საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

ნომერი: 326 /

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 29, 2003

მიღების თარიღი ივნისი 29, 2003

1. „კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ\\\" საქართველოს კანონის V თავის მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად დამტკიცდეს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თანდართული დებულება.

2. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 18 სექტემბრის N411 ბრძანებულებით დამტკიცებული საქართველოს კავშირგაბმულობისა და ფოსტის სფეროში საქმიანობის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დებულება.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები