ადგილობრივი ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელების უზრუნველსაყოფად ადგილობრივი საეთერო ტელემაუწყებლებისათვის რადიოსიხშირული რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების თაობაზე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2014 წლის 28 ნოემბრის № 661/13 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ნომერი: გ-21-19 / 416

გამოქვეყნების თარიღი ივლისი 19, 2021 17:17

მიღების თარიღი ივლისი 15, 2021

ადგილობრივი ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელების უზრუნველსაყოფად ადგილობრივი საეთერო ტელემაუწყებლებისათვის რადიოსიხშირული რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების თაობაზე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2014 წლის 28 ნოემბრის № 661/13 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში კომისია) აღნიშნავს რომ 2021 წლის 11 მარტს კომისიამ მიიღო №1 დადგენილება - „ადგილობრივი მაუწყებლობის ზონალური დაყოფის შესახებ“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 5 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. აღნიშნული დადგენილებით ადგილობრივი მაუწყებლობის ზონებად განისაზღვრა 15 საეთერო მაუწყებლობის მომსახურების ზონა. შეიცვალა ადგილობრივი მაუწყებლობის ზონების ნუმერაციაც.

კომისია აღნიშნავს, რომ „ადგილობრივი მაუწყებლობის ზონალური დაყოფის შესახებ“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 5 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ასახული ცვლილებები უნდა აისახოს კომისიის იმ გადაწყვეტილებებში, სადაც ტექნიკურ პარამეტრებში მითითებულია ძველი სამაუწყებლო ზონები.

კომისია აღნიშნავს, რომ კომისიის 2014 წლის 28 ნოემბრის N 661/13 გადაწყვეტილებით რიგი ტელემაუწყებლები ფლობენ სიხშირულ რესურსს, ადგილობრივი ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელების უზრუნველსაყოფად შემდეგი ტექნიკური პარამეტრებით:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომპანია

 

ციფრული სამაუწყებლო ზონა

 

 

პუნქტი/გადამცემი სადგურის განთავსებოს ადგილი

 

ეფექტურად გასხივებული სიმძლავრე

ERP [W]

 

 

გეოგრაფიული კოორდინატები

 

 

ანტენის პარამეტრები

 

 

სიხშირული მახასიათებლები

 

 

 

 

 

კომპანიის დასახელება

 

ჩრდილოეთ განედი (N)

 

აღმოსავლეთ გრძედი

(E)

დაკიდების სიმაღლე ±5 (M)

 

გასხივებისმიმართულება (მიმართული/არამიმართული) (D/ND)

პოლარიზაცია

H/V

 

სატელევიზიო არხი

ცენტრალური სიხშირე

(MHz)

ზოლის სიგანე

(MHz)

 

1

 

შპს „ეკომი"

 

GEO261

 

ლაგოდეხი

 

500

 

41°48'42.59"

 

46°10'16.80"

 

20

 

ND

 

H

 

7

 

186

 

8

 

 

 

 

შპს ტელეკომპანია

„გურჯაანი”

 

GEO261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

შპს ტელეკომპანია

„თანამგზავრი”

 

GEO259

 

თელავი

 

500

 

41°54'36.30"

 

45°28'6.50"

 

60

 

ND

 

H

 

10

 

210

 

8

 

4

 

შპს ტელე-რადიო კომპანია „თვალი"

 

GEO259

 

საგარეჯო

 

500

 

41°43'16.69"

 

45°20'46.00"

 

30

 

ND

 

H

 

6

 

178

 

8

 

 

 

 

5

 

 

სს „ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანია"

 

GEO259

 

რუსთავი

 

500

 

41°33'41.80"

 

44°58'41.10"

 

60

 

ND

 

H

 

10

 

210

 

8

 

GEO259

 

მარნეული

 

500

 

41°29'31.57"

 

44°47'17.67"

 

30

 

ND

 

H

 

10

 

210

 

8

 

GEO258

 

ბოლნისი

 

500

 

41°25'32.61"

 

44°32'22.80"

 

30

 

ND

 

H

 

8

 

194

 

8

 

6

 

შპს „ომეგა"

 

GEO258

 

მანგლისი

 

500

 

41°41'48.15"

 

44°24'58.48"

 

30

 

ND

 

H

 

11

 

218

 

8

 

7

შპს ტელე-რადიო კომპანია

„თრიალეთი"

 

GEO256

 

გორი

 

2300

 

42° 1'56.11"

 

44° 2'50.90"

 

50

 

ND

 

H

 

32

 

562

 

8

 

8

 

შპს ტელეკომპანია

„დია”

 

GEO256

 

ხაშური

 

500

 

42° 1'14.01"

 

43°35'26.00"

 

40

 

ND

 

H

 

11

 

218

 

8

 

9

შპს ტელე-რადიო კომპანია

„ბორჯომი"

 

GEO256

 

ბორჯომი

 

500

 

41°49'26.50"

 

43°23'0.50"

 

30

 

ND

 

H

 

8

 

194

 

8

 

 

 

10

 

 

შპს სამაუწყებლო კომპანია

”იმერვიზია”

GEO253

ჭიათურა

500

42°17'16.01"

43°15'39.80"

80

ND

H

8

194

8

GEO253

საჩხერე

100

42°20'54.9"

43°24'14.2"

25

ND

H

28

530

8

 

 

11

შპს ტელერადიო

კორპორაცია

„ინფორმკავშირი ტელევიზია არგო",

 

 

GEO253

 

 

ზესტაფონი

 

 

500

 

 

42° 7'6.30"

 

 

43°01'10,77"

 

 

128

 

 

ND

 

 

H

 

 

12

 

 

226

 

 

8

 

12

 

შპს „იმპერია"

 

GEO255

 

ახალციხე

 

500

 

41°37'48.41"

 

42°57'25.00"

 

35

 

ND

 

H

 

6

 

178

 

8

 

13

შპს ტელერადიოკომპა ნია „რიონი”,

 

GEO253

 

ქუთაისი

 

2300

 

42°16'48.89"

 

42°44'11.40"

 

115

 

ND

 

H

 

37

 

602

 

8

 

14

შპს

დამოუკიდებელი ტელეკომპანია

„მეგა-ტვ"

 

GEO253

 

ხონი

 

1900

 

42°19'27.00"

 

42°25'20.70"

 

65

 

ND

 

H

 

25

 

506

 

8

 

15

შპს ტელე-რადიო პრესკომპანია

„ზარი"

 

GEO253

 

სამტრედია

 

500

 

42° 9'50.80"

 

42°20'33.90"

 

55

 

ND

 

H

 

6

 

178

 

8

 

 

 

16

 

ააიპ „მედია ცენტრი ღია აფხაზეთისათვის"

 

GEO253

 

ჩხოროწყუ

 

500

 

42°31'13.99"

 

42° 7'32.60"

 

40

 

ND

 

H

 

7

 

186

 

8

 

GEO250

 

წალენჯიხა

 

500

 

42°36'59.99"

 

42° 3'45.20"

 

25

 

ND

 

H

 

7

 

186

 

8

 

 

17

შპს

დამოუკიდებელი ტელეკომპანია

„ეგრისი",

 

 

GEO253

 

 

სენაკი

 

 

500

 

 

42°17'23.70"

 

 

42° 3'27.80"

 

 

30

 

 

ND

 

 

H

 

 

11

 

 

218

 

 

8

 

18

შპს

დამოუკიდებელი ტელერადიოკომპა ნია „ოდიში"

 

GEO250

 

ზუგდიდი

 

2300

 

42°30'27.09"

 

41°52'16.60"

 

48

 

ND

 

H

 

47

 

682

 

8

 

 

2                                                                        გურჯაანი                 500          41°45'10.99"         45°48'39.90"         45               ND               H            11           218            8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შპს „ტვ 25"

 

 

 

 

 

 

 

GEO252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

შპს სამაუწყებლო კომპანია „მეცხრე ტალღა"

 

GEO252

 

ფოთი

 

500

 

42°11'16.29"

 

41°42'3.00"

 

80

 

ND

 

H

 

9

 

202

 

8

 

 

19

შენიშვნა: ზემოაღნიშნული გადამცემი სადგურის განთავსება შესაძლებელია მითითებული კოორდინატის მიმართ 100მ რადიუსის ფარგლებში, ზღვის დონიდან გადამცემი ანტენის დაკიდების სიმაღლის შენარჩუნებით (ცდომილება±5მ).

 

D

 

დიაგრამი

ს გაშლის

კუთხე

ჰორიზონ

ტალურ

სიბრტყეშ

 

ბათუმი

 

500

 

41°41'8.00"

 

41°43'25.00"

 

30

ი (H) 180°,

გასხივებ

 

H

 

7

 

186

 

8

 

ის

 

მთავარი

მიმართუ

ლების

აზიმუტი

220°

                   

 

 

კომისიის 2021 წლის 15 ივლისის სხდომაზე აღინიშნა, რომ გადაწყვეტილებაში ტექნიკურ პარამეტრებში  მითითებული  ციფრული  სამაუწყებლო  ზონები  შესაბამისობაში  უნდა  მოვიდეს „ადგილობრივი  მაუწყებლობის  ზონალური  დაყოფის  შესახებ“  საქართველოს  კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 5 დეკემბრის №10 დადგენილებაში ასახულ ცვლილებებთან.

ყოველივე   ზემოაღნიშნულის  გათვალისწინებით,  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე კომისიამ, კენჭისყრის შედეგად ერთხმად

გადაწყვიტა: 

1.  შევიდეს  ცვლილება  კომისიის  2014  წლის  28  ნოემბრის  N  661/13  გადაწყვეტილებაში  და  ამ გადაწყვეტილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომპანია

 

 

ადგილობრივი მაუწყებლობის ზონა

 

 

პუნქტი/გადამცემი სადგურის განთავსებოს ადგილი

 

ეფექტურად გასხივებული სიმძლავრე

ERP [W]

 

 

გეოგრაფიული კოორდინატები

 

 

ანტენის პარამეტრები

 

 

სიხშირული მახასიათებლები

 

 

 

 

 

კომპანიის დასახელ

 

ჩრდილოეთ განედი (N)

 

აღმოსავლეთ გრძედი

(E)

დაკიდების სიმაღლე ±5 (M)

 

გასხივებისმიმართულება (მიმართული/არამიმართული) (D/ND)

პოლარიზაცია

H/V

 

სატელევიზიო არხი

ცენტრალური სიხშირე

(MHz)

ზოლის სიგანე

(MHz)

 

1

 

შპს „ეკომი"

 

ზონა 2

 

ლაგოდეხი

 

500

 

41°48'42.59"

 

46°10'16.80"

 

20

 

ND

 

H

 

7

 

186

 

8

 

2

შპს ტელეკომპანია

„გურჯაანი”

 

ზონა 2

 

გურჯაანი

 

500

 

41°45'10.99"

 

45°48'39.90"

 

45

 

ND

 

H

 

11

 

218

 

8

 

3

შპს ტელეკომპანია

„თანამგზავრი”

 

ზონა 2

 

თელავი

 

500

 

41°54'36.30"

 

45°28'6.50"

 

60

 

ND

 

H

 

10

 

210

 

8

 

4

შპს ტელე-რადიო კომპანია „თვალი“

 

ზონა 1

 

საგარეჯო

 

500

 

41°43'16.69"

 

45°20'46.00"

 

30

 

ND

 

H

 

6

 

178

 

8

 

 

5

 

სს „ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანია“

 

ზონა 1

 

რუსთავი

 

500

 

41°33'41.80"

 

44°58'41.10"

 

60

 

ND

 

H

 

10

 

210

 

8

 

ზონა 6

 

მარნეული

 

500

 

41°29'31.57"

 

44°47'17.67"

 

30

 

ND

 

H

 

10

 

210

 

8

 

ზონა 6

 

ბოლნისი

 

500

 

41°25'32.61"

 

44°32'22.80"

 

30

 

ND

 

H

 

8

 

194

 

8

 

 

 

 

შპს „ომეგა“

 

ზონა 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

შპს ტელე-რადიო

კომპანია

„თრიალეთი“

 

ზონა 5

 

გორი

 

2300

 

42° 1'56.11"

 

44° 2'50.90"

 

50

 

ND

 

H

 

32

 

562

 

8

 

8

შპს

ტელეკომპანია

„დია“

 

ზონა 5

 

ხაშური

 

500

 

42° 1'14.01"

 

43°35'26.00"

 

40

 

ND

 

H

 

11

 

218

 

8

 

9

შპს ტელე-რადიო

კომპანია

„ბორჯომი“

 

ზონა 7

 

ბორჯომი

 

500

 

41°49'26.50"

 

43°23'0.50"

 

30

 

ND

 

H

 

8

 

194

 

8

 

 

10

 

შპს სამაუწყებლო კომპანია

„იმერვიზია“

ზონა 8

ჭიათურა

500

42°17'16.01"

43°15'39.80"

80

ND

H

8

194

8

ზონა 8

საჩხერე

100

42°20'54.9"

43°24'14.2"

25

ND

H

28

530

8

 

 

11

 

შპს ტელერადიო კორპორაცია

„ინფორმკავშირი ტელევიზია არგო“

 

ზონა 8

 

 

ზესტაფონი

 

 

500

 

 

42° 7'6.30"

 

 

43°01'10,77"

 

 

128

 

 

ND

 

 

H

 

 

12

 

 

226

 

 

8

 

12

 

შპს „იმპერია“

 

ზონა 7

 

ახალციხე

 

500

 

41°37'48.41"

 

42°57'25.00"

 

35

 

ND

 

H

 

6

 

178

 

8

 

13

შპს

ტელერადიოკომპ ანია „რიონი“

 

ზონა 8

 

ქუთაისი

 

2300

 

42°16'48.89"

 

42°44'11.40"

 

115

 

ND

 

H

 

37

 

602

 

8

 

14

შპს

დამოუკიდებელი ტელეკომპანია

„მეგა-ტვ“

 

ზონა 8

 

ხონი

 

1900

 

42°19'27.00"

 

42°25'20.70"

 

65

 

ND

 

H

 

25

 

506

 

8

 

15

შპს ტელე-რადიო პრესკომპანია

„ზარი“

 

ზონა 8

 

სამტრედია

 

500

 

42° 9'50.80"

 

42°20'33.90"

 

55

 

ND

 

H

 

6

 

178

 

8

 

 

16

ააიპ „მედია ცენტრი ღია აფხაზეთისათვის“

 

ზონა 11

 

ჩხოროწყუ

 

500

 

42°31'13.99"

 

42° 7'32.60"

 

40

 

ND

 

H

 

7

 

186

 

8

 

ზონა 11

 

წალენჯიხა

 

500

 

42°36'59.99"

 

42° 3'45.20"

 

25

 

ND

 

H

 

7

 

186

 

8

 

17

შპს

დამოუკიდებელი ტელეკომპანია

„ეგრისი“

 

ზონა 11

 

სენაკი

 

500

 

42°17'23.70"

 

42° 3'27.80"

 

30

 

ND

 

H

 

11

 

218

 

8

 

18

შპს

დამოუკიდებელი ტელერადიოკომპ ანია „ოდიში“

 

ზონა 11

 

ზუგდიდი

 

2300

 

42°30'27.09"

 

41°52'16.60"

 

48

 

ND

 

H

 

47

 

682

 

8

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

შპს „ტვ 25“

 

 

 

 

 

 

ზონა 14

 

 

 

 

 

 

ბათუმი

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

41°41'8.00"

 

 

 

 

 

 

41°43'25.00"

 

 

 

 

 

 

30

D

დიაგრამი ს გაშლის კუთხე ჰორიზონ ტალურ სიბრტყეშ ი (H) 180°, გასხივებ ის მთავარი მიმართუ ლების აზიმუტი

220°

 

 

 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

186

 

 

 

 

 

 

8

 

20

შპს სამაუწყებლო კომპანია „მეცხრე ტალღა“

 

ზონა 11

 

ფოთი

 

500

 

42°11'16.29"

 

41°42'3.00"

 

80

 

ND

 

H

 

9

 

202

 

8

 

 

6                                                                        მანგლისი              500           41°41'48.15"       44°24'58.48"         30               ND               H            11           218            8

 

შენიშვნა: ზემოაღნიშნული გადამცემი სადგურის განთავსება შესაძლებელია მითითებული კოორდინატის მიმართ 100მ რადიუსის ფარგლებში, ზღვის დონიდან გადამცემი ანტენის დაკიდების სიმაღლის შენარჩუნებით (ცდომილება±5მ).

2. დაევალოს კომისიის ადმინისტრაციას (ო. ვოტ) აღნიშნული გადაწყვეტილების, წინამდებარე გადაწყვეტილების პირველ პუნქტში აღნიშნული ტელემაუწყებლებისთვის გაგზავნა და კომისიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (www.comcom.ge) გამოქვეყნება;

3. დაევალოს კომისიის   აპარატის სამართლებრივ დეპარტამენტს (ქ. სულიაშვილი) ასევე სპექტრის და ტექნოლოგიის დეპარტამენტს     (ა. ქარუმიძე) კომისიის უწყებრივ რეესტრში ცვლილებების აღრიცხვა;

4. გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე;

5. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ  კოლეგიაში  (ქ.  თბილისი,  დავით  აღმაშენებლის  ხეივანი  N64)  ერთი თვის ვადაში;

6.   კონტროლი   აღნიშნული   გადაწყვეტილების   შესრულებაზე   დაევალოს   კომისიის   აპარატის სამართლებრივი დეპარტამენტის ავტორიზაციისა და ლიცენზირების ჯგუფს (მ. ქადეიშვილი).

კახი ბექაური

თავმჯდომარე

ვახტანგ აბაშიძე

წევრი

ეკატერინე იმედაძე 

წევრი 

ნათია კუკულაძე წევრი

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები