შპს „სმარტნეტის“ მაუწყებლად ავტორიზაციის განცხადებების განხილვის თაობაზე

ნომერი: გ-20-1 / 64

გამოქვეყნების თარიღი თებერვალი 06, 2020 17:40

მიღების თარიღი იანვარი 30, 2020

 შპს „სმარტნეტის“ მაუწყებლად ავტორიზაციის განცხადებების განხილვის თაობაზე

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებებით მიმართა შპს „სმარტნეტმა“ (ს/ნ 402063020) (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-19-6/198, 17.01.2020; №შ-19-6/199, 17.01.2020; №შ-19-6/200, 17.01.2020; №შ-19-6/201, 17.01.2020; №შ-19-6/202, 17.01.2020; №შ-19-6/203, 17.01.2020 და №შ-20-6/421, 29.01.2020) ”მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად ავტორიზაციის გავლის თაობაზე. კერძოდ, განცხადებების შესაბამისად, შპს „სმარტნეტი“ ითხოვს მაუწყებლობის სფეროში ავტორიზაციას 6 სპეციალიზებულ მუსიკალურ არხზე შემდეგი პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: რადიომაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული მუსიკალური რადიომაუწყებლობა;

დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული, გერმანული, ფრანგული; ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 12 საათი;

ვ) მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები (საქართველო);

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა:

ზ.ა) ინტერნეტი - უფასო;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - უფასო;

შპს „სმარტნეტს“ ავტორიზაციის გავლა სურს უფასო ხელმისაწვდომობით შემდეგ ექვს სპეციალიზებულ მუსიკალურ არხზე: როკი, ჯაზი, კლასიკა, პოპი, რელაქსი, ელექტრონული. როგორც   განცხადებებშია   აღნიშნული   რადიო   არხების   ბრენდული   სახელწოდებები   იქნება:

„სმარტნეტი-ROCK“; „სმარტნეტი-Jazz-Music“; „სმარტნეტი-CLASSIC“;   „სმარტნეტი-POP“; „სმარტნეტი -RELAX”; „სმარტნეტი-ELECTRONIC“;

კომისია    აღნიშნავს,    რომ    შპს    „სმარტნეტის“    მიერ    კომისიაში  წარმოდგენილია „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 451 მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია, კერძოდ:

1. კომპანიის განცხადება;

2.  შპს  „სმარტნეტის“  ამონაწერი  მეწარმეთა  და  არასამეწარმეო  (არაკომერციული)  იურიდიული პირების რეესტრიდან;

3. განსახორციელებელი სამაუწყებლო კონცეფციები;

4. განსახორციელებელი საქმიანობის დაფინანსების გეგმა და ინფორმაცია დაფინანსების წყაროების შესახებ;

5. საკუთარი პასუხისმგებლობით შევსებული შესაბამისობის დეკლარაცია;

6. ცნობა განცხადებული საწესდებო კაპიტალისა და მისი განაღდებული ნაწილის შესახებ (დადასტურებული აუდიტორული კომპანიის მიერ);

7. ცნობა აქტივებისა და პასივების შესახებ (დადასტურებული აუდიტორული კომპანიის მიერ);

8. საკუთარი პასუხისმგებლობითა და ”მაუწყებლობის სფეროში ლიცენზიის მისაღებად ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ წარმოსადგენი ქონებრივი დეკლარაციების ფორმების დამტკიცების თაობაზე” კომისიის 2013 წლის 23 აგვისტოს №7 დადგენილებით დამტკიცებული ფორმების შესაბამისად შევსებული - მნიშვნელოვანი წილის მფლობელ პარტნიორთა/აქციონერთა ქონებრივი დეკლარაცია ასევე ინფორმაცია საწესდებო კაპიტალისა და აქტივების საკუთრებისა და წარმოშობის შესახებ.

კომისია აღნიშნავს, რომ „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 37-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და 371  მუხლის პირველი პუნქტის გ) ქვეპუნქტის შესაბამისად მაუწყებლობის სფეროში ავტორიზებული პირი არ შეიძლება იყოს:

ა)ადმინისტრაციული ორგანო, გარდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისა; ბ) ადმინისტრაციული ორგანოს თანამდებობის პირი, სხვა საჯარო მოხელე;

გ) ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ურთიერთდამოკიდებულების მქონე იურიდიული პირი;

დ) პოლიტიკური პარტია, პოლიტიკური პარტიის თანამდებობის პირი;

ე) ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული იურიდიული პირი;

ვ)იურიდიული პირი, რომლის წილს ან აქციებს პირდაპირ ან ირიბად ფლობს ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული პირი.

ამავე კანონის 37-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად ავტორიზებული პირი აგრეთვე არ შეიძლება იყოს პირი, რომლის ბენეფიციარი მესაკუთრე არის სხვა სახელმწიფოს ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“, „ბ“ ან „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული პირი/ორგანო, გარდა საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

ადმინისტრაციული    წარმოების    პროცესში    კომისიის    მიერ    შესწავლილ   იქნა  შპს „სმარტნეტის“ მიერ წარმოდგენილი, საკუთარი პასუხისმგებლობით შევსებული შესაბამისობის დეკლარაცია, ამავე დროს, კომისიის მიერ უფლებამოსილებისა და შესაძლებლობების ფარგლებში, საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროებიდან გადამოწმებულ იქნა დეკლარაციაში მითითებული ინფორმაციის შესაბამისობა „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 37-ე და 371  მუხლით გათვალისწინებულ  მოთხოვნებთან,  კერძოდ:  წარმოდგენილი  დოკუმენტაციის  თანახმად  შპს „სმარტნეტის“  დირექტორი  და  100%-იანი  წილის  მფლობელია  თეიმურაზ  ცაგარეიშვილი  (პ/ნ01030013260), შესაბამისობის დეკლარაციით კომპანიის დირექტორი ადასტურებს, რომ ავტორიზაციის მსურველი ან/და მისი ბენეფიციარი მესაკუთრე არ წარმოადგენს: საქართველოს ან სხვა სახელმწიფოს ადმინისტრაციულ ორგანოს, ადმინისტრაციული ორგანოს თანამდებობის პირს, სხვა საჯარო მოხელეს, ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ურთიერთდამოკიდებულების მქონე იურიდიულ პირს. საქართველოს ან სხვა სახელმწიფოს  პოლიტიკურ პარტიას, პოლიტიკური პარტიის თანამდებობის პირს; ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს; იურიდიულ პირს, რომლის წილს ან აქციებს პირდაპირ ან ირიბად ფლობს ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული პირი.

კომისია აღნიშნავს, რომ კომისიის აპარატის სამართლებრივი დეპარტამენტის ავტორიზაციისა და ლიცენზირების ჯგუფის მიერ გადამოწმდა შპს „სმარტნეტის“ დირექტორის და დამფუძნებლის თეიმურაზ ცაგარეიშვილის (პ/ნ 01030013260) მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომ თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების ვებ-გვერდზე www.declaration.gov.ge. გადამოწმების შედეგად თეიმურაზ ცაგარეიშვილის (პ/ნ 01030013260) მიერ შევსებული ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია მითითებულ ვებ-გვერდზე არ იძებნება. ასევე ზემოაღნიშნული ფიზიკური  პირის  მონაცემები  გადამოწმდა  მოქალაქეთა  პოლიტიკური  გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრის ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge გადამოწმების შედეგად თეიმურაზ ცაგარეიშვილის (პ/ნ 01030013260) მონაცემები მითითებულ ვებ-გვერდზე არ იძებნება.

კომისია ასევე აღნიშნავს, რომ ”მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-60 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, პირს უფლება აქვს, დამოუკიდებლად ან მასთან ურთიერთდამოკიდებულების მქონე პირთან ერთად თითო მომსახურების ზონაში ფლობდეს არაუმეტეს 1 საერთო საეთერო სატელევიზიო არხს და 1 საერთო საეთერო რადიოარხს. შესაბამისად კომისიის მიერ გადამოწმდა შპს „სმარტნეტის“ მისი დირექტორის და დამფუძნებლის აფილირება მაუწყებლობის  სფეროში ავტორიზაციის  ან  ლიცენზიის  მფლობელ  სხვა  პირებთან. კომისიის უწყებრივ სალიცენზიო  რეესტრის  მონაცემებით  შპს  „სმარტნეტი“  წარმოედგენს  მაუწყებლობის სფეროში ავტორიზებულ პირს. კომპანიას ავტორიზაცია გავლილი აქვს ინტერნეტის საშუალებით სპეციალიზებულ  (გასართობი/მუსიკალური,  შემეცნებითი)  ტელერადიომაუწყებლობაზე. კომპანის, მისის დირექტორის და დამფუძნებლის აფილირება ლიცენზიის ან ავტორიზაციის მფლობელ სხვა პირებთან არ ფიქსირდება.

საკითხის განხილვა გაიმართა კომისიის 2020 წლის 30 იანვრის სსხდომაზე. სხდომას ესწრებოდა შპს „სმარტნეტის“ წარმომადგენელი თეიმურაზ ცაგარეიშვილი.

კომისია აღნიშნავს, რომ ”მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის მე-10 პუნქტის შესაბამისად ავტორიზაცია, ავტორიზაციის პირობების მოდიფიცირება და მაუწყებლის ინიციატივით ავტორიზაციის შეჩერება ან გაუქმება ხორციელდება მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით.

სხდომაზე კომისიამ მიიჩნია, რომ უნდა განხორციელდეს შპს „სმარტნეტის“ მაუწყებლად ავტორიზაცია და მისი მონაცემების რეგისტრაცია კომისიის ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კომისიამ, „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 451 და 38-ე მუხლების შესაბამისად, კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად

 გადაწყვიტა:

1. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „სმარტნეტი“ (ს/ნ 402063020) შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: რადიომაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (მუსიკალური - როკი) რადიომაუწყებლობა; 

დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული, გერმანული, ფრანგული;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 12 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები (საქართველო);

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა:

ზ.ა) ინტერნეტი -უფასო;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - უფასო; თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2020 წლის 1 თებერვლამდე.

2. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „სმარტნეტი“ (ს/ნ 402063020)  შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: რადიომაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (მუსიკალური - ჯაზი) რადიომაუწყებლობა;

დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული, გერმანული, ფრანგული;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 12 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები (საქართველო);

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა:

ზ.ა) ინტერნეტი -უფასო;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - უფასო;

თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2020 წლის 1 თებერვლამდე.

3. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „სმარტნეტი“ (ს/ნ 402063020)  შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: რადიომაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (მუსიკალური -კლასიკა) რადიომაუწყებლობა;

დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული, გერმანული, ფრანგული;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 12 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები (საქართველო);

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა:

ზ.ა) ინტერნეტი -უფასო;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - უფასო;

თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2020 წლის 1 თებერვლამდე.

4. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „სმარტნეტი“ (ს/ნ 402063020)  შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: რადიომაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (მუსიკალური - პოპი) რადიომაუწყებლობა;

დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული, გერმანული, ფრანგული;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 12 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები (საქართველო);

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა:

ზ.ა) ინტერნეტი -უფასო;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - უფასო; თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2020 წლის 1 თებერვლამდე.

5. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „სმარტნეტი“ (ს/ნ 402063020)  შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: რადიომაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (მუსიკალური - რელაქსი) რადიომაუწყებლობა;

დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული, გერმანული, ფრანგული;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 12 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები (საქართველო);

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა:

ზ.ა) ინტერნეტი -უფასო;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - უფასო;

თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2020 წლის 1 თებერვლამდე.

6. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „სმარტნეტი“ (ს/ნ 402063020)  შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: რადიომაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) მაუწყებლობის      ქვესახეობა:      სპეციალიზებული      (მუსიკალური      -      ელექტრონული) რადიომაუწყებლობა;

დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული, გერმანული, ფრანგული;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 12 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები (საქართველო);

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა:

ზ.ა) ინტერნეტი -უფასო;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - უფასო;

თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2020 წლის 1 თებერვლამდე.

 7. შპს „სმარტნეტი“  ვალდებულია:

ა) დაიცვას მაუწყებლობის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობა, მათ შორის, კომისიის დადგენილებები და გადაწყვეტილებები; მაუწყებლობის სფეროში მოქმედ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში უზრუნველყოს ავტორიზებული საქმიანობის მათთან შესაბამისობა;

ბ) დაიცვას ავტორიზაციის ყველა პირობა, რომლებიც მის საავტორიზაციო განცხადებებშია ასახული;

გ) თავის საქმიანობაში დაიცვას პირთა უფლებები, თავისუფლებები და კანონიერი ინტერესები, წინასწარ აცნობოს მომხმარებელს მომსახურების პირობების შესაძლო ცვლილების შესახებ;

დ) ყოველკვირეულად გამოაქვეყნოს და კომისიას მიაწოდოს მომდევნო კვირის პროგრამების განრიგი, პროგრამების დასახელებისა და მოკლე ანოტაციის მითითებით;

ე) გამოყენებული ტექნიკური საშუალებები და განხორციელებული მომსახურების ხარისხი შეუსაბამოს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ ნორმატივებსა და სტანდარტებს, იქონიოს შესაბამისობის სერტიფიკატი; დაიცვას გამოყენებული ტექნიკური საშუალებების ექსპლუატაციის წესი;

ვ) კომისიას წარუდგინოს მაუწყებლობის პროცესში რადიოპროგრამების გავრცელების უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; უზრუნველყოს ავტორიზაციით განსაზღვრული საქმიანობის დაწყებამდე 10 დღით ადრე კომისიისთვის მის მიერ მაუწყებლობის პროცესში რადიოპროგრამების გავრცელების უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარდგენა.

ზ) იქონიოს თვითრეგულირების ეფექტიანი მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს საჩივრების განხილვასა და მათზე დროულ და დასაბუთებულ რეაგირებას.

8. დაევალოს    კომისიის    აპარატის    სამართლებრივი    დეპარტამენტის    ავტორიზაციისა    და ლიცენზირების ჯგუფს (ნ. ლორთქიფანიძე):

ა) სათანადო მონაცემების კომისიის ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შეტანა;

ბ) ამონაწერის გაცემის უზრუნველყოფა;

9. დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციას:

ა)  აღნიშნული    გადაწყვეტილების დამოწმებული   ასლის  შპს   „სმარტნეტისთვის“   გაგზავნა   (ნ. ჯავახიძე);

ბ)    აღნიშნული  გადაწყვეტილების      კომისიის     ოფიციალურ      ვებ-გვერდზე    (www.gncc.ge) გამოქვეყნება (ნ. შოვნაძე).

10. გადაწყვეტილება     შეიძლება     გასაჩივრდეს     ქ.     თბილისის     საქალაქო     სასამართლოს ადმინისტრაციულ  კოლეგიაში  (ქ.  თბილისი,  დავით  აღმაშენებლის  ხეივანი  მე-12  კმ.;  N6)  შპს „სმარტნეტისთვის“ ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში;

11. აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს შპს „სმარტნეტისთვის“ ჩაბარებისთანავე;

12. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების მე–7 პუნქტის შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის აუდიო-ვიზუალური მედია მომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტს (ი. მახარაძე);

13. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე (გარდა მე–7 და მე-9 პუნქტებისა) დაევალოს კომისიის აპარატის სამართლებრივი დეპარტამენტის ავტორიზაციისა და ლიცენზირების ჯგუფს (მ. ქადეიშვილი).

 

მერაბ ქათამაძე     თავმჯდომარე - მ.შ.

 ელისო ასანიძე      წევრი

 ვახტანგ აბაშიძე     წევრი

 

 

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები