წვდომის მენიუ

შპს „აჭარასპორტ.ტვ“-ის მაუწყებლად ავტორიზაციის განცხადებების განხილვის თაობაზე

ნომერი: გ-21-1 / 85

გამოქვეყნების თარიღი თებერვალი 22, 2021 12:32

მიღების თარიღი თებერვალი 18, 2021

შპს „აჭარასპორტ.ტვ“-ის მაუწყებლად ავტორიზაციის განცხადებების განხილვის თაობაზე

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებებით მიმართა შპს „აჭარასპორტ.ტვ“-იმ (ს/ნ 404583786) (კომისიაში რეგისტრაციის  №შ-21-7/654,  11.02.2021,  №შ-21-7/655,  11.02.2021 და №შ-21-6/686 12.02.2021) ”მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად ავტორიზაციის გავლის თაობაზე. კერძოდ, განცხადებების შესაბამისად, შპს „აჭარასპორტ.ტვ“ ითხოვს მაუწყებლობის სფეროში ავტორიზაციებს შემდეგი პირობებით: 

ა) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა; 

ა.ა) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

ა.ბ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (სპორტული) ტელემაუწყებლობა;

ა.გ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური;

ა.დ) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 6 საათი;

ა.ე)  მაუწყებლობის  გავრცელების  ტექნოლოგია  და  აღნიშნულის  შესაბამისად  მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ა.ე.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ა.ე.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები (საქართველო); ა.ვ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა:

ა.ვ.ა) ინტერნეტი - ფასიანი/უფასო;

ა.ვ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები - ფასიანი; ა.ზ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2021 წლის 19 თებერვალი; სატელევიზიო არხის ბრენდული სახელწოდება იქნება „Setanta sports”.

ბ) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ბ.ა) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

ბ.ბ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (სპორტული) ტელემაუწყებლობა; ბ.გ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური;

ბ.დ) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 6 საათი;

ბ.ე)  მაუწყებლობის  გავრცელების  ტექნოლოგია  და  აღნიშნულის  შესაბამისად  მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ბ.ე.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ბ.ე.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები (საქართველო); ბ.ვ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა:

ბ.ვ.ა) ინტერნეტი - ფასიანი/უფასო;

ბ.ვ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები - ფასიანი; ბ.ზ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2021 წლის 19 თებერვალი; სატელევიზიო არხის ბრენდული სახელწოდება იქნება „Setanta sports+”.

კომისია   აღნიშნავს,   რომ   შპს   „აჭარასპორტ.ტვ“-ის   მიერ   კომისიაში   წარმოდგენილია

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 451 მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია, კერძოდ:

1. კომპანიის განცხადება;

2.    შპს    „აჭარასპორტ.ტვ“-ის    ამონაწერი    მეწარმეთა    და    არასამეწარმეო    (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;

3. განსახორციელებელი სამაუწყებლო კონცეფცია; 

4. განსახორციელებელი საქმიანობის დაფინანსების გეგმა და ინფორმაცია დაფინანსების წყაროების შესახებ; 

5. საკუთარი პასუხისმგებლობით შევსებული შესაბამისობის დეკლარაცია; 

6. აუდიტორული კომპანიის მიერ დადასტურებული ცნობა განცხადებული საწესდებო კაპიტალისა და მისი განაღდებული ნაწილის შესახებ და ცნობა აქტივებისა და პასივების შესახებ;

7. საკუთარი პასუხისმგებლობითა და ”მაუწყებლობის სფეროში ლიცენზიის მისაღებად ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ წარმოსადგენი ქონებრივი დეკლარაციების ფორმების დამტკიცების თაობაზე” კომისიის 2013 წლის 23 აგვისტოს №7 დადგენილებით დამტკიცებული ფორმების შესაბამისად შევსებული - მნიშვნელოვანი წილის მფლობელ პარტნიორთა/აქციონერთა ქონებრივი დეკლარაცია ასევე ინფორმაცია საწესდებო კაპიტალისა და აქტივების საკუთრებისა და წარმოშობის შესახებ;

8. ასევე წარმოდგენილია სამაუწყებლო კონტენტზე უფლებების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია,   შპს   „აჭარა.ქომსა“   და   შპს   „სეტანტა   ჯორჯიას“   შორის   მატერიალური   და არამატერიალური ქონებრივი უფლებების გადაცემის შესახებ ხელშეკრულება და ორივე არხის სამაუწყებლო ბადე 2021 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით.

კომისია აღნიშნავს, რომ „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 37-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და 371  მუხლის პირველი პუნქტის გ) ქვეპუნქტის შესაბამისად მაუწყებლობის სფეროში ავტორიზებული პირი არ შეიძლება იყოს:

ა) ადმინისტრაციული ორგანო, გარდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისა;

ბ) ადმინისტრაციული ორგანოს თანამდებობის პირი, სხვა საჯარო მოხელე;

გ) ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ურთიერთდამოკიდებულების მქონე იურიდიული პირი;

დ) პოლიტიკური პარტია, პოლიტიკური პარტიის თანამდებობის პირი;

ე) ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული იურიდიული პირი;

ვ) იურიდიული პირი, რომლის წილს ან აქციებს პირდაპირ ან ირიბად ფლობს ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული პირი.

ამავე კანონის 37-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად ავტორიზებული პირი აგრეთვე არ შეიძლება იყოს პირი, რომლის ბენეფიციარი მესაკუთრე არის სხვა სახელმწიფოს ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“, „ბ“ ან „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული პირი/ორგანო, გარდა საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

ადმინისტრაციული წარმოების    პროცესში    კომისიის მიერ შესწავლილ    იქნა  შპს „აჭარასპორტ.ტვ“-ის მიერ წარმოდგენილი,  საკუთარი  პასუხისმგებლობით  შევსებული შესაბამისობის   დეკლარაცია, ამავე დროს,  კომისიის     მიერ     უფლებამოსილებისა     და შესაძლებლობების ფარგლებში, საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროებიდან გადამოწმებულ იქნა დეკლარაციაში მითითებული ინფორმაციის შესაბამისობა „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 37-ე და 371 მუხლით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან, კერძოდ: წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად შპს „აჭარასპორტ.ტვ“-ის დირექტორია    გიორგი    ფრუიძე    (პ/ნ 01011065498), ხოლო 100%-იანი წილის მფლობელია შპს „აჭარა.ქომი“ (ს/კ404582055), შპს „აჭარა ქომის“ 100%-იანი დამფუძნებელია შპს „სითი ლოფტი“ (ს/კ 404909934), ამ უკანასკნელის 100%-იანი წილის მფლობელია თეიმურაზ უგულავა (პ/ნ01010001265). წარმოდგენილი შესაბამისობის დეკლარაციით კომპანიის დირექტორი ადასტურებს, რომ ავტორიზაციის მსურველი ან/და მისი ბენეფიციარი მესაკუთრეები არ წარმოადგენენ: საქართველოს ან სხვა სახელმწიფოს ადმინისტრაციულ ორგანოს, ადმინისტრაციული ორგანოს თანამდებობის პირს, სხვა საჯარო მოხელეს, ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ურთიერთდამოკიდებულების მქონე იურიდიულ პირს. საქართველოს ან სხვა სახელმწიფოს  პოლიტიკურ პარტიას, პოლიტიკური პარტიის თანამდებობის პირს; ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს; იურიდიულ პირს, რომლის წილს ან აქციებს პირდაპირ ან ირიბად ფლობს ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული პირი.

კომისია აღნიშნავს, რომ კომისიის აპარატის სამართლებრივი დეპარტამენტის ლიცენზირების და ავტორიზაციის ჯგუფის მიერ გადამოწმდა შპს „აჭარასპორტ.ტვ“-ის დირექტორის გიორგი ფრუიძის (პ/ნ 01011065498) და ბენეფიციარი მესაკუთრის თეიმურაზ უგულავას (პ/ნ 01010001265) მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომ თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების ვებ-გვერდზე www.declaration.gov.ge. გადამოწმების შედეგად გიორგი ფრუიძის და თეიმურაზ უგულავას მიერ შევსებული ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია მითითებულ ვებ- გვერდზე არ იძებნება. ასევე ზემოაღნიშნული ფიზიკური პირების მონაცემები გადამოწმდა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრის ვებ-გვერდზეwww.napr.gov.ge

გადამოწმების შედეგად გიორგი ფრუიძის და თეიმურაზ უგულავას მონაცემები მითითებულ ვებ- გვერდზეც არ იძებნება.

კომისია ასევე აღნიშნავს, რომ ”მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-60 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, პირს უფლება აქვს, დამოუკიდებლად ან მასთან ურთიერთდამოკიდებულების მქონე პირთან ერთად თითო მომსახურების ზონაში ფლობდეს არაუმეტეს 1 საერთო საეთერო სატელევიზიო არხს და 1 საერთო საეთერო რადიოარხს. შესაბამისად კომისიის   მიერ   გადამოწმდა  შპს   „აჭარასპორტ.ტვ“-ის   დირექტორის   გიორგი   ფრუიძის   (პ/ნ01011065498) და ბენეფიციარი მესაკუთრეების შპს „აჭარა.ქომის“ (ს/კ404582055), შპს „სითი ლოფტის“ (ს/კ 404909934)  და თეიმურაზ უგულავას (პ/ნ 01010001265) ურთიერთდამოკიდებულება მაუწყებლობის  სფეროში ავტორიზაციის  ან  ლიცენზიის  მფლობელ  სხვა  პირებთან. კომისიის უწყებრივ სალიცენზიო რეესტრის მონაცემებით აღნიშნული ფიზიკური და იურიდიული პირების ურთიერთდამოკიდებულება/აფილირება ლიცენზიის ან ავტორიზაციის მფლობელ სხვა პირებთან არ ფიქსირდება.

კომისია   აღნიშნავს,   რომ   2021   წლის   18   თებერვლის  სხდომას ესწრებოდა შპს „აჭარასპორტ.ტვ“-ის დირექტორის გიორგი ფრუიძე. მან სხდომაზე საკუთარი პასუხისმგებლობით დაადასტურა, რომ შპს „აჭარასპორტ.ტვ“ და მისი ბენეფიციარი მესაკუთრეები არ წარმოადგენენ ”მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 37-ე მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ პირებს. სხდომაზე გიორგი ფრუიძემ დააზუსტა, რომ კომპანია მაუწყებლობას 2021 წლის 24 თებერვლამდე დაიწყებს. სხდომაზე ასევე აღინიშნა, რომ შპს „აჭარასპორტ.ტვ“ ფლობს ავტორიზაციას ორ სპეციალიზებულ ტელეარხზე.

კომისია აღნიშნავს, რომ ”მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის მე-10 პუნქტის შესაბამისად ავტორიზაცია, ავტორიზაციის პირობების მოდიფიცირება და მაუწყებლის ინიციატივით ავტორიზაციის შეჩერება ან გაუქმება ხორციელდება მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, კომისიას მიაჩნია, რომ უნდა განხორციელდეს შპს „აჭარასპორტ.ტვ“-ის მაუწყებლად ავტორიზაცია და მისი მონაცემების რეგისტრაცია კომისიის ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კომისიამ, „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 451 და 38-ე მუხლების შესაბამისად, კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1.  გატარდეს  ავტორიზებულ  პირთა  უწყებრივ  რეესტრში  შპს  „აჭარასპორტ.ტვ“  (ს/ნ  404583786) შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ა.ა) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

ა.ბ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (სპორტული) ტელემაუწყებლობა;

ა.გ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური;

ა.დ) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 6 საათი;

ა.ე) მაუწყებლობის გავრცელების ტექნოლოგია და აღნიშნულის შესაბამისად მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ა.ე.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ა.ე.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები (საქართველო);

ა.ვ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა:

ა.ვ.ა) ინტერნეტი - ფასიანი/უფასო;

ა.ვ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები - ფასიანი;

ა.ზ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2021 წლის 24 თებერვალამდე;

ბ) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ბ.ა) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

ბ.ბ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (სპორტული) ტელემაუწყებლობა;

ბ.გ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური;

ბ.დ) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 6 საათი;

ბ.ე)  მაუწყებლობის  გავრცელების  ტექნოლოგია  და  აღნიშნულის  შესაბამისად  მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ბ.ე.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ბ.ე.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები (საქართველო);

ბ.ვ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა:

ბ.ვ.ა) ინტერნეტი - ფასიანი/უფასო;

ბ.ვ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები - ფასიანი; ბ.ზ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2021 წლის 24 თებერვალამდე;

2. შპს „აჭარასპორტ.ტვ“ ვალდებულია:

ა) დაიცვას მაუწყებლობის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობა, მათ შორის, კომისიის დადგენილებები და გადაწყვეტილებები; მაუწყებლობის სფეროში მოქმედ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში უზრუნველყოს ავტორიზებული საქმიანობის მათთან შესაბამისობა;

ბ) დაიცვას ავტორიზაციის ყველა პირობა, რომლებიც მის საავტორიზაციო განცხადებაშია ასახული;

გ) თავის საქმიანობაში დაიცვას პირთა უფლებები, თავისუფლებები და კანონიერი ინტერესები, წინასწარ აცნობოს მომხმარებელს მომსახურების პირობების შესაძლო ცვლილების შესახებ;

დ)  ყოველკვირეულად  გამოაქვეყნოს  და  კომისიას  მიაწოდოს  მომდევნო  კვირის  პროგრამების განრიგი, პროგრამების დასახელებისა და მოკლე ანოტაციის მითითებით;

ე) გამოყენებული ტექნიკური საშუალებები და განხორციელებული მომსახურების ხარისხი შეუსაბამოს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ ნორმატივებსა და სტანდარტებს, იქონიოს შესაბამისობის სერტიფიკატი; დაიცვას გამოყენებული ტექნიკური საშუალებების ექსპლუატაციის წესი;

ვ) კომისიას წარუდგინოს მაუწყებლობის პროცესში ტელეპროგრამების გავრცელების უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; უზრუნველყოს ავტორიზაციით განსაზღვრული საქმიანობის დაწყებამდე 10 დღით ადრე კომისიისთვის მის მიერ მაუწყებლობის პროცესში ტელეპროგრამების გავრცელების უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარდგენა.

ზ) იქონიოს თვითრეგულირების ეფექტიანი მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს საჩივრების განხილვასა და მათზე დროულ და დასაბუთებულ რეაგირებას.

3.    დაევალოს    კომისიის    აპარატის    სამართლებრივი    დეპარტამენტის    ავტორიზაციისა    და ლიცენზირების ჯგუფს (ნ. ლორთქიფანიძე):

ა) სათანადო მონაცემების კომისიის ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შეტანა; ბ) ამონაწერის გაცემის უზრუნველყოფა;

4. დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციას: 

ა) აღნიშნული  გადაწყვეტილების დამოწმებული   ასლის  შპს „აჭარასპორტ.ტვ“-სთვის გაგზავნა (ნ. ჯავახიძე); 

ბ) აღნიშნული გადაწყვეტილების კომისიის  ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (www.comcom.ge) გამოქვეყნება (ნ. შოვნაძე).

5. გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე;

6. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ    კოლეგიაში    (ქ.    თბილისი,    დავით    აღმაშენებლის    ხეივანი    N64)    შპს „აჭარასპორტ.ტვ“-სთვის ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში;

7. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტის შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის აუდიო-ვიზუალური მედია მომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტს (ი. მახარაძე);

8. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე (გარდა მე–2 და მე-4 პუნქტებისა) დაევალოს კომისიის აპარატის სამართლებრივი დეპარტამენტის ავტორიზაციისა და ლიცენზირების ჯგუფს (მ. ქადეიშვილი).

კახი ბექაური თავმჯდომარე

ვახტანგ აბაშიძე წევრი

ელისო ასანიძე წევრი

მერაბ ქათამაძე წევრი

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები