შპს „მედია ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე

ნომერი: გ-22-18 / 491

გამოქვეყნების თარიღი ნოემბერი 21, 2022 15:15

მიღების თარიღი ნოემბერი 10, 2022

შპს „მედია ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე

I. საქმის აღწერა

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში - „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიის აპარატის აუდიო-ვიზუალური მედია მომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტის სამსახურებრივი ბარათის (N22-10-1915 04.11.2022) თანახმად, კომისიის აპარატის აუდიო-ვიზუალური მედია მომსახურების რეგულირების დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ განხორციელდა „მედია-ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზის“ სამაუწყებლო ბადის შემოწმება, რის შედეგადაც აღმოჩნდა, რომ 2022 წლის 13-18 ოქტომბრის    პერიოდში    ეთერში    განთავსდა    მხატვრული    ფილმები:    „იღბლიანი“, „ყველაფერი კარგად იქნება“ და „თოვლის დედოფალი“. აღნიშნულ აუდიო-ვიზუალურ პროდუქციაზე მაუწყებელს შესაბამისი უფლებების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია კომისიაში წარმოდგენილი არ ჰქონდა. 2022 წლის 20 ოქტომბრის წერილით (კომისიაში რეგისტრაციის Nგ-22-04/2448) კომისიამ მიმართა შპს „მედია-ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზს“ და მოსთხოვა 5 სამუშაო დღეში სამაუწყებლო ბადეში განთავსებული აუდიო- ვიზუალური პროდუქციის საქართველოს ტერიტორიაზე მართლზომიერი ჩვენების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენა.

2022 წლის 28 ოქტომბერს მაუწყებელმა კომისიაში წარმოადგინა (Nშ-22-6/3947) რეჟისორ ავთანდილ ვარსიმაშვილთან 2022 წლის 10 ოქტომბერს,  გაფორმებული ხელშეკრულება, რომლითაც  დასტურდება  მხატვრული  ფილმის „ყველაფერი  კარგად  იქნება“-ს  ეთერში მართლზომიერი განთავსების ფაქტი. დამატებით, 2022 წლის 1 ნოემბერს შპს „მედია- ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზმა“ წარმოადგინა წერილობითი ახსნა-განმარტება (კომისიაში რეგისტრაციის Nშ-22-6/3980), რომლის თანახმადაც, 2022 წლის ოქტომბრის თვეში მაუწყებელი აწარმოებდა მოლაპარაკებას მხატვრულ ფილმებზე, „იღბლიანი“ და „თოვლის დედოფალი“, მართლზომიერი ჩვენების უფლების მოპოვების მიზნით. წარმოდგენილი ახსნა-განმარტების თანახმად, შეთანხმება ვერ შედგა, თუმცა ფილმები შეცდომით მაინც მოხვდა მაუწყებლის ეთერში. ავტორიზებულმა პირმა აღნიშნა, რომ განსახილველი შემთხვევა წარმოადგენს მათ მიერ, შესაბამისი ნებართვის გარეშე, ეთერში აუდიო- ვიზუალური პროდუქციის განთავსების პირველ შემთხვევას და იძლევიან გარანტიას, რომ სამომავლოდ მსგავს შეცდომას აღარ დაუშვებენ. დამატებით, 2022 წლის 2 ნოემბერს მაუწყებელმა კომისიაში წარმოადგინა (Nშ-22-6/4004) უფლებამფლობელთან 2021 წლის 11 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულება მხატვრული ფილმი „იღბლიანი“-ს მართლზომიერი ჩვენების უფლების შესახებ. კომისიის აპარატის აუდიო-ვიზუალური მედია მომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტის სამსახურებრივი ბარათის თანახმად, 2022 წლის 18 ოქტომბერს 15:00 საათზე მხატვრული ფილმის „თოვლის დედოფალი“-ს, შესაბამისი უფლებების მოპოვების გარეშე, მაუწყებლის ეთერში განთავსებით, შპს „მედია-ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზის“ მიერ დაირღვა „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები.

შპს „მედია ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე საკითხის განხილვა დაინიშნა 2022 წლის 10 ნოემბერს, 15:00 საათზე, რის შესახებაც კომპანიას ეცნობა წერილობითი შეტყობინებით და მოწვეულ იქნა ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის მისაღებად. შეტყობინებით მას ასევე განემარტა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 98-ე და 99-ე მუხლებით გათვალისწინებული მტკიცებულებებისა და შუამდგომლობების წარმოდგენის, აგრეთვე საქმის გარემოებათა გამოკვლევისა და ადმინისტრაციული წარმოების მასალების გამოთხოვის უფლების თაობაზე.

კომისიის სხდომაზე გამოცხადდა შპს „მედია ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზის“ დირექტორი კ.მასხარაშვილი, რომელმაც დაადასტურა სამართალდარღვევის ფაქტი და აღნიშნა,რომ მსგავსი შემთხვევა აღარ განმეორდება.

II.  კომისიის მიერ გამოკვლეული მტკიცებულებები

1. კომისიის   აპარატის   აუდიო-ვიზუალური   მედია   მომსახურების   რეგულირების დეპარტამენტის სამსახურებრივი ბარათი (N22-10-1915 04.11.2022);

2.  კომისიის წერილი (Nგ-22-04/2448   20.10.2022)   შპს   „მედია   ჰოლდინგი   ჯორჯიან თაიმზს“;

3.    შპს „მედია ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზის“ წერილები (Nშ-22-6/3947 28.10.2022, Nშ-22-6/4004 02.11.2022, Nშ-22-6/3980 01.11.2022 ) კომისიას, თანდართული დოკუმენტაციით;

4.    მონაცემები   არასამეწარმეო    (არაკომერციულ)    იურიდიულ    პირთა    საჯარო რეესტრიდან  და კომისიის უწყებრივი რეესტრიდან შპს „მედია ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზის“ შესახებ;

5.    შპს  „მედია  ჰოლდინგი  ჯორჯიან  თაიმზის“  დირექტორის  კ.მასხარაშვილის  ახსნა- განმარტება მიცემული კომისიის 2022 წლის 10 ნოემბრის სხდომაზე.

III.   კომისიის მიერ დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები

1.  შპს „მედია ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზი“ მაუწყებლობის სფეროში ავტორიზებული პირს წამოადგენს. შესაბამისად, იგი, როგორც მაუწყებელი, ვალდებულია შეასრულოს მაუწყებლობის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით, მათ შორის, კომისიის დადგენილებებითა და გადაწყვეტილებებით განსაზღვრული მოთხოვნები;

2.    შპს „მედია ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზის“ ეთერში  2022 წლის 18 ოქტომბერს 15:00 საათზე განთავსდა მხატვრული ფილმი „თოვლის დედოფალი“. მაუწყებელი არ ფლობს აღნიშნული   აუდიო-ვიზუალური   პროდუქციის   სამაუწყებლო   ეთერში განთავსების უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას.

3.    ბოლო ერთი წლის განმავლობაში შპს „მედია ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზის“  მიმართ არ ყოფილა გამოყენებული „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული     პასუხისმგებლობის     არცერთი     სახე მსგავსი/ანალოგიური დარღვევისათვის.

IV.   სამართლებრივი საფუძველი და დასაბუთება

1.    „მაუწყებლობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე-3  მუხლის  პირველი  პუნქტის მიხედვით, მაუწყებლობის სფეროში კანონმდებლობას შეადგენს საქართველოს კონსტიტუცია,  საქართველოს  საერთაშორისო   ხელშეკრულებები, საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“, ეს კანონი, „ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ და „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს   კანონები,   სხვა   საკანონმდებლო   და  კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები;

2.    „მაუწყებლობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე–5  მუხლის  მე–3  პუნქტის  „ვ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, კომისიის ფუნქცია და ვალდებულებაა მაუწყებლობის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე ზედამხედველობა, კონტროლი და ამ მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში შესაბამისი სანქციების დაკისრება. ამავე პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის თანახმად, მაუწყებლობის სფეროში კომისიის ფუნქციაა საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ საკანონმდებლო აქტების შესრულებაზე ზედამხედველობა და კონტროლი;

3.    „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ტ“ ქვეპუნქტის თანახმა, მაუწყებელი არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის  ტელევიზია  და რადიო,  ამ კანონის   საფუძველზე   ტელემაუწყებლობის ან/და რადიომაუწყებლობის   განმახორციელებელი  ლიცენზიის   მფლობელი   ან/და ავტორიზებული პირი;

4.    „მაუწყებლობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  451 მუხლის  მე-10  პუნქტის  „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, ავტორიზებული პირი ვალდებულია დაიცვას მაუწყებლობის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობა, მათ შორის, კომისიის დადგენილებები და გადაწყვეტილებები;

5.     „ლიტერატურისა და  მხატვრული    ნაწარმოებების    დაცვის     შესახებ“ ბერნის კონვენციასთან (რატიფიცირებულია  საქართველოს   პარლამენტის  1994  წლის  24 ნოემბრის №609 დადგენილებით) და „საავტორო უფლებების შესახებ“ 1996 წლის 20 დეკემბერის ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის ხელშეკრულებასთან (რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2001 წლის 23 მაისის № 879 დადგენილებით) მიერთებით, საქართველომ იკისრა საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვის და ამ ხელშეკრულებების გამოყენების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი ღონისძიებების გატარების ვალდებულება.

6.    „ლიტერატურული და  მხატვრული ნაწარმოებების  დაცვის  შესახებ”  ბერნის კონვენციის მე-11bis  მუხლისა და  ისმო-ს  „საავტორო  უფლებების  შესახებ“ ხელშეკრულების მე-8 მუხლის თანახმად, ავტორები სარგებლობენ განსაკუთრებული უფლებით, ნება დართონ თავისი ნაწარმოებების ეთერით გადაცემაზე, ან ამ ნაწარმოებების საყოველთაო გაცნობაზე ნიშნების, ხმების ან გამოსახულებების უსადენო გადაცემის ნებისმიერი საშუალებით;

7.    „ლიტერატურული და  მხატვრული    ნაწარმოებების    დაცვის    შესახებ“    ბერნის კონვენციისა და ისმო-ს „საავტორო უფლებების შესახებ“ ხელშეკრულების დასახელებულ დებულებებს შეესატყვისება „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი, რომლის მიხედვითაც, ავტორს ან საავტორო უფლების სხვა მფლობელს აქვს ნაწარმოების გამოყენების განსაკუთრებული უფლება, რაც ნიშნავს უფლებას, განახორციელოს, ნება დართოს ან აკრძალოს: ნაწარმოების საჯარო გადაცემა, პირველი ან/და ხელახალი გადაცემის ჩათვლით; აგრეთვე ნაწარმოების გადაცემა სადენით ანდა უმავთულო კავშირგაბმულობის მეშვეობით ისე, რომ ის ხელმისაწვდომი იყოს ნებისმიერი პირისათვის მის მიერ არჩეულ დროს და ადგილიდან (საჯარო გადაცემის უფლება);

8.    „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის 37-ე და 38-ე მუხლების შესაბამისად, ნაწარმოების ნებისმიერი ფორმით გამოყენება ან ამ უფლების სხვა პირისათვის გადაცემა ავტორის განსაკუთრებული უფლებაა. კერძოდ, ავტორი ან საავტორო  უფლების სხვა მფლობელი უფლებამოსილია სალიცენზიო ხელშეკრულების საფუძველზე გადასცეს ლიცენზიატს ნაწარმოების გამოყენების უფლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესითა და პირობებით. ამავე კანონის 42-ე მუხლის თანახმად, სალიცენზიო ხელშეკრულება უნდა დაიდოს წერილობით.

9.    „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის 58-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, პირი, რომელიც არ ასრულებს ამ კანონის მოთხოვნებს, ითვლება საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დამრღვევად, რაც ამავე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, იწვევს  სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ     და სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას;

10. „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 71-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, მაუწყებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის ან კომისიის გადაწყვეტილების შეუსრულებლობის, აგრეთვე ლიცენზიის/ავტორიზაციის პირობების დარღვევის შემთხვევაში  კომისია ვალდებულია განიხილოს შესაბამისი საკითხი. დარღვევის ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში კომისია უფლებამოსილია მაუწყებელი წერილობით გააფრთხილოს. კომისიის მიერ მაუწყებლის მიმართ სანქციის გამოყენების მიზანი უნდა იყოს დარღვევის აღმოფხვრა ან პრევენცია. ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, კომისია ვალდებულია მაუწყებელს დააკისროს ჯარიმა, თუ მან ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ გაფრთხილებაში მითითებულ ვადაში არ აღმოფხვრა გაფრთხილებაში აღნიშნული დარღვევა ან არ შეასრულა კომისიის გადაწყვეტილება, აგრეთვე თუ მან ზემოაღნიშნული გაფრთხილების მიღებიდან 1 წლის განმავლობაში ჩაიდინა ახალი დარღვევა.

ყოველივე  ზემოაღნიშნულიდან  გამომდინარე, კომისიას მიაჩნია,  რომ შპს „მედია ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზის“ მიერ 2022 წლის 18 ოქტომბერს მართლზომიერი ჩვენების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის გარეშე მხატვრული ფილმის „თოვლის დედოფალის“ განთავსებით დაირღვა „ლიტერატურული და მხატვრული ნაწარმოებების დაცვის“ ბერნის კონვენციის მე-11bis მუხლი, ისმო-ს „საავტორო უფლებების შესახებ“ ხელშეკრულების მე-8 მუხლი, „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების    შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი, 37-ე, 38-ე და 42-ე მუხლები, „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 451 მუხლის მე-10 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი. ამავდროულად, შპს „მედია ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზს“ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში  მსგავსი/ანალოგიური დარღვევისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა არ დაკისრებია. შესაბამისად, კომპანიას უნდა მიეცეს წერილობითი გაფრთხილება.

V.   სარეზოლუციო ნაწილი

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, „ლიტერატურული და მხატვრული ნაწარმოებების დაცვის შესახებ“ ბერნის კონვენციის მე-11bis მუხლის, „საავტორო უფლებების შესახებ“ ისმო-ს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე მუხლის, 98-ე და 99-ე მუხლების, „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის, მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის, მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის, 37-ე, 38-ე და 42-ე მუხლების, 58-ე მუხლის, „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ“ და „ი“ ქვეპუნქტების, 451     მუხლის მე-10 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 71-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, კომისიამ, კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად

გადაწყვიტა:

1.    შპს  „მედია  ჰოლდინგი  ჯორჯიან  თაიმზს“  მიეცეს  წერილობითი  გაფრთხილება „ლიტერატურული და მხატვრული ნაწარმოებების დაცვის” ბერნის კონვენციის მე-11bis მუხლის,  „საავტორო  უფლებების  შესახებ“  ისმო-ს  ხელშეკრულების  მე-8  მუხლის, „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის, 37-ე, 38-ე და 42-ე მუხლების, „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 451   მუხლის მე-10 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის დარღვევის გამო;

2.    დაევალოს  კომისიის  აპარატის ადმინისტრაციას   (ო.   ვოტ)  წინამდებარე გადაწყვეტილების შპს „მედია ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზისთვის“ დაუყოვნებლივ გაგზავნა და კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.comcom.ge) გამოქვეყნება;

3. გადაწყვეტილება შეიძლება   გასაჩივრდეს ქ.  თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა  კოლეგიაში  (მისამართი:   ქ.   თბილისი,  დავით აღმაშენებლის ხეივანი №64) შპს   „მედია ჰოლდინგი  ჯორჯიან თაიმზისთვის“ გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლის ჩაბარების დღიდან ერთი თვის ვადაში;

4.  გადაწყვეტილება   ძალაში   შედის   გადაწყვეტილების   დამოწმებული   ასლის   შპს „მედია ჰოლდინგი ჯორჯიან თაიმზისთვის“ ჩაბარების დღიდან;

5. დაევალოს კომისიის აპარატის სამართლებრივ დეპარტამენტს (თ.ხუხუნაიშვილი) ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე მონაცემების კომისიის უწყებრივ რეესტრში შეტანა;

6.    წინამდებარე   გადაწყვეტილების   შესრულებაზე   კონტროლი   დაევალოს   კომისიის აპარატის აუდიო-ვიზუალური მედია მომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტს (კ. ქორიძე).

კახი ბექაური თავმჯდომარე

ვახტანგ აბაშიძე წევრი

ნათია კუკულაძე წევრი

ივანე მახარაძე წევრი

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები