წვდომის მენიუ

შპს „ჯრ კომ“-ისთვის რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის შესახებ

ნომერი: 626 / 1

გამოქვეყნების თარიღი სექტემბერი 23, 2016 11:22

მიღების თარიღი სექტემბერი 15, 2016

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები