის“ მიერ   ქსელის ალტერნატიულ სიხშირეებზე   გადაწყობა დაკავშირებულია შპს „მობიტელის“ მიერ  ქსელის გადაწყობასთან, შპს „მაგთიკომს“, 1800 მჰც დიაპაზონში, ქსელის გადაწყობისათვის უნდა განესაზღვროს შპს „მობიტელის“ მიერ შესაბამისი სამუშაოების  დასრულებიდან 3 თვის ვადა;

გ) ვინაიდან 900 მჰც დიაპაზონში შპს „მაგთიკომისა“ და შპს „ჯეოსელის“ ქსელების ალტერნატიულ სიხშირეებზე   გადაწყობა დაკავშირებულია ერთმანეთთან, შპს „მაგთიკომსა“ და შპს „ჯეოსელს“ უნდა განესაზღვროთ ქსელების ალტერნატიულ სიხშირეებზე კოორდინირებულად გადაწყობის ვალდებულება.

                კომისია აღნიშნავს, რომ  „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის  472 მუხლის მე-3  პუნქტის გ) ქვეპუნქტის თანახმად, მოდიფიცირებული და ვადაგაგრძელებული  ლიცენზიით გათვალისწინებული ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასური ექვემდებარება გადაანგარიშებას კომისიის დადგენილებით განსაზღვრული წესით, შემდეგი პრინციპების შესაბამისად:

გ.ა) კომისია განსაზღვრავს მოდიფიცირებული ლიცენზიით გათვალისწინებული ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურს;

გ.ბ) ამ პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად განსაზღვრულ საფასურს აკლდება ლიცენზიის მფლობელის მიერ გადახდილი/გადასახდელი ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურის ოდენობა, რომელიც კომისიის მიერ ლიცენზიის მოდიფიცირების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებიდან ლიცენზიის გაცემის/მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვამდე პერიოდისთვის გადაანგარიშებული ოდენობის პირდაპირპროპორციულია.

კომისია, ასევე, აღნიშნავს, რომ   „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის  472 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, ლიცენზიის ნაწილობრივ დათმობის შემთხვევაში 472  მუხლის მე-3 პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად განსაზღვრულ საფასურს აკლდება კომისიის მიერ ლიცენზიის მოდიფიცირების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებიდან ლიცენზიის გაცემის/მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ კომისიის გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვამდე პერიოდისთვის გადაანგარიშებული და ლიცენზიის მფლობელის მიერ გადახდილი ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასური.

 „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 472 მუხლის მე-3  პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების უზრუნველსაყოფად, 2014 წლის 4 დეკემბერს, კომისიამ მიიღო დადგენილება №9 „ლიცენზიით გათვალისწინებული ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურის გადაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“; აღნიშნული დადგენილების მე-3  მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად,  ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებებისა და მიწისზედა სისტემებისათვის ჰარმონიზებულ რადიოსიხშირულ დიაპაზონში (რადიოსიხშირული ზოლის კონკრეტულ მონაკვეთში) გაცემული ლიცენზიების მოქმედების ვადის 15 წლით განსაზღვრისა და ტექნოლოგიური და მომსახურების ნეიტრალიტეტის პრინციპის შესაბამისად მოდიფიცირებისას, ამ ლიცენზიით განსაზღვრული ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასური გამოიანგარიშება შემდეგნაირად:

ა) ლიცენზიის მოდიფიცირების თაობაზე განცხადების კომისიაში შეტანამდე ბოლო 2 წლის განმავლობაში ამ ლიცენზიით გათვალისწინებულ რადიოსიხშირულ დიაპაზონში (რადიოსიხშირული ზოლის კონკრეტულ მონაკვეთში), იმავე სალიცენზიო პირობებით (ლიცენზიის მოქმედების ვადა – 15 წელი; ტექნოლოგიური და მომსახურების ნეიტრალიტეტის პრინციპის შესაბამისად რადიოსიხშირული რესურსით სარგებლობის უფლება) ლიცენზიის გასაცემად ჩატარებულ აუქციონზე/აუქციონებზე 1 მჰც-სათვის დაფიქსირებული საფასურის/საფასურთა საშუალო არითმეტიკულის შესაბამისად, შემდეგი ფორმულით:

 

ბ) თუ იგივე დიაპაზონში მე-3  მუხლის პირველი პუნქტის "ა" ქვეპუნქტით განსაზღვრული სალიცენზიო პირობებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში აუქციონი არ ჩატარებულა, ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასური გამოიანგარიშება რადიოსიხშირული ზოლის ამ კონკრეტული მონაკვეთისათვის ბენჩმარკინგის ან/და ბიზნეს მოდელირების მეთოდოლოგიებით შეფასებული 1 მჰც რესურსის სავარაუდო ღირებულების საფუძველზე, შემდეგი ფორმულით:

P= Pn*C

სადაც:

Pn - რადიოსიხშირული ზოლის კონკრეტული მონაკვეთისათვის ბენჩმარკინგის ან/და ბიზნეს მოდელირების მეთოდოლოგიებით შეფასებული 1 მჰც რესურსის სავარაუდო ღირებულებაა;

C - ლიცენზიით გათვალისწინებული რადიოსიხშირული სპექტრის ერთეულთა (მჰც-ების) ოდენობაა;

გ) იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი რადიოსიხშირული ზოლის კონკრეტული მონაკვეთისათვის 1 მჰც რესურსის სავარაუდო ღირებულების შეფასება ხდება მე-3  მუხლის პირველი პუნქტის "ბ" ქვეპუნქტით განსაზღვრული ორივე მეთოდოლოგიის გამოყენებით, ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურის განსაზღვრისას უპირატესობა ენიჭება საქართველოს დემოგრაფიული, ეკონომიკური და ელექტრონული კომუნიკაციების დარგის ფინანსური მაჩვენებლების გათვალისწინებით ბიზნეს მოდელირების მეთოდოლოგიას.

კომისია აღნიშნავს, რომ ტექნოლოგიური და მომსახურების ნეიტრალიტეტის პრინციპის გათვალისწინებით, 15 წლიანი ლიცენზიის მისაღებად 900 მჰც, 1800მჰც და დაწყვილებულ 2100მჰც დიაპაზონში  ბოლო 2 წლის განმავლობაში აუქციონი არ ჩატარებულა.

კომისია დამატებით აღნიშნავს, რომ 2014 წლის 12 აგვისტოს გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (SPA140019263) ფარგლებში გამარჯვებული  კომპანიის  („ფრაისვოთერჰაუსკუპერს ცენტრალური აზია და კავკასია ბი. ვი.“-ს ფილიალი საქართველოში) მიერ, ტენდერის მოთხოვნების გათვალისწინებით, განხორციელდა  ბიზნეს მოდელირების მეთოდის გამოყენებით  800 მჰც, 900მჰც და დაწყვილებული 2100 მჰც  დიაპაზონის შეფასება და 1მჰც რესურსის  ღირებულება (დამრგვალებული მთელ რიცხვამდე) განისაზღვრა:

ა) 900 მჰც დიაპაზონში - 2 469 267 (ორი მილიონ ოთხასსამოცდაცხრა ათას ორასსამოცდაშვიდი) ლარის ოდენობით;

ბ)1800 მჰც დიაპაზონში -1 423 785 (ერთი მილიონ ოთხასოცდასამი ათას შვიდასოთხმოცდახუთი) ლარის ოდენობით;

გ) დაწყვილებულ 2100 მჰც დიაპაზონში - 863 088 (რვაასსამოცდასამი ათას ოთხმოცდარვა) ლარის ოდენობით.

კომისია აღნიშნავს, რომ ლიბერალიზებულ 900 მჰც, 1800 მჰც და დაწყვილებულ 2100 მჰც დიაპაზონებში 1 მჰც რესურსისათვის „ფრაისვოთერჰაუსკუპერს ცენტრალური აზია და კავკასია ბი. ვი.“-ს მიერ ბიზნეს მოდელირების მეთოდოლოგიით (15 წლიანი პერიოდისათვის) განსაზღვრული   ღირებულების (დამრგვალებული მთელ რიცხვამდე) გათვალისწინებით განხორციელდა ზემოაღნიშნული ლიცენზიების ფარგლებში არსებული იმ რესურსის სარგებლობის საფასურის გაანგარიშება, რომელზეც შესაბამისმა ლიცენზიის მფლობელებმა მოითხოვეს სარგებლობის უფლების ტექნოლოგიური და მომსახურების ნეიტრალიტეტის პრინციპის შესაბამისად 15 წლის ვადით მოდიფიცირება; კერძოდ, გაანგარიშებულ თანხებს გამოაკლდა „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 472 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა და ამავე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად გაანგარიშებული თანხები, რის შედეგადაც №F2, №F4, №F12,  №F15,  №F16, №F17, №F18, №F20,  №F24  №F5, №F42 და  №F59 ლიცენზიის მფლობელების მიერ შესაბამისი რესურსით სარგებლობის უფლების მოდიფიცირებისათვის  (მეასედებამდე დამრგვალებულმა) გადასახდელმა ჯამურად  შეადგინა 288,244,086.83 (ორასოთხმოცდარვა მილიონ ორასორმოცდაოთხი ათას ოთხმოცდაექვსი და 83) ლარი (დეტალური გაანგარიშება იხ.  ცხრილებში №1 და №2)

ცხრილი 1. №F2, №F4, №F12,  №F15,  №F16, №F17, №F18, №F20,  №F24  №F5, №F42 და  №F59 ლიცენზიებით განსაზღვრული რესურსი, შესაბამისი რესურსით 10 წლის ვადით სარგებლობისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდილი თანხები და 2015 წლის 1 თებერვლიდან (მოდიფიცირების თარიღი) შესაბამისი ლიცენზიების ვადის ამოწურვამდე პერიოდისთვის (მოდიფიცირებას დაქვემდებარებული მჰც-ების ოდენობის პირდაპირპროპორციულად) გადაანგარიშებული თანხები

 

ლიცენზიის მფლობელი

ლიცენზიის ნომერი

დიაპაზონი

სულ რესურსი

სულ გადახდილი თანხა

ლიცენზიით განსაზღვრულ შესაბამის  რესურსში გადახდილი თანხა

მოდიფი-ცირებას დაქვემდება-რებული რესურსი/ მჰც-ების რაოდენობა

მოდიფიცირებას დაქვემდებარებულ რესურსში გადახდილი თანხა

მოდიფიცირების შემდგომ (2015 წლის 1 თებერვლიდან) დარჩენილი დღეებისათვის გადახდილი თანხა/ მოდიფიცირებისას გამოსაკლები თანხა

მაგთიკომი

F15

900  მჰც

26.4

24,927,753.04

24,927,753.04

26.40

24,927,753.04

3,582,554.16

F4

1800 მჰც

29.8

1,026,000.00

1,026,000.00

29.80

1,026,000.00

89,339.54

F16

1800 მჰც

30.0

35,107,508.18

35,107,508.18

30.00

35,107,508.18

15,006,248.70

F12

2100 მჰც დაწყვი-ლებული

30.0

19,954,782.00

17,104,098.86

30.00

17,104,098.86

2,280,234.37

2100 მჰც  დაუწყვი-ლებელი

5.0

2,850,683.14

     

F2

2100 მჰც დაწყვილე-ბული

30.0

20,379,352.00

17,468,016.00

30.00

17,468,016.00

1,052,290.12

2100 მჰც  დაუწყვი-ლებელი

5.0

2,911,336.00

     

სულ

   

156.2

101,395,395.22

 

146.20

95,633,376.1

22,010,666.89

ჯეოსელი

F17

900  მჰც

20.0

20,002,239.20

20,002,239.20

20.00

20,002,239.20

4,331,171.97

F18

900  მჰც

3.6

39,320,409.16

4,212,900.98

3.60

4,212,900.98

1,896,497.59

1800 მჰც

30.0

35,107,508.18

30.00

35,107,508.18

15,804,146.62

F20

1800 მჰც

29.8

48,208,734.55

48,208,734.55

29.80

48,208,734.55

41,119,991.27

F24

2100 მჰც დაწყვილე-ბული

30.0

18,681,072.00

16,012,347.43

30.00

16,012,347.43

2,165,370.83

2100 მჰც  დაუწყვილე-ბელი

5.0

2,668,724.57

     

სულ

   

118.4

126,212,454.9

 

113.40

123,543,730.3

65,317,178.28

მობიტელი

F59

900  მჰც

10.980

27,874,175.00

27,874,175.00

10.98

27,874,175.00

8,309,602.13

F42

1800 მჰც

10.0

17,808,518.00

17,808,518.00

10.00

17,808,518.00

3,534,403.38

F5

1800 მჰც

10.0

16,177,427.70

16,177,427.70

10.00

16,177,427.70

13,705,630.15

სულ

   

30.98

61,860,120.70

 

30.98

61,860,120.7

25,549,635.66

ჯამი

   

305.58

289,467,970.83

 

290.58

281,037,227.12

112,877,480.83

 

 

ცხრილი 2. №F2, №F4, №F12,  №F15,  №F16, №F17, №F18, №F20,  №F24  №F5, №F42 და  №F59 ლიცენზიებით განსაზღვრული (მოდიფიცირებას დაქვემდებარებული) რესურსი, რესურსის ღირებულება (15 წელი) და შესაბამისი რესურსით  სარგებლობის უფლების მოდიფიცირებისას გადასახდელი თანხები

 

ლიცენზიის მფლობელი

ლიც.

დიაპაზონი

მოდიფი-ცირებას დაქვემდება-რებული რესურსი/ მჰც-ების რაოდენობა

მოდიფიცირების შემდგომ (2015 წლის 1 თებერვლიდან) დარჩენილი დღეებისათვის გადახდილი თანხა/ მოდიფიცირებისას გამოსაკლები თანხა

ოპერატორის მიერ მოთხოვნილი/ მოდიფიცირებას დაქვემდებარებუ-ლი რესურსის ოდენობა

ლიბერალი-ზებული რესურსის/ 1 მჰც ფასი (15 წელი)

მოდიფიცერებული ლიცენზიის ღირებულება /15 წელი

მოდიფიცირებისას გადასახდელი თანხა

მაგთიკომი

F15

900  მჰც

26.40

3,582,554.16

26.40

2,469,267

65,188,648.80

61,606,094.64

F4

1800 მჰც

29.80

89,339.54

29.80

1,423,785

42,428,793.00

42,339,453.46

F16

1800 მჰც

30.00

15,006,248.70

30.00

1,423,785

42,713,550.00

27,707,301.30

F12

2100 მჰც დაწყვი-ლებული

30.00

2,280,234.37

10.00

863,088

8,630,880.00

6,350,645.63

F2

2100 მჰც დაწყვი-ლებული

30.00

1,052,290.12

20.00

863,088

17,261,760.00

16,209,469.88

სულ

 

 

146.20

22,010,666.89

116.20

 

176,223,631.80

154,212,964.91

ჯეოსელი

F17

900  მჰც

20.00

4,331,171.97

20.00

2,469,267

49,385,340.00

45,054,168.03

F18

900  მჰც

3.60

1,896,497.59

3.60

2,469,267

8,889,361.20

6,992,863.61

1800 მჰც

30.00

15,804,146.62

30.00

1,423,785

42,713,550.00

26,909,403.38

F20

1800 მჰც

29.80

41,119,991.27

29.80

1,423,785

42,428,793.00

1,308,801.73

F24

2100 მჰც დაწყვი-ლებული

30.00

2,165,370.83

30.00

863,088

25,892,640.00

23,727,269.17

სულ

 

 

113.40

65,317,178.28

113.40

 

169,309,684.20

103,992,505.92

მობიტელი

F59

900  მჰც

10.98

8,309,602.13

10.98

2,469,267

27,112,551.66

18,802,949.53

F42

1800 მჰც

10.00

3,534,403.38

10.00

1,423,785

14,237,850.00

10,703,446.62

F5

1800 მჰც

10.00

13,705,630.15

10.00

1,423,785

14,237,850.00

532,219.85

სულ

 

 

30.98

25,549,635.66

30.98

 

55,588,251.66

30,038,616.00

ჯამი

 

 

290.58

112,877,480.83

260.58

 

401,121,567.66

288,244,086.83

კომისია დამატებით აღნიშნავს, რომ „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 472 მუხლის მე-7 პუნქტის თანახმად, ამავე  მუხლის საფუძველზე მოდიფიცირებული ლიცენზიით გათვალისწინებული ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურის გადახდის წესსა და გრაფიკს განსაზღვრავს კომისია. გადახდის გრაფიკი არ უნდა ითვალისწინებდეს ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურის 50 პროცენტზე მეტის 1 წლის განმავლობაში გადახდის ვალდებულებას.

                ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კომისია მიიჩნევს, რომ  მოდიფიცირებული ლიცენზიებით  განსაზღვრული ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასური მიზანშეწონილია განწილვადდეს  შემდეგი გრაფიკების მიხედვით:

გადახდის გრაფიკი 1: შპს „მაგთიკომი“

 

გადახდის   თარიღი

შპს "მაგთიკომი"

ლიცენზია -F15

ლიცენზია - F4

ლიცენზია - F16

ლიცენზია - F12

ლიცენზია - F2

სულ

900 მჰც დიაპაზონი

1800 მჰც დიაპაზონი

დაწყვილებული 2100 მჰც დიაპაზონი

           26.4  მჰც

 29.8  მჰც  

 30 მჰც

 10 მჰც

 20 მჰც

1

1/03/2015-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

2

1/04/2015-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

3

1/05/2015-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

4

1/06/2015-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

5

1/07/2015-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

6

1/08/2015-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

7

1/09/2015-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

8

1/10/2015-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

9

1/11/2015-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

10

1/12/2015-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

11

1/01/2016-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

12

1/02/2016-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

13

1/03/2016-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

14

1/04/2016-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

15

1/05/2016-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

16

1/06/2016-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

17

1/07/2016-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

18

1/08/2016-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

19

1/09/2016-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

20

1/10/2016-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

21

1/11/2016-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

22

1/12/2016-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

23

1/01/2017-მდე

2,566,920.61

1,764,143.89

1,154,470.89

264,610.23

675,394.58

6,425,540.20

24

1/02/2017-მდე

2,566,920.61

1,764,143.99

1,154,470.83

264,610.34

675,394.54

6,425,540.31

 

სულ

61,606,094.64

42,339,453.46

27,707,301.30

6,350,645.63

16,209,469.88

154,212,964.91

 

გადახდის გრაფიკი 2: შპს „ჯეოსელი“

 

გადახდის   თარიღი

შპს "ჯეოსელი"

ლიცენზია -F17

ლიცენზია - F18

ლიცენზია - F20

ლიცენზია - F24

სულ

900 მჰც დიაპაზონი

900 მჰც დიაპაზონი

1800 მჰც დიაპაზონი

1800 მჰც დიაპაზონი

დაწყვილებული 2100 მჰც დიაპაზონი

20  მჰც

3.6 მჰც

30 მჰც

29.8 მჰც

30 მჰც

1

1/03/2015-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

2

1/04/2015-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

3

1/05/2015-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

4

1/06/2015-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

5

1/07/2015-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

6

1/08/2015-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

7

1/09/2015-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

8

1/10/2015-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

9

1/11/2015-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

10

1/12/2015-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

11

1/01/2016-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

12

1/02/2016-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

13

1/03/2016-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

14

1/04/2016-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

15

1/05/2016-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

16

1/06/2016-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

17

1/07/2016-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

18

1/08/2016-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

19

1/09/2016-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

20

1/10/2016-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

21

1/11/2016-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

22

1/12/2016-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

23

1/01/2017-მდე

1,877,257.00

291,369.32

1,121,225.14

54,533.41

988,636.22

4,333,021.09

24

1/02/2017-მდე

1,877,257.03

291,369.25

1,121,225.16

54,533.30

988,636.11

4,333,020.85

 

სულ

45,054,168.03

6,992,863.61

26,909,403.38

1,308,801.73

23,727,269.17

103,992,505.92

 

გადახდის გრაფიკი 3: შპს „მობიტელი“

 

გადახდის   თარიღი

შპს "მობიტელი"

ლიცენზია -F59

ლიცენზია - F42

ლიცენზია - F5

სულ

900 მჰც დიაპაზონი

1800 მჰც დიაპაზონი

1800 მჰც დიაპაზონი

           10.98  მჰც

10 მჰც  

10 მჰც

1

1/03/2015-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

2

1/04/2015-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

3

1/05/2015-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

4

1/06/2015-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

5

1/07/2015-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

6

1/08/2015-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

7

1/09/2015-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

8

1/10/2015-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

9

1/11/2015-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

10

1/12/2015-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

11

1/01/2016-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

12

1/02/2016-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

13

1/03/2016-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

14

1/04/2016-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

15

1/05/2016-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

16

1/06/2016-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

17

1/07/2016-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

18

1/08/2016-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

19

1/09/2016-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

20

1/10/2016-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

21

1/11/2016-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

22

1/12/2016-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

23

1/01/2017-მდე

                      783,456.23

                  445,976.94

                        22,175.83

               1,251,609.00  

24

1/02/2017-მდე

                      783,456.24

                  445,977.00

                        22,175.76

               1,251,609.00  

 

სულ

              18,802,949.53  

          10,703,446.62  

                    532,219.85  

             30,038,616.00  

 

                ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 59-ე მუხლის IX თავის,   „ელექტრონული  კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის  472 და 473 მუხლების,  კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებით დამტკიცებული „რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმისა” და კომისიის 2014 წლის 4 დეკემბრის  №9 დადგენილებით დამტკიცებული  „ლიცენზიით გათვალისწინებული ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურის გადაანგარიშების წესის“  შესაბამისად, კომისიამ, კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად

გადაწყვიტა:

1. მოდიფიცირდეს შპს „მაგთიკომის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F15 ლიცენზია, №F15 ლიცენზიას მოქმედების ვადად განესაზღვროს 15 წელი, შევიდეს ცვლილებები კომისიის 2006 წლის 2 ივნისის №238/2 გადაწყვეტილებაში და  გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ ა) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიას მიენიჭოს  №F15 და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა.ა) რადიოსიხშირული სპექტრი:  901.8-915 მჰც და 946.8-960 მჰც (სულ 26.4 (2x13.2)  მჰც);

შენიშვნა: 2015 წლის 1 თებერვლიდან 2015 წლის 1 მაისამდე პერიოდში -  905-915 მჰც და 950-960 მჰც,  891.8-895მჰც და 936.8-940 მჰც  (სულ 26.4 (2x13.2)  მჰც  სიხშირული რესურსი);

ა.ბ)  გეოგრაფიული არეალი:  საქართველო;

ა.გ) ლიცენზიის  მოქმედების ვადა: 2015 წლის 1 თებერვლიდან 2030 წლის 1 თებერვლამდე;

ა.დ) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F15 ლიცენზიით განსაზღვრული ამოწურვადი  რესურსით სარგებლობის საფასური განისაზღვროს   61,606,094.64  (სამოცდაერთი მილიონ ექვსასექვსი ათას ოთხმოცდათოთხმეტი და 64) ლარის ოდენობით;

ა.ე) ტექნიკური პირობები:

ბლოკის შიგნით EIRP-ს (ეკვივალენტური იზოტროპულად გასხივებული სიმძლავრე) ზედა ზღვრული მნიშვნელობა საბაზო სადგურისათვის (დაუნლინკი):

ტექნოლოგია

900 მჰც დიაპაზონი

GSM

62 დბმ გადამტან სიხშირეზე

UMTS

65 დბმ გადამტან სიხშირეზე

LTE

65 დბმ 5 მჰც-ზე

WiMAX

65 დბმ 5 მჰც-ზე

  ა.ვ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია:

ა.ვ.ა) იხელმძღვანელოს საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო გაერთიანების მიერ დადგენილი გასხივების კლასებისთვის განსაზღვრული პირობებით:

GSM-თვის:

271KG7W

UMTS-თვის:

5M00D7W

1.4  მჰც LTE-თვის:

1M40D7W

3 მჰც LTE-თვის: 

3M00D7W

5 მჰც LTE-თვის:            

5M00D7W

10 მჰც LTE-თვის:          

10M0D7W

15 მჰც LTE-თვის:          

15M0D7W

20 მჰც LTE-თვის:          

20M0D7W

5 მჰც WiMAX-თვის:     

5M00D7W

10 მჰც WiMAX-თვის:   

10M0D7W

ა.ვ.ბ) უზრუნველყოს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F15 ლიცენზიით განსაზღვრული   რადიოსიხშირული რესურსის   კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის  №6 დადგენილებით დამტკიცებული  ”რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული  გეგმის” შესაბამისად, მიწისზედა სისტემებით ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების განსახორციელებლად გამოყენება;

ა.ვ.გ) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F15 ლიცენზიით განსაზღვრული და  ლიბერალიზებულ  (ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების მისაწოდებლად განკუთვნილი მიწისზედა უსადენო სისტემებისათვის ჰარმონიზებულ  800/900/1800/2100 მჰც) დიაპაზონებში მის სარგებლობაში არსებული რესურსის ფარგლებში  დანერგილი  ერთი ან ერთზე მეტი  უსადენო ტექნოლოგიის (მიწისზედა სისტემის) გამოყენებით, ერთობლივად,  ლიცენზიის ვადის სრული პერიოდით, უზრუნველყოს   საქართველოს მოსახლეობის  (ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა) მინიმუმ 85%-ის ხელმისაწვდომობა ელექტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებებზე.

 შენიშვნა: „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე შესაბამისი პირობების დადგომისთანავე,  კომისია  დამატებით ვადას  განსაზღვრავს სალიცენზიო ვალდებულების შესასრულებლად;

ა.ვ.დ) 2015 წლის 1 თებერვლიდან  2015 წლის 1 მაისამდე უზრუნველყოს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  №F17  ლიცენზიის მფლობელთან ერთად, კოორდინირებულად,    905-915 მჰც და 950-960 მჰც,  891.8-895 მჰც და 936.8-940 მჰც რადიოსიხშირული სპექტრიდან 901.8-915 მჰც და 946.8-960 მჰც  რადიოსიხშირულ რესურსზე ქსელის გადაწყობა;

ა.ვ.ე) მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოს საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო გაერთიანების რადიორეგლამენტის შესაბამისად საერთაშორისო კოორდინაციისათვის  განსაზღვრული პირობებისა და კომისიის მიერ მეზობელ ქვეყნებთან საზღვრისპირა ტერიტორიაზე რადიოსიხშირული სპექტრის კოორდინაციასთან დაკავშირებით გაფორმებული ორმხრივი ხელშეკრულებების პირობების შესრულება;

ა.ვ.ვ) კომისიას წარმოუდგინოს ინფორმაცია  საბაზო სადგურების განთავსების ადგილის (გეოგრაფიული კოორდინატები), ანტენის დაკიდების სიმაღლის, ანტენის ტიპის, დახრის კუთხისა და მიმართულების (აზიმუტი), ასევე თითოეული გადამცემი სადგურის  ფარგლებში  გამოყენებული სიხშირული ზოლის შესახებ;

ა.ვ.ზ) ხელშეშლების თავიდან აცილების მიზნით,  უზრუნველყოს მომიჯნავე რადიოსიხშირული რესურსით მოსარგებლე ლიცენზიის მფლობელთან ერთად  რადიოსიხშირული რესურსის  კოორდინირებულად   გამოყენება;     

ა.ვ.თ) უზრუნველყოს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F15 ლიცენზიისათვის განსაზღვრული ამოწურვადი  რესურსით სარგებლობის საფასურის - 61,606,094.64 (სამოცდაერთი მილიონ ექვსასექვსი ათას ოთხმოცდათოთხმეტი და 64)  ლარის საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდა შემდეგი რეკვიზიტებისა და გრაფიკის  მიხედვით:

მიმღები: ხაზინის ერთიანი ანგარიში-ა/ა-N200122900;

ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა;

ბანკის კოდი: TRESGE22;

საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი: N300773402;

 

გადახდის   თარიღი

ლიცენზიით გათვალისწინებული ამოწურვადი  რესურსით სარგებლობისათვის გადასახდელი თანხა (ლარი)

 

1/03/2015-მდე

2,566,920.61

 

1/04/2015-მდე

2,566,920.61

 

1/05/2015-მდე

2,566,920.61

 

1/06/2015-მდე

2,566,920.61

 

1/07/2015-მდე

2,566,920.61

 

1/08/2015-მდე

2,566,920.61

 

1/09/2015-მდე

2,566,920.61

 

1/10/2015-მდე

2,566,920.61

 

1/11/2015-მდე

2,566,920.61

 

1/12/2015-მდე

2,566,920.61

 

1/01/2016-მდე

2,566,920.61

 

1/02/2016-მდე

2,566,920.61

 

1/03/2016-მდე

2,566,920.61

 

1/04/2016-მდე

2,566,920.61

 

1/05/2016-მდე

2,566,920.61

 

1/06/2016-მდე

2,566,920.61

 

1/07/2016-მდე

2,566,920.61

 

1/08/2016-მდე

2,566,920.61

 

1/09/2016-მდე

2,566,920.61

 

1/10/2016-მდე

2,566,920.61

 

1/11/2016-მდე

2,566,920.61

 

1/12/2016-მდე

2,566,920.61

 

1/01/2017-მდე

2,566,920.61

 

1/02/2017-მდე

2,566,920.61

 

სულ

61,606,094.64

 

ა.ვ.ი) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F15 ლიცენზიისათვის „ა.ვ.თ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული თანხების საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები კომისიას წარმოუდგინოს გადახდიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში;“

2. გაერთიანდეს შპს „მაგთიკომის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F4 ლიცენზია შპს „მაგთიკომის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F16 ლიცენზიასთან,  №F16 ლიცენზიას მოქმედების ვადად განესაზღვროს 15 წელი, მოდიფიცირდეს, ცვლილებები შევიდეს კომისიის 2006 წლის 2 ივნისის №238/2 გადაწყვეტილებაში და გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ ა) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიას მიენიჭოს №F16 და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:   

ა.ა) რადიოსიხშირული სპექტრი: 1740.1- 1770 მჰც და  1835.1-1865 მჰც  (სულ 59.8 (2 x 29.9)  მჰც);

შენიშვნა: 2015 წლის 1 თებერვლიდან 2015 წლის 1 აგვისტომდე პერიოდში -  1745.1- 1760 მჰც და 1840.1-1855 მჰც,   1760- 1775 მჰც და 1855-1870 მჰც  (სულ 59.8 (2 x 29.9)  მჰც სიხშირული რესურსი);

ა.ბ) გეოგრაფიული არეალი:  საქართველო;

ა.გ) ლიცენზიის  მოქმედების ვადა: 2015 წლის 1 თებერვლიდან 2030 წლის 1 თებერვლამდე;

ა.დ) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F16 ლიცენზიით განსაზღვრული ამოწურვადი  რესურსით სარგებლობის საფასური განისაზღვროს  70,046,754.76   (სამოცდაათი მილიონ ორმოცდაექვსი ათას შვიდასორმოცდათოთხმეტი და 76) ლარის ოდენობით;

ა.ე) ტექნიკური პირობები:

ბლოკის შიგნით EIRP-ს (ეკვივალენტური იზოტროპულად გასხივებული სიმძლავრე) ზედა ზღვრული მნიშვნელობა საბაზო სადგურისათვის (დაუნლინკი):

ტექნოლოგია

1800 მჰც სპექტრი

GSM

62 დბმ გადამტან სიხშირეზე

UMTS

62 დბმ გადამტან სიხშირეზე

LTE

62 დბმ 5 მჰც-ზე

WiMAX

62 დბმ 5 მჰც-ზე

  ა.ვ) ლიცენზიის   მფლობელი ვალდებულია:

ა.ვ.ა) იხელმძღვანელოს საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო გაერთიანების მიერ დადგენილი გასხივების კლასებისთვის განსაზღვრული პირობებით:

GSM-თვის:

271KG7W

UMTS-თვის:

5M00D7W

1.4  მჰც LTE-თვის:

1M40D7W

3 მჰც LTE-თვის: 

3M00D7W

5 მჰც LTE-თვის:            

5M00D7W

10 მჰც LTE-თვის:          

10M0D7W

15 მჰც LTE-თვის:          

15M0D7W

20 მჰც LTE-თვის:          

20M0D7W

5 მჰც WiMAX-თვის:     

5M00D7W

10 მჰც WiMAX-თვის:   

10M0D7W

 

ა.ვ.ბ) უზრუნველყოს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F16 ლიცენზიით განსაზღვრული   რადიოსიხშირული რესურსის კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის  №6 დადგენილებით დამტკიცებული  ”რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული  გეგმის” შესაბამისად, მიწისზედა სისტემებით ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების განსახორციელებლად გამოყენება;

ა.ვ.გ) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F16 ლიცენზიით განსაზღვრული და  ლიბერალიზებულ  (ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების მისაწოდებლად განკუთვნილი მიწისზედა უსადენო სისტემებისათვის ჰარმონიზებულ  800/900/1800/2100 მჰც) დიაპაზონებში მის სარგებლობაში არსებული რესურსის ფარგლებში  დანერგილი  ერთი ან ერთზე მეტი  უსადენო ტექნოლოგიის (მიწისზედა სისტემის) გამოყენებით, ერთობლივად,  ლიცენზიის ვადის სრული პერიოდით, უზრუნველყოს   საქართველოს მოსახლეობის  (ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა) მინიმუმ 85%-ის ხელმისაწვდომობა ელექტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებებზე.

 შენიშვნა: „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე შესაბამისი პირობების დადგომისთანავე,  კომისია  დამატებით ვადას  განსაზღვრავს სალიცენზიო ვალდებულების შესასრულებლად;

ა.ვ.დ) 2015 წლის 1 მაისიდან  2015 წლის 1 აგვისტომდე  უზრუნველყოს  1745.1- 1760 მჰც და 1840.1-1855 მჰც,   1760- 1775 მჰც და 1855-1870 მჰც   რადიოსიხშირული სპექტრიდან 1740.1- 1770 მჰც და  1835.1-1865 მჰც  რადიოსიხშირულ რესურსზე ქსელის გადაწყობა;

ა.ვ.ე) მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოს საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო გაერთიანების რადიორეგლამენტის შესაბამისად საერთაშორისო კოორდინაციისათვის  განსაზღვრული პირობებისა და კომისიის მიერ მეზობელ ქვეყნებთან საზღვრისპირა ტერიტორიაზე რადიოსიხშირული სპექტრის კოორდინაციასთან დაკავშირებით გაფორმებული ორმხრივი ხელშეკრულებების პირობების შესრულება;

ა.ვ.ვ) კომისიას წარმოუდგინოს ინფორმაცია  საბაზო სადგურების განთავსების ადგილის (გეოგრაფიული კოორდინატები), ანტენის დაკიდების სიმაღლის, ანტენის ტიპის, დახრის კუთხისა და მიმართულების (აზიმუტი), ასევე თითოეული გადამცემი სადგურის  ფარგლებში  გამოყენებული სიხშირული ზოლის შესახებ;

ა.ვ.ზ) ხელშეშლების თავიდან აცილების მიზნით,  უზრუნველყოს მომიჯნავე რადიოსიხშირული რესურსით მოსარგებლე ლიცენზიის მფლობელთან ერთად  რადიოსიხშირული რესურსის  კოორდინირებულად   გამოყენება;    

ა.ვ.თ) უზრუნველყოს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F16 ლიცენზიისათვის განსაზღვრული ამოწურვადი  რესურსით სარგებლობის საფასურის - 70,046,754.76  (სამოცდაათი მილიონ ორმოცდაექვსი ათას შვიდასორმოცდათოთხმეტი და 76) ლარის საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდა შემდეგი  რეკვიზიტების და გრაფიკის მიხედვით:

მიმღები: ხაზინის ერთიანი ანგარიში-ა/ა-N200122900;

ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა;

ბანკის კოდი: TRESGE22;

საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი: N300773402;

 

 

გადახდის   თარიღი

ლიცენზიით გათვალისწინებული ამოწურვადი  რესურსით სარგებლობისათვის გადასახდელი თანხა

1

1/03/2015-მდე

                                                      2,918,614.78  

2

1/04/2015-მდე

                                                      2,918,614.78  

3

1/05/2015-მდე

                                                      2,918,614.78  

4

1/06/2015-მდე

                                                      2,918,614.78  

5

1/07/2015-მდე

                                                      2,918,614.78  

6

1/08/2015-მდე

                                                      2,918,614.78  

7

1/09/2015-მდე

                                                      2,918,614.78  

8

1/10/2015-მდე

                                                      2,918,614.78  

9

1/11/2015-მდე

                                                      2,918,614.78  

10

1/12/2015-მდე

                                                      2,918,614.78  

11

1/01/2016-მდე

                                                      2,918,614.78  

12

1/02/2016-მდე

                                                      2,918,614.78  

13

1/03/2016-მდე

                                                      2,918,614.78  

14

1/04/2016-მდე

                                                      2,918,614.78  

15

1/05/2016-მდე

                                                      2,918,614.78  

16

1/06/2016-მდე

                                                      2,918,614.78  

17

1/07/2016-მდე

                                                      2,918,614.78  

18

1/08/2016-მდე

                                                      2,918,614.78  

19

1/09/2016-მდე

                                                      2,918,614.78  

20

1/10/2016-მდე

                                                      2,918,614.78  

21

1/11/2016-მდე

                                                      2,918,614.78  

22

1/12/2016-მდე

                                                      2,918,614.78  

23

1/01/2017-მდე

                                                      2,918,614.78  

24

1/02/2017-მდე

                                                      2,918,614.82

 

სულ

                                                   70,046,754.76  

 

ა.ვ.ი) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  №F16 ლიცენზიისათვის  „ა.ვ.თ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული თანხების საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები კომისიას წარმოუდგინოს გადახდიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში;“

3. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს კომისიის 2005 წლის 16 დეკემბრის №787/1 გადაწყვეტილება;

4. მოდიფიცირდეს შპს “მაგთიკომის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F2 და №F12  ლიცენზიები და შევიდეს ცვლილებები კომისიის 2009 წლის 9 სექტემბრის №596/1 და 2006 წლის 3 ნოემბრის  №472/22 გადაწყვეტილებებში, კერძოდ:

4.1. კომისიის 2005 წლის 9 სექტემბრის №591/1 გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. მიეცეს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F2 ლიცენზია შპს „მაგთიკომს“ მობილური საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის და  №F2 ლიცენზიას განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

1.1 რადიოსიხშირული სპექტრი: 1915- 1920 მჰც;

ა) ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის უფლება: 2015 წლის 9 სექტემბრამდე;

ბ) გეოგრაფიული არეალი: საქართველო;

1.2 რადიოსიხშირული სპექტრი: 1910- 1915 მჰც;

ა) ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის უფლება: 2016  წლის 2 ივნისამდე;

ბ) გეოგრაფიული არეალი: საქართველო;“

4.2. კომისიის 2006 წლის 3 ნოემბრის №472/22 გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. შპს „მაგთიკომის“ №F12 ლიცენზიას განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) რადიოსიხშირული სპექტრი:   1920-1935 მჰც  2110-2125 მჰც (სულ 30 (2 x 15)  მჰც);

შენიშვნა:  2015 წლის 1 თებერვლიდან 2015 წლის 1 ივნისამდე:  1930 - 1945 მჰც და 2120- 2135 მჰც    (სულ 30 (2 x 15)  მჰც სიხშირული რესურსი);

ბ) გეოგრაფიული არეალი:  საქართველო;

გ) ლიცენზიის  მოქმედების ვადა: 2015 წლის 1 თებერვლიდან 2030 წლის 1 თებერვლამდე;

დ) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F12 ლიცენზიით განსაზღვრული ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასური განისაზღვროს   22,560,115.51  (ოცდაორი მილიონ ხუთასსამოცი ათას ასთხუთმეტი და 51) ლარის ოდენობით;

ე) ტექნიკური პირობები:

ე.ა)  FDD საბაზო სადგურებისათვის (დაუნლინკი):

ე.ა.ა) ბლოკის შიგნით EIRP-ს  (ეკვივალენტური იზოტროპულად გასხივებული სიმძლავრე) ზედა ზღვრული მნიშვნელობა საბაზო სადგურისათვის -  65 დბმ/5 მჰც.

ე.ა.ბ) საბაზისო მოთხოვნები - საბაზო სადგურების ბლოკის საზღვრების მაფორმირებელი ნიღბის გარეთ EIRP-ს ზღვრული მნიშვნელობა თითოეულ ანტენაზე (ანტენების რაოდენობა - ერთიდან ოთხამდე თითოეულ სექტორზე):

ბლოკის გარეთ გასხივების შესაბამისი სიხშირეები FDD

 დაუნლინკისათვის

მაქსიმალური საშუალო

EIRP ბლოკის გარეთ

             გაზომვების

ზოლის სიგანე

სიხშირეები, რომლებიც დაშორებულია 10 მჰც-ზე მეტით

 ბლოკის ზედა ან ქვედა საზღვრისაგან

9  დბმ

5 მჰც

 

            ე.ა.გ)  გადასასვლელი მოთხოვნები - საბაზო სადგურების ბლოკის საზღვრების მაფორმირებელი ნიღბის გარეთ EIRP-ს ზღვრული მნიშვნელობები თითოეულ ანტენაზე (ანტენების რაოდენობა - ერთიდან ოთხამდე თითოეულ სექტორზე) FDD დაუნლინკისათვის განკუთვნილი  სიხშირეებისათვის

 

ბლოკის გარეთ გასხივების შესაბამისი სიხშირეები

მაქსიმალური საშუალო

 EIRP ბლოკის გარეთ

გაზომვების

ზოლის სიგანე

-10 მჰც-დან -5 მჰც-მდე  ბლოკის  ქვედა საზღვრიდან

11 დბმ

5 მჰც

-5 მჰც-დან 0 მჰც-მდე  ბლოკის ქვედა  საზღვრიდან

16.3  დბმ

5 მჰც

0 მჰც-დან +5 მჰც-მდე  ბლოკის  ზედა საზღვრიდან

 16.3  დბმ

5 მჰც

+5 მჰც-დან +10 მჰც-მდე  ბლოკის  ზედა საზღვრიდან

11 დბმ

5 მჰც

 

             ე.ბ) FDD ტერმინალური სადგურებისათვის (აფლინკი): ტერმინალური სადგურების ბლოკის საზღვრების მაფორმირებელი ნიღბის შიგნით გასხივების  მაქსიმალური საშუალო მნიშვნელობა - 24 დბმ.

 

ვ) ლიცენზიის   მფლობელი ვალდებულია:

ვ.ა) უზრუნველყოს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F12 ლიცენზიით განსაზღვრული   რადიოსიხშირული რესურსის  კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის  №6 დადგენილებით დამტკიცებული  ”რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული  გეგმის” შესაბამისად, მიწისზედა სისტემებით ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების განსახორცილებლად გამოყენება;

ვ.ბ) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F12 ლიცენზიით განსაზღვრული და  ლიბერალიზებულ  (ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების მისაწოდებლად განკუთვნილი მიწისზედა უსადენო სისტემებისათვის ჰარმონიზებულ  800/900/1800/2100 მჰც) დიაპაზონებში მის სარგებლობაში არსებული რესურსის ფარგლებში  დანერგილი  ერთი ან ერთზე მეტი  უსადენო ტექნოლოგიის (მიწისზედა სისტემის) გამოყენებით, ერთობლივად,  ლიცენზიის ვადის სრული პერიოდით, უზრუნველყოს   საქართველოს მოსახლეობის  (ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა) მინიმუმ 85%-ის ხელმისაწვდომობა ელეტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებებზე.

 შენიშვნა: „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე შესაბამისი პირობების დადგომისთანავე,  კომისია  დამატებით ვადას  განსაზღვრავს სალიცენზიო ვალდებულების შესასრულებლად;

ვ.გ) 2015 წლის 1 თებერვლიდან  2015 წლის 1 ივნისამდე   უზრუველყოს 1930 - 1945 მჰც და 2120- 2135 მჰც     რადიოსიხშირული სპექტრიდან 1920-1935 მჰც  2110-2125 მჰც რადიოსიხშირულ რესურსზე ქსელის გადაწყობა;

ვ.დ) მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოს საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო გაერთიანების რადიორეგლამენტის შესაბამისად საერთაშორისო კოორდინაციისათვის  განსაზღვრული პირობებისა და კომისიის მიერ მეზობელ ქვეყნებთან საზღვრისპირა ტერიტორიაზე რადიოსიხშირული სპექტრის კოორდინაციასთან დაკავშირებით გაფორმებული ორმხრივი ხელშეკრულებების პირობების შესრულება;

ვ.ე) კომისიას წარმოუდგინოს ინფორმაცია  საბაზო სადგურების განთავსების ადგილის (გეოგრაფიული კოორდინატები), ანტენის დაკიდების სიმაღლის, ანტენის ტიპის, დახრის კუთხისა და მიმართულების (აზიმუტი), ასევე თითოეული გადამცემი სადგურის  ფარგლებში  გამოყენებული სიხშირული ზოლის შესახებ;

ვ.ვ) ხელშეშლების თავიდან აცილების მიზნით,  უზრუნველყოს მომიჯნავე რადიოსიხშირული რესურსით მოსარგებლე ლიცენზიის მფლობელთან ერთად  რადიოსიხშირული რესურსის  კოორდინირებულად   გამოყენება;    

 ვ.ზ) უზრუნველყოს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F12 ლიცენზიისათვის განსაზღვრული ამოწურვადი  რესურსით სარგებლობის საფასურის - 22,560,115.51 (ოცდაორი მილიონ ხუთასსამოცი ათას ასთხუთმეტი და 51)  ლარის საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდა შემდეგი რეკვიზიტებისა და გრაფიკის მიხედვით:

მიმღები: ხაზინის ერთიანი ანგარიში-ა/ა-N200122900;

ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა;

ბანკის კოდი: TRESGE22;

საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი: N300773402;

 

გადახდის   თარიღი

ლიცენზიით გათვალისწინებული ამოწურვადი  რესურსით სარგებლობისათვის გადასახდელი თანხა

1

1/03/2015-მდე

940,004.81

2

1/04/2015-მდე

940,004.81

3

1/05/2015-მდე

940,004.81

4

1/06/2015-მდე

940,004.81

5

1/07/2015-მდე

940,004.81

6

1/08/2015-მდე

940,004.81

7

1/09/2015-მდე

940,004.81

8

1/10/2015-მდე

940,004.81

9

1/11/2015-მდე

940,004.81

10

1/12/2015-მდე

940,004.81

11

1/01/2016-მდე

940,004.81

12

1/02/2016-მდე

940,004.81

13

1/03/2016-მდე

940,004.81

14

1/04/2016-მდე

940,004.81

15

1/05/2016-მდე

940,004.81

16

1/06/2016-მდე

940,004.81

17

1/07/2016-მდე

940,004.81

18

1/08/2016-მდე

940,004.81

19

1/09/2016-მდე

940,004.81

20

1/10/2016-მდე

940,004.81

21

1/11/2016-მდე

940,004.81

22

1/12/2016-მდე

940,004.81

23

1/01/2017-მდე

940,004.81

24

1/02/2017-მდე

940,004.88

 

სულ

                                  22,560,115.51

 

ვ.თ) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F12 ლიცენზიისათვის „ვ.ზ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული თანხების საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები კომისიას წარმოუდგინოს გადახდიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში;“

4.3 ძალადაკარგულად ჩაითვალოს კომისიის 2006 წლის 3 ნოემბრის № 472/22 გადაწყვეტილების მე-3 პუნქტი, ასევე მე-2 პუნქტი - 1920-1930 მჰც და 2110-2120 მჰც სიხშირული რესურსის ნაწილში, შპს „მაგთიკომის“  მიერ ამ ნაწილში ლიცენზიის დათმობის გამო;

4.4 ძალადაკარგულად ჩაითვალოს კომისიის 2005 წლის 9 სექტემბრის  №596/1 გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი 1945-1950 მჰც და 2135-2140 მჰც სიხშირული რესურსის ნაწილში, შპს „მაგთიკომის“ მიერ ამ ნაწილში ლიცენზიის დათმობის გამო;

5. შპს „ჯეოსელის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F18 ლიცენზია ნაწილობრივ (კერძოდ, 890-891.8 მჰც და 935-936.8 მჰც  (900 მჰც დიაპაზონი - სულ 3.6 (2x1.8) მჰც  რადიოსიხშირული რესურსი)) გაერთიანდეს შპს „ჯეოსელის“ სარგებლობაში არსებული რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F17 ლიცენზიასთან, №F17 ლიცენზიას განესაზღვროს მოქმედების 15 წლიანი ვადა, მოდიფიცირდეს და კომისიის 2007 წლის 2 მარტის №114/6 გადაწყვეტილებაში შევიდეს შემდეგი რედაქციის ცვლილებები:

5.1.  პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1 გაუგრძელდეს მოქმედების ვადა შპს „ჯეოსელის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F17 ლიცენზიას;“

5.2. მე-2 და მე-3 პუნქტები ამოღებულ იქნას;

5.3. მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F17 ლიცენზიას განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) რადიოსიხშირული სპექტრი:   890-901.8 მჰც და 935-946.8 მჰც (სულ 23.6 (2x11.8)  მჰც );

შენიშვნა: 2015 წლის 1 თებერვლიდან 2015 წლის 1 მაისამდე:  895-905 მჰც და 940-950 მჰც ,   890-891.8 მჰც და 935-936.8 მჰც    (სულ 23.6 (2x11.8)  მჰც  სიხშირული რესურსი);

ბ) გეოგრაფიული არეალი:  საქართველო;

გ) ლიცენზიის  მოქმედების ვადა: 2015 წლის 1 თებერვლიდან 2030 წლის 1 თებერვლამდე;

დ) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F17 ლიცენზიით განსაზღვრული ამოწურვადი  რესურსით სარგებლობის საფასური განისაზღვროს   52,047,031.64  (ორმოცდათორმეტი მილიონ ორმოცდაშვიდი ათას ოცდათერთმეტი და 64)  ლარის ოდენობით;

ე) ტექნიკური პირობები:

ბლოკის შიგნით EIRP-ს (ეკვივალენტური იზოტროპულად გასხივებული სიმძლავრე) ზედა ზღვრული მნიშვნელობა საბაზო სადგურისათვის (დაუნლინკი):

ტექნოლოგია

900 მჰც დიაპაზონი

GSM

62 დბმ გადამტან სიხშირეზე

UMTS

65 დბმ გადამტან სიხშირეზე

LTE

65 დბბ 5 მჰც-ზე

WiMAX

65 დბმ 5 მჰც-ზე

ვ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია:

ვ.ა) იხელმძღვანელოს საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო გაერთიანების მიერ დადგენილი გასხივების კლასებისთვის განსაზღვრული პირობებით:

GSM-თვის:

271KG7W

UMTS-თვის:

5M00D7W

1.4  მჰც LTE-თვის:

1M40D7W

3 მჰც LTE-თვის: 

3M00D7W

5 მჰც LTE-თვის:            

5M00D7W

10 მჰც LTE-თვის:          

10M0D7W

15 მჰც LTE-თვის:          

15M0D7W

20 მჰც LTE-თვის:          

20M0D7W

5 მჰც WiMAX-თვის:     

5M00D7W

10 მჰც WiMAX-თვის:   

10M0D7W

ვ.ბ) უზრუნველყოს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F17 ლიცენზიით განსაზღვრული   რადიოსიხშირული რესურსის  კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის  №6 დადგენილებით დამტკიცებული  ”რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული  გეგმის” შესაბამისად, მიწისზედა სისტემებით ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების განსახორციელებლად გამოყენება;

ვ.გ) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F17 ლიცენზიით განსაზღვრული და  ლიბერალიზებულ  (ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების მისაწოდებლად განკუთვნილი მიწისზედა უსადენო სისტემებისათვის ჰარმონიზებულ  800/900/1800/2100 მჰც) დიაპაზონებში მის სარგებლობაში არსებული რესურსის ფარგლებში  დანერგილი  ერთი ან ერთზე მეტი  უსადენო ტექნოლოგიის (მიწისზედა სისტემის) გამოყენებით, ერთობლივად,  ლიცენზიის ვადის სრული პერიოდით, უზრუნველყოს   საქართველოს მოსახლეობის  (ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა) მინიმუმ 85%-ის ხელმისაწვდომობა ელექტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებებზე;

 შენიშვნა: „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე შესაბამისი პირობების დადგომისთანავე,  კომისია  დამატებით ვადას  განსაზღვრავს სალიცენზიო ვალდებულების შესასრულებლად;

ვ.დ)  2015 წლის 1 თებერვლიდან  2015 წლის 1 ივლისამდე  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F 15 ლიცენზიის მფლობელთან ერთად, კოორდინირებულად,   უზრუნველყოს  895-905 მჰც და 940-950 მჰც,   890-891.8 მჰც და 935-936.8 მჰც რადიოსიხშირული სპექტრიდან 890-901.8 მჰც და 935-946.8 მჰც  რადიოსიხშირულ რესურსზე ქსელის გადაწყობა;

ვ.ე) მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოს რადიორეგლამენტის შესაბამისად საერთაშორისო კოორდინაციისათვის  განსაზღვრული პირობებისა და კომისიის მიერ მეზობელ ქვეყნებთან საზღვრისპირა ტერიტორიაზე რადიოსიხშირული სპექტრის კოორდინაციასთან დაკავშირებით გაფორმებული ორმხრივი ხელშეკრულებების პირობების შესრულება;

ვ.ვ) კომისიას წარმოუდგინოს ინფორმაცია  საბაზო სადგურების განთავსების ადგილის (გეოგრაფიული კოორდინატები), ანტენის დაკიდების სიმაღლის, ანტენის ტიპის, დახრის კუთხისა და მიმართულების (აზიმუტი), ასევე თითოეული გადამცემი სადგურის  ფარგლებში  გამოყენებული სიხშირული ზოლის შესახებ;

ვ.ზ) ხელშეშლების თავიდან აცილების მიზნით,  უზრუნველყოს მომიჯნავე რადიოსიხშირული რესურსით მოსარგებლე ლიცენზიის მფლობელთან ერთად  რადიოსიხშირული რესურსის  კოორდინირებულად   გამოყენება;    

 ვ.თ) უზრუნველყოს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F17 ლიცენზიისათვის განსაზღვრული ამოწურვადი  რესურსით სარგებლობის საფასურის - 52,047,031.64 (ორმოცდათორმეტი მილიონ ორმოცდაშვიდი ათას ოცდათერთმეტი და 64)  ლარის საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდა შემდეგი რეკვიზიტებისა და გრაფიკის  მიხედვით:

მიმღები: ხაზინის ერთიანი ანგარიში-ა/ა-N200122900

ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი: N300773402

 

 

გადახდის   თარიღი

ლიცენზიით გათვალისწინებული ამოწურვადი  რესურსით სარგებლობისათვის გადასახდელი თანხა

1

1/03/2015-მდე

                                         2,168,626.32  

2

1/04/2015-მდე

                                         2,168,626.32  

3

1/05/2015-მდე

                                         2,168,626.32  

4

1/06/2015-მდე

                                         2,168,626.32  

5

1/07/2015-მდე

                                         2,168,626.32  

6

1/08/2015-მდე

                                         2,168,626.32  

7

1/09/2015-მდე

                                         2,168,626.32  

8

1/10/2015-მდე

                                         2,168,626.32  

9

1/11/2015-მდე

                                         2,168,626.32  

10

1/12/2015-მდე

                                         2,168,626.32  

11

1/01/2016-მდე

                                         2,168,626.32  

12

1/02/2016-მდე

                                         2,168,626.32  

13

1/03/2016-მდე

                                         2,168,626.32  

14

1/04/2016-მდე

                                         2,168,626.32  

15

1/05/2016-მდე

                                         2,168,626.32  

16

1/06/2016-მდე

                                         2,168,626.32  

17

1/07/2016-მდე

                                         2,168,626.32  

18

1/08/2016-მდე

                                         2,168,626.32  

19

1/09/2016-მდე

                                         2,168,626.32  

20

1/10/2016-მდე

                                         2,168,626.32  

21

1/11/2016-მდე

                                         2,168,626.32  

22

1/12/2016-მდე

                                         2,168,626.32  

23

1/01/2017-მდე

                                         2,168,626.32  

24

1/02/2017-მდე

                                         2,168,626.28  

 

სულ

                                      52,047,031.64  

 

 

ვ.ი) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F17 ლიცენზიისათვის „ვ.თ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული თანხების საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები კომისიას წარმოუდგინოს გადახდიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში;“

6. შპს „ჯეოსელის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  №F20 ლიცენზია გაერთიანდეს შპს „ჯეოსელის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F18 ლიცენზიასთან, №F18 ლიცენზიას განესაზღვროს ლიცენზიის მოქმედების 15 წლიანი ვადა, მოდიფიცირდეს და კომისიის 2009 წლის 17 ივლისის №337/6 გადაწყვეტილებაში შევიდეს შემდეგი რედაქციის ცვლილებები:

6.1.  პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. გაუგრძელდეს მოქმედების ვადა შპს „ჯეოსელის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  №F18 ლიცენზიას  2030 წლის 1 თებერვლამდე, 15 წლის ვადით, ხოლო ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №F62 ლიცენზიიდან გამომდინარე სამართლებრივი შედეგები შენარჩუნებულ იქნას „ ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 64-ე მუხლის მე-18 პუნქტიდან გამომდინარე - 2019 წლის 3 აგვისტომდე“;

6.2.  მე-2, მე-4 და მე-6 პუნქტები ამოღებულ იქნეს;

6.3.  პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი რედაქციის 11 პუნქტი:

„1რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F18 ლიცენზიას განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) რადიოსიხშირული სპექტრი:   1710-1725 მჰც და 1805-1820 მჰც,  1725.1-1740 მჰც და 1820.1-1835 მჰც   (სულ 59.8 (2 x 29.9)  მჰც);

ბ) გეოგრაფიული არეალი:  საქართველო;

გ) ლიცენზიის  მოქმედების ვადა:  2015 წლის 1 თებერვლიდან  2030 წლის 1 თებერვლამდე;

დ) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F18 ლიცენზიით განსაზღვრული ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასური განისაზღვროს 28,218,205.11  (ოცდარვა მილიონ ორასთვრამეტი ათას ორასხუთი და 11) ლარის ოდენობით;

ე) ტექნიკური პირობები:

ბლოკის შიგნით EIRP-ს (ეკვივალენტური იზოტროპულად გასხივებული სიმძლავრე) ზედა ზღვრული მნიშვნელობა საბაზო სადგურისათვის (დაუნლინკი):

ტექნოლოგია

1800 მჰც სპექტრი

GSM

62 დბმ გადამტან სიხშირეზე

UMTS

62 დბმ გადამტან სიხშირეზე

LTE

62 დბმ 5 მჰც-ზე

WiMAX

62 დბმ 5 მჰც-ზე

 

ვ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია:

ვ.ა) იხელმძღვანელოს საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო გაერთიანების მიერ დადგენილი გასხივების კლასებისთვის განსაზღვრული პირობებით:

 

GSM-თვის:

271KG7W

UMTS-თვის:

5M00D7W

1.4  მჰც LTE-თვის:

1M40D7W

3 მჰც LTE-თვის: 

3M00D7W

5 მჰც LTE-თვის:            

5M00D7W

10 მჰც LTE-თვის:          

10M0D7W

15 მჰც LTE-თვის:          

15M0D7W

20 მჰც LTE-თვის:          

20M0D7W

5 მჰც WiMAX-თვის:     

5M00D7W

10 მჰც WiMAX-თვის:   

10M0D7W

 

ვ.ბ) უზრუნველყოს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F18 ლიცენზიით განსაზღვრული   რადიოსიხშირული რესურსის  კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის  №6 დადგენილებით დამტკიცებული  ”რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული  გეგმის” შესაბამისად, მიწისზედა სისტემებით ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების განსახორციელებლად გამოყენება;

ვ.გ) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F18 ლიცენზიით განსაზღვრული და  ლიბერალიზებულ  (ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების მისაწოდებლად განკუთვნილი მიწისზედა უსადენო სისტემებისათვის ჰარმონიზებულ  800/900/1800/2100 მჰც) დიაპაზონებში მის სარგებლობაში არსებული რესურსის ფარგლებში  დანერგილი  ერთი ან ერთზე მეტი  უსადენო ტექნოლოგიის (მიწისზედა სისტემის) გამოყენებით, ერთობლივად,  ლიცენზიის ვადის სრული პერიოდით, უზრუნველყოს   საქართველოს მოსახლეობის  (ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა) მინიმუმ 85%-ის ხელმისაწვდომობა ელექტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებებზე.

 შენიშვნა: „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე შესაბამისი პირობების დადგომისთანავე,  კომისია  დამატებით ვადას  განსაზღვრავს სალიცენზიო ვალდებულების შესასრულებლად;

ვ.დ) მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოს საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო გაერთიანების რადიორეგლამენტის შესაბამისად საერთაშორისო კოორდინაციისათვის  განსაზღვრული პირობებისა და კომისიის მიერ მეზობელ ქვეყნებთან საზღვრისპირა ტერიტორიაზე რადიოსიხშირული სპექტრის კოორდინაციასთან დაკავშირებით გაფორმებული ორმხრივი ხელშეკრულებების პირობების შესრულება;

ვ.ე) კომისიას წარმოუდგინოს ინფორმაცია  საბაზო სადგურების განთავსების ადგილის (გეოგრაფიული კოორდინატები), ანტენის დაკიდების სიმაღლის, ანტენის ტიპის, დახრის კუთხისა და მიმართულების (აზიმუტი), ასევე თითოეული გადამცემი სადგურის  ფარგლებში  გამოყენებული სიხშირული ზოლის შესახებ;

ვ.ვ) ხელშეშლების თავიდან აცილების მიზნით,  უზრუნველყოს მომიჯნავე რადიოსიხშირული რესურსით მოსარგებლე ლიცენზიის მფლობელთან ერთად  რადიოსიხშირული რესურსის  კოორდინირებულად   გამოყენება;    

ვ.ზ) უზრუნველყოს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  №F18 ლიცენზიისათვის განსაზღვრული ამოწურვადი  რესურსით სარგებლობის საფასურის - 28,218,205.11 (ოცდარვა მილიონ ორასთვრამეტი ათას ორასხუთი და 11) ლარის საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდა შემდეგი  რეკვიზიტებისა და გრაფიკის  მიხედვით:

მიმღები: ხაზინის ერთიანი ანგარიში-ა/ა-N200122900

ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი: N300773402

 

 

გადახდის   თარიღი

ლიცენზიით გათვალისწინებული ამოწურვადი  რესურსით სარგებლობისათვის გადასახდელი თანხა

1

1/03/2015-მდე

1,175,758.55

2

1/04/2015-მდე

1,175,758.55

3

1/05/2015-მდე

1,175,758.55

4

1/06/2015-მდე

1,175,758.55

5

1/07/2015-მდე

1,175,758.55

6

1/08/2015-მდე

1,175,758.55

7

1/09/2015-მდე

1,175,758.55

8

1/10/2015-მდე

1,175,758.55

9

1/11/2015-მდე

1,175,758.55

10

1/12/2015-მდე

1,175,758.55

11

1/01/2016-მდე

1,175,758.55

12

1/02/2016-მდე

1,175,758.55

13

1/03/2016-მდე

1,175,758.55

14

1/04/2016-მდე

1,175,758.55

15

1/05/2016-მდე

1,175,758.55

16

1/06/2016-მდე

1,175,758.55

17

1/07/2016-მდე

1,175,758.55

18

1/08/2016-მდე

1,175,758.55

19

1/09/2016-მდე

1,175,758.55

20

1/10/2016-მდე

1,175,758.55

21

1/11/2016-მდე

1,175,758.55

22

1/12/2016-მდე

1,175,758.55

23

1/01/2017-მდე

1,175,758.55

24

1/02/2017-მდე

1,175,758.46

 

სულ

28,218,205.11

 

ვ.თ) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F18 ლიცენზიისათვის „ვ.ზ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული თანხების საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები კომისიას წარმოუდგინოს გადახდიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში;

7. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს კომისიის 2013 წლის 9 აგვისტოს №499/6 გადაწყვეტილება;

8. მოდიფიცირდეს შპს „ჯეოსელის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F24  ლიცენზია და კომისიის 2006 წლის 14 ივნისის №250/22 გადაწყვეტილების პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი რედაქციის 11 პუნქტი:

„11 რადიოსიხშირული რესურსით სარგებლობის №F24  ლიცენზიას განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები:

ა) რადიოსიხშირული სპექტრი:   1950-1965 მჰც და 2140-2155 მჰც (სულ 30 (2x 15)  მჰც);

ა.ა) გეოგრაფიული არეალი:  საქართველო;

ა.ბ) ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის  ვადა: 2015 წლის 1 თებერვლიდან - 2030 წლის 1 თებერვლამდე;

ა.გ) ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასური განისაზღვროს  23,727,269.17   (ოცდასამი მილიონ შვიდასოცდაშვიდი ათას ორასსამოცდაცხრა და 17) ლარის ოდენობით

ა.დ) ტექნიკური პირობები:

ა.დ.ა)  FDD საბაზო სადგურებისათვის (დაუნლინკი):

ა.დ.ა.ა) ბლოკის შიგნით EIRP-ს  (ეკვივალენტური იზოტროპულად გასხივებული სიმძლავრე) ზედა ზღვრული მნიშვნელობა საბაზო სადგურისათვის -  65 დბმ/5 მჰც.

ა.დ.ა.ბ) საბაზისო მოთხოვნები - საბაზო სადგურების ბლოკის საზღვრების მაფორმირებელი ნიღბის გარეთ EIRP-ს ზღვრული მნიშვნელობა თითოეულ ანტენაზე (ანტენების რაოდენობა - ერთიდან ოთხამდე თითოეულ სექტორზე):

 

ბლოკის გარეთ გასხივების შესაბამისი სიხშირეები FDD

 დაუნლინკისათვის

მაქსიმალური საშუალო

EIRP ბლოკის გარეთ

             გაზომვების

ზოლის სიგანე

სიხშირეები, რომლებიც დაშორებულია 10 მჰც-ზე მეტით

 ბლოკის ზედა ან ქვედა საზღვრისაგან

9  დბმ

5 მჰც

 

            ა.დ.ა.გ)  გადასასვლელი მოთხოვნები - საბაზო სადგურების ბლოკის საზღვრების მაფორმირებელი ნიღბის გარეთ EIRP-ს ზღვრული მნიშვნელობები თითოეულ ანტენაზე (ანტენების რაოდენობა - ერთიდან ოთხამდე თითოეულ სექტორზე) FDD დაუნლინკისათვის განკუთვნილი  სიხშირეებისათვის

 

 

ბლოკის გარეთ გასხივების შესაბამისი სიხშირეები

მაქსიმალური საშუალო

 EIRP ბლოკის გარეთ

გაზომვების

ზოლის სიგანე

-10 მჰც-დან -5 მჰც-მდე  ბლოკის  ქვედა საზღვრიდან

11 დბმ

5 მჰც

-5 მჰც-დან 0 მჰც-მდე  ბლოკის ქვედა  საზღვრიდან

16.3  დბმ

5 მჰც

0 მჰც-დან +5 მჰც-მდე  ბლოკის  ზედა საზღვრიდან

 16.3  დბმ

5 მჰც

+5 მჰც-დან +10 მჰც-მდე  ბლოკის  ზედა საზღვრიდან

11 დბმ

5 მჰც

 

             ა.დ.ბ) FDD ტერმინალური სადგურებისათვის (აფლინკი): ტერმინალური სადგურების ბლოკის საზღვრების მაფორმირებელი ნიღბის შიგნით გასხივების  მაქსიმალური საშუალო მნიშვნელობა - 24 დბმ.

ა.ე) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F24  ლიცენზიის 11 პუნქტის ა) ქვეპუნქტით  განსაზღვრული ამოწურვადი რესურსით სარგებლობისას ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია:

ა.ე.ა) უზრუნველყოს რადიოსიხშირული რესურსის  კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის  №6 დადგენილებით დამტკიცებული  ”რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული  გეგმის” შესაბამისად, მიწისზედა სისტემებით ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების განსახორციელებლად გამოყენება;

ა.ე.ბ) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F24 ლიცენზიის 11 პუნქტის ა) ქვეპუნქტით  განსაზღვრული და  ლიბერალიზებულ  (ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების მისაწოდებლად განკუთვნილი მიწისზედა უსადენო სისტემებისათვის ჰარმონიზებულ  800/900/1800/2100 მჰც) დიაპაზონებში მის სარგებლობაში არსებული რესურსის ფარგლებში  დანერგილი  ერთი ან ერთზე მეტი  უსადენო ტექნოლოგიის (მიწისზედა სისტემის) გამოყენებით, ერთობლივად,  ლიცენზიის ვადის სრული პერიოდით, უზრუნველყოს   საქართველოს მოსახლეობის  (ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა) მინიმუმ 85%-ის ხელმისაწვდომობა ელექტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებებზე.

 შენიშვნა: „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე შესაბამისი პირობების დადგომისთანავე,  კომისია  დამატებით ვადას  განსაზღვრავს სალიცენზიო ვალდებულების შესასრულებლად;

ა.ე.გ) მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოს საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო გაერთიანების რადიორეგლამენტის შესაბამისად საერთაშორისო კოორდინაციისათვის  განსაზღვრული პირობებისა და კომისიის მიერ მეზობელ ქვეყნებთან საზღვრისპირა ტერიტორიაზე რადიოსიხშირული სპექტრის კოორდინაციასთან დაკავშირებით გაფორმებული ორმხრივი ხელშეკრულებების პირობების შესრულება;

ა.ე.დ) კომისიას წარმოუდგინოს ინფორმაცია  საბაზო სადგურების განთავსების ადგილის (გეოგრაფიული კოორდინატები), ანტენის დაკიდების სიმაღლის, ანტენის ტიპის, დახრის კუთხისა და მიმართულების (აზიმუტი), ასევე თითოეული გადამცემი სადგურის  ფარგლებში  გამოყენებული სიხშირული ზოლის შესახებ;

ა.ე.ე) ხელშეშლების თავიდან აცილების მიზნით,  უზრუნველყოს მომიჯნავე რადიოსიხშირული რესურსით მოსარგებლე ლიცენზიის მფლობელთან ერთად  რადიოსიხშირული რესურსის  კოორდინირებულად   გამოყენება;    

ა.ე.ვ) უზრუნველყოს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F24 ლიცენზიისთვის წინამდებარე გადაწყვეტილების 11 პუნქტის  ა.გ) ქვეპუნქტით განსაზღვრული ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურის - 23,727,269.17  (ოცდასამი მილიონ შვიდასოცდაშვიდი ათას ორასსამოცდაცხრა და 17)    ლარის საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდა შემდეგი რეკვიზიტებისა და გრაფიკის მიხედვით:

მიმღები: ხაზინის ერთიანი ანგარიში-ა/ა-N200122900;

ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა;

ბანკის კოდი: TRESGE22;

საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი: N300773402;

 

გადახდის   თარიღი

ლიცენზიით გათვალისწინებული ამოწურვადი  რესურსით სარგებლობისათვის გადასახდელი თანხა

1

1/03/2015-მდე

                                                                    988,636.22

2

1/04/2015-მდე

                                                                    988,636.22

3

1/05/2015-მდე

                                                                    988,636.22

4

1/06/2015-მდე

                                                                    988,636.22

5

1/07/2015-მდე

                                                                    988,636.22

6

1/08/2015-მდე

                                                                    988,636.22

7

1/09/2015-მდე

                                                                    988,636.22

8

1/10/2015-მდე

                                                                    988,636.22

9

1/11/2015-მდე

                                                                    988,636.22

10

1/12/2015-მდე

                                                                    988,636.22

11

1/01/2016-მდე

                                                                    988,636.22

12

1/02/2016-მდე

                                                                    988,636.22

13

1/03/2016-მდე

                                                                    988,636.22

14

1/04/2016-მდე

                                                                    988,636.22

15

1/05/2016-მდე

                                                                    988,636.22

16

1/06/2016-მდე

                                                                    988,636.22

17

1/07/2016-მდე

                                                                    988,636.22

18

1/08/2016-მდე

                                                                    988,636.22

19

1/09/2016-მდე

                                                                    988,636.22

20

1/10/2016-მდე

                                                                    988,636.22

21

1/11/2016-მდე

                                                                    988,636.22

22

1/12/2016-მდე

                                                                    988,636.22

23

1/01/2017-მდე

                                                                    988,636.22

24

1/02/2017-მდე

                                                                    988,636.11

 

სულ

                                                               23,727,269.17  

 

ა.ე.ზ) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  №F24 ლიცენზიისთვის, წინამდებარე გადაწვყეტილების 11 პუნქტის ა.ე.ვ) ქვეპუნქტით განსაზღვრული თანხების საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები კომისიას წარმოუდგინოს გადახდიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.

ბ)  რადიოსიხშირული სპექტრი: 2010-2015 მჰც;

ბ.ა) გეოგრაფიული არეალი: საქართველო;

ბ.ბ) ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის ვადა- 10 წელი, 2006 წლის 9 ივნისამდე;

ბ.გ) შპს „ჯეოსელი“ ვალდებულია:

ბ.გ.ა) გამოყენებული ტექნიკური საშუალებები უზრუნველყოს IIF პორტებითა და შესაბამისი პროგრამული მართვით;

ბ.გ.ბ) პრაქტიკული საქმიანობა განხორციელოს კომისიის 2006 წლის 9 ივნისის №249/1 გადაწყვეტილების მე-4 პუნქტის ბ) ქვეპუნქტისა და მე-5 პუნქტის საფუძველზე;“

9. კომისიის 2006 წლის 9 ივნისის №249/1 გადაწყვეტილებაში გასწორდეს ტექნიკური შეცდომები, ასევე კომისიის ამ და 2006 წლის 14 ივნისის №250/22 გადაწყვეტილების შესაბამისად შევიდეს შემდეგი რედაქციის ცვლილებები:

ა) გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილში,  მე-5 აბზაცში, ციფრი „3“ შეიცვალოს ციფრით „5“, მე-6 აბზაცში ციფრი „5“ შეიცვალოს ციფრით „6“-თ, მე-7 აბზაცში ციფრი „6“ შეიცვალოს ციფრით „7“, მე-7 აბზაცში ციფრი „7“ შეიცვალოს ციფრით „8“;

ბ) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„1. მიეცეს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F24 ლიცენზია შპს „ჯეოსელს“.“

გ) ძალადაკარგულად ჩაითვალოს მე-2 და მე-3 პუნქტები; 

10. შპს „მობიტელის“  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F59  ლიცენზიის მოქმედების ვადად განისაზღვროს 15 წელი, მოდიფიცირდეს და ცვლილებები შევიდეს კომისიის 2008 წლის 25 იანვარის №54/1 გადაწყვეტილებაში, კერძოდ:

10.1.  პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. მიეცეს შპს „მობიტელს“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F59  ლიცენზია და განესაზღვროს შემდეგი სალიცენზიო პირობები: 

ა) რადიოსიხშირული სპექტრი:   884.50 – 889.99 მჰც და 929.50-934.99 მჰც  (სულ 10.98 (2x 5.49) მჰც);

შენიშვნა: 2015 წლის 1 თებერვლიდან  2015 წლის 1 ოქტომბრამდე -  880.335-883.365 მჰც და 925.335-928.365 მჰც;  887.055-889.515 მჰც და 932.055-934.515 მჰც  (სულ 10.98 (2x 5.49) მჰც სიხშირული რესურსი);

ა.ბ) გეოგრაფიული არეალი:  საქართველო;

ა.გ) ლიცენზიის  მოქმედების ვადა: 2015 წლის 1 თებერვლიდან  2030 წლის 1 თებერვლამდე;

ა.დ) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F59 ლიცენზიით განსაზღვრული ამოწურვადი   რესურსით სარგებლობის საფასური განისაზღვროს  18,802,949.53  (თვრამეტი მილიონ რვაასორი ათას ცხრაასორმოცდაცხრა და 53)  ლარის ოდენობით;

ა.ე) ტექნიკური პირობები:

ბლოკის შიგნით EIRP-ს (ეკვივალენტური იზოტროპულად გასხივებული სიმძლავრე) ზედა ზღვრული მნიშვნელობა საბაზო სადგურისათვის (დაუნლინკი):

 

ტექნოლოგია

900 მჰც დიაპაზონი

GSM

62 დბმ გადამტან სიხშირეზე

UMTS

65 დბმ გადამტან სიხშირეზე

LTE

65 დბმ 5 მჰც-ზე

WiMAX

65 დბმ 5 მჰც-ზე

 

ა.ვ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია:

ა.ვ.ა) იხელმძღვანელოს საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო გაერთიანების მიერ დადგენილი გასხივების კლასებისთვის განსაზღვრული პირობებით:

 

GSM-თვის:

271KG7W

UMTS-თვის:

5M00D7W

1.4  მჰც LTE-თვის:

1M40D7W

3 მჰც LTE-თვის: 

3M00D7W

5 მჰც LTE-თვის:            

5M00D7W

10 მჰც LTE-თვის:          

10M0D7W

15 მჰც LTE-თვის:          

15M0D7W

20 მჰც LTE-თვის:          

20M0D7W

5 მჰც WiMAX-თვის:     

5M00D7W

10 მჰც WiMAX-თვის:   

10M0D7W

 

ა.ვ.ბ) უზრუნველყოს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F59 ლიცენზიით განსაზღვრული   რადიოსიხშირული რესურსის  კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის  №6 დადგენილებით დამტკიცებული  ”რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული  გეგმის” შესაბამისად, მიწისზედა სისტემებით ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების განსახორციელებლად გამოყენება;

 

ა.ვ.გ) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F59 ლიცენზიით განსაზღვრული და  ლიბერალიზებულ  (ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების მისაწოდებლად განკუთვნილი მიწისზედა უსადენო სისტემებისათვის ჰარმონიზებულ  800/900/1800/2100 მჰც) დიაპაზონებში მის სარგებლობაში არსებული  რესურსის ფარგლებში  დანერგილი  ერთი ან ერთზე მეტი  უსადენო ტექნოლოგიის (მიწისზედა სისტემის) გამოყენებით, ერთობლივად,  ლიცენზიის ვადის სრული პერიოდით, უზრუნველყოს   საქართველოს მოსახლეობის  (ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა) მინიმუმ 85%-ის ხელმისაწვდომობა ელექტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებებზე.

 შენიშვნა: „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე შესაბამისი პირობების დადგომისთანავე,  კომისია  დამატებით ვადას  განსაზღვრავს სალიცენზიო ვალდებულების შესასრულებლად;

ა.ვ.დ) 2015 წლის 1 ივლისიდან  2015 წლის 1 ოქტომბრამდე  უზრუნველყოს  880.335-883.365 მჰც და 925.335-928.365 მჰც,  887.055-889.515 მჰც და 932.055-934.515 მჰც  რადიოსიხშირული სპექტრიდან 884.50 – 889.99 მჰც და 929.50-934.99 მჰც  რადიოსიხშირულ რესურსზე ქსელის გადაწყობა;

ა.ვ.ე) მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოს საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო გაერთიანების რადიორეგლამენტის შესაბამისად საერთაშორისო კოორდინაციისათვის  განსაზღვრული პირობებისა და კომისიის მიერ მეზობელ ქვეყნებთან საზღვრისპირა ტერიტორიაზე რადიოსიხშირული სპექტრის კოორდინაციასთან დაკავშირებით გაფორმებული ორმხრივი ხელშეკრულებების პირობების შესრულება;

ა.ვ.ვ) კომისიას წარმოუდგინოს ინფორმაცია  საბაზო სადგურების განთავსების ადგილის (გეოგრაფიული კოორდინატები), ანტენის დაკიდების სიმაღლის, ანტენის ტიპის, დახრის კუთხისა და მიმართულების (აზიმუტი), ასევე თითოეული გადამცემი სადგურის  ფარგლებში  გამოყენებული სიხშირული ზოლის შესახებ;

ა.ვ.ზ) ხელშეშლების თავიდან აცილების მიზნით,  უზრუნველყოს მომიჯნავე რადიოსიხშირული რესურსით მოსარგებლე ლიცენზიის მფლობელთან ერთად  რადიოსიხშირული რესურსის  კოორდინირებულად   გამოყენება;    

ა.ვ.თ) უზრუნველყოს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F59 ლიცენზიისათვის განსაზღვრული ამოწურვადი  რესურსით სარგებლობის საფასურის -   18,802,949.53 (თვრამეტი მილიონ რვაასორი ათას ცხრაასორმოცდაცხრა და 53)  ლარის საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდა შემდეგი რეკვიზიტებისა და გრაფიკის მიხედვით:

მიმღები: ხაზინის ერთიანი ანგარიში-ა/ა-N200122900;

ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა;

ბანკის კოდი: TRESGE22;

საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი: N300773402;

 

გადახდის   თარიღი

ლიცენზიით გათვალისწინებული ამოწურვადი  რესურსით სარგებლობისათვის გადასახდელი თანხა

1

1/03/2015-მდე

                                                     783,456.23

2

1/04/2015-მდე

                                                     783,456.23

3

1/05/2015-მდე

                                                     783,456.23

4

1/06/2015-მდე

                                                     783,456.23

5

1/07/2015-მდე

                                                     783,456.23

6

1/08/2015-მდე

                                                     783,456.23

7

1/09/2015-მდე

                                                     783,456.23

8

1/10/2015-მდე

                                                     783,456.23

9

1/11/2015-მდე

                                                     783,456.23

10

1/12/2015-მდე

                                                     783,456.23

11

1/01/2016-მდე

                                                     783,456.23

12

1/02/2016-მდე

                                                     783,456.23

13

1/03/2016-მდე

                                                     783,456.23

14

1/04/2016-მდე

                                                     783,456.23

15

1/05/2016-მდე

                                                     783,456.23

16

1/06/2016-მდე

                                                     783,456.23

17

1/07/2016-მდე

                                                     783,456.23

18

1/08/2016-მდე

                                                     783,456.23

19

1/09/2016-მდე

                                                     783,456.23

20

1/10/2016-მდე

                                                     783,456.23

21

1/11/2016-მდე

                                                     783,456.23

22

1/12/2016-მდე

                                                     783,456.23

23

1/01/2017-მდე

                                                     783,456.23

24

1/02/2017-მდე

                                                     783,456.24

 

სულ

                                                18,802,949.53  

 

ა.ვ.ი) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F59 ლიცენზიისათვის „ა.ვ.თ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული თანხების საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები კომისიას წარმოუდგინოს გადახდიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში;

10.2. ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი კომისიის 2008 წლის 25 იანვარის №54/1 გადაწყვეტილების მე-2 და მე-3 პუნქტები;

11. გაერთიანდეს შპს „მობიტელის“  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F42 ლიცენზია შპს „მობიტელის“  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  №F5  ლიცენზიასთან,  №F5  ლიცენზიის მოქმედების ვადად განისაზღვროს 15 წელი, მოდიფიცირდეს და ცვლილებები შევიდეს კომისიის 2013 წლის 22 ივნისის №461/6 გადაწყვეტილებაში, კერძოდ:

11.1. გადაწყვეტილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. გაუგრძელდეს მოქმედების ვადა შპს „მობიტელის“  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F5  ლიცენზიას 15 წლით, შემდეგი სალიცენზიო პირობებით:

ა) რადიოსიხშირული სპექტრი:   1775 – 1785 მჰც და 1870-1880 მჰც  (სულ 20  (2x 10) მჰც) 

შენიშვნა:  2015 წლის 1 თებერვლიდან 2015 წლის 1მაისამდე - 1775.2- 1780.2 მჰც და 1870.2-1875.2 მჰც,   1740.4-1741.2 მჰც და 1835.4-1836.2 მჰც, 1780.6-1784.8 მჰც და 1875.6-1879.8 მჰც (სულ 20 (2x 10) მჰც  სიხშირული რესურსი);

ბ) გეოგრაფიული არეალი:  საქართველო;

გ) ლიცენზიის  მოქმედების ვადა: 2015 წლის 1 თებერვლიდან - 2030 წლის 1 თებერვლამდე;

დ) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F5 ლიცენზიით განსაზღვრული ამოწურვადი  რესურსით სარგებლობის საფასური განისაზღვროს  11,235,666.47   (თერთმეტი მილიონ ორასოცდათხუთმეტი ათას ექვსასსამოცდაექვსი და 47) ლარის ოდენობით;

ე) ტექნიკური პირობები:

ბლოკის შიგნით EIRP-ს (ეკვივალენტური იზოტროპულად გასხივებული სიმძლავრე) ზედა ზღვრული მნიშვნელობა საბაზო სადგურისათვის (დაუნლინკი):

 

ტექნოლოგია

1800 მჰც სპექტრი

GSM

62 დბმ გადამტან სიხშირეზე

UMTS

62 დბმ გადამტან სიხშირეზე

LTE

62 დბმ 5 მჰც-ზე

WiMAX

62 დბმ 5 მჰც-ზე

 

ვ) ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია:

ვ.ა) იხელმძღვანელოს საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო გაერთიანების მიერ დადგენილი გასხივების კლასებისთვის განსაზღვრული პირობებით:

 

GSM-თვის:

271KG7W

UMTS-თვის:

5M00D7W

1.4  მჰც LTE-თვის:

1M40D7W

3 მჰც LTE-თვის: 

3M00D7W

5 მჰც LTE-თვის:            

5M00D7W

10 მჰც LTE-თვის:          

10M0D7W

15 მჰც LTE-თვის:          

15M0D7W

20 მჰც LTE-თვის:          

20M0D7W

5 მჰც WiMAX-თვის:     

5M00D7W

10 მჰც WiMAX-თვის:   

10M0D7W

 

ვ.ბ) უზრუნველყოს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F5 ლიცენზიით განსაზღვრული   რადიოსიხშირული რესურსის კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის  №6 დადგენილებით დამტკიცებული  ”რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული  გეგმის” შესაბამისად, მიწისზედა სისტემებით ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების განსახორციელებლად გამოყენება;

ვ.გ) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F5 ლიცენზიით განსაზღვრული და  ლიბერალიზებულ  (ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურებების მისაწოდებლად განკუთვნილი მიწისზედა უსადენო სისტემებისათვის ჰარმონიზებულ  800/900/1800/2100 მჰც) დიაპაზონებში მის სარგებლობაში არსებული  რესურსის ფარგლებში  დანერგილი  ერთი ან ერთზე მეტი  უსადენო ტექნოლოგიის (მიწისზედა სისტემის) გამოყენებით, ერთობლივად,  ლიცენზიის ვადის სრული პერიოდით, უზრუნველყოს   საქართველოს მოსახლეობის  (ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა) მინიმუმ 85%-ის ხელმისაწვდომობა ელექტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებებზე.

 შენიშვნა: „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე შესაბამისი პირობების დადგომისთანავე,  კომისია  დამატებით ვადას  განსაზღვრავს სალიცენზიო ვალდებულების შესასრულებლად;

ვ.დ) 2015 წლის 1 თებერვლიდან  2015 წლის 1 მაისამდე   უზრუველყოს 1775.2- 1780.2 მჰც და 1870.2-1875.2 მჰც,   1740.4-1741.2 მჰც და 1835.4-1836.2 მჰც, 1780.6-1784.8 მჰც და 1875.6-1879.8  რადიოსიხშირული სპექტრიდან 1775 – 1785 მჰც და 1870-1880 მჰც   რადიოსიხშირულ რესურსზე ქსელის გადაწყობა;

ვ.ე) მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოს საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო გაერთიანების რადიორეგლამენტის შესაბამისად საერთაშორისო კოორდინაციისათვის  განსაზღვრული პირობებისა და კომისიის მიერ მეზობელ ქვეყნებთან საზღვრისპირა ტერიტორიაზე რადიოსიხშირული სპექტრის კოორდინაციასთან დაკავშირებით გაფორმებული ორმხრივი ხელშეკრულებების პირობების შესრულება;

ვ.ვ) კომისიას წარმოუდგინოს ინფორმაცია  საბაზო სადგურების განთავსების ადგილის (გეოგრაფიული კოორდინატები), ანტენის დაკიდების სიმაღლის, ანტენის ტიპის, დახრის კუთხისა და მიმართულების (აზიმუტი), ასევე თითოეული გადამცემი სადგურის  ფარგლებში  გამოყენებული სიხშირული ზოლის შესახებ;

ვ.ზ) ხელშეშლების თავიდან აცილების მიზნით,  უზრუნველყოს მომიჯნავე რადიოსიხშირული რესურსით მოსარგებლე ლიცენზიის მფლობელთან ერთად  რადიოსიხშირული რესურსის  კოორდინირებულად   გამოყენება;    

ვ.თ) უზრუნველყოს რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F5 ლიცენზიისათვის განსაზღვრული ამოწურვადი  რესურსით სარგებლობის საფასურის - 11,235,666.47  (თერთმეტი მილიონ ორასოცდათხუთმეტი ათას ექვსასსამოცდაექვსი და 47) ლარის საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდა შემდეგი  რეკვიზიტებისა და გრაფიკის მიხედვით:

მიმღები: ხაზინის ერთიანი ანგარიში-ა/ა-N200122900;

ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა;

ბანკის კოდი: TRESGE22;

საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი: N300773402;

 

გადახდის   თარიღი

ლიცენზიით გათვალისწინებული ამოწურვადი  რესურსით სარგებლობისათვის გადასახდელი თანხა

1

1/03/2015-მდე

                                               468,152.77

2

1/04/2015-მდე

                                               468,152.77

3

1/05/2015-მდე

                                               468,152.77

4

1/06/2015-მდე

                                               468,152.77

5

1/07/2015-მდე

                                               468,152.77

6

1/08/2015-მდე

                                               468,152.77

7

1/09/2015-მდე

                                               468,152.77

8

1/10/2015-მდე

                                               468,152.77

9

1/11/2015-მდე

                                               468,152.77

10

1/12/2015-მდე

                                               468,152.77

11

1/01/2016-მდე

                                               468,152.77

12

1/02/2016-მდე

                                               468,152.77

13

1/03/2016-მდე

                                               468,152.77

14

1/04/2016-მდე

                                               468,152.77

15

1/05/2016-მდე

                                               468,152.77

16

1/06/2016-მდე

                                               468,152.77

17

1/07/2016-მდე

                                               468,152.77

18

1/08/2016-მდე

                                               468,152.77

19

1/09/2016-მდე

                                               468,152.77

20

1/10/2016-მდე

                                               468,152.77

21

1/11/2016-მდე

                                               468,152.77

22

1/12/2016-მდე

                                               468,152.77

23

1/01/2017-მდე

                                               468,152.77

24

1/02/2017-მდე

                                               468,152.76

 

სულ

                                         11,235,666.47  

 

ვ.თ) №F5 ლიცენზიისათვის ვ.ზ) ქვეპუნქტით განსაზღვრული თანხების საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები კომისიას წარმოუდგინოს გადახდიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში;

11.2. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს კომისიის 2013 წლის 22 ივნისის №461/6 გადაწყვეტილების მე-2, მე-3, მე-4 და მე-5 პუნქტები;

12. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს კომისიის 2007 წლის 23 თებერვლის №103/5 გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტი;

13. დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს:

ა)  სათანადო მონაცემების კომისიის სალიცენზიო რეესტრში შეტანა (ნ.ლორთქიფანიძე);

ბ) ლიცენზიების  მოდიფიცირების თაობაზე ინფორმაციის სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში გაგზავნის უზრუნველყოფა (ნ.ლორთქიფანიძე);

გ)  ახალი სალიცენზიო მოწმობების გაცემის უზრუნველყოფა (ნ.ლორთქიფანიძე);

დ) აღნიშნული გადაწყვეტილების შპს „მაგთიკომისათვის“, შპს „ჯეოსელისათვის“ და შპს „მობიტელისათვის“ დაზღვეული საფოსტო გზავნილის სახით გაგზავნა (ნ.ჯავახიძე);

8.   გადაწყვეტილება   ძალაში შევიდეს  2015 წლის 1 თებერვლიდან;

9. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ.თბილისი, დ.აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ, №6 ) გამოქვეყნებიდან ერთი  თვის ვადაში;

10. კონტროლი აღნიშნული დაგაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის რადიოსიხშირეთა მართვისა  (ს.შავგულიძე) და საფინანსო (ი.აბულაძე) დეპარტამენტებს.

კომისიის თავმჯდომარე                                                                                                                  ვახტანგ აბაშიძე

კომისიის  წევრი                                                                                                                          სოფიო ბრიტანჩუკი

კომისიის წევრი                                                                                                                                       კახი ბექაური

კომისიის წევრი                                                                                                                           ირაკლი მოსეშვილი

კომისიის  წევრი                                                                                                                            აკაკი სიხარულიძე

 

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები