მაუწყებლობის სფეროში ავტორიზაციის განცხადების ფორმა

დანართი №1

 

 

დამტკიცებულია

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის

2012 წლის 22 ივნისის №431/22 გადაწყვეტილებით

 

ივსება ფიზიკური პირის მიერ

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას

ფიზიკური პირი ...............................................................

 

საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, ფაქტობრივი საფოსტო მისამართი, ელ-ფოსტა)

............................................................................................................................................................

 

 

განცხადება

 

მაუწყებლობის განხორციელების მიზნით, მსურს გავიარო ავტორიზაცია მაუწყებლობაზე. „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 451 მუხლის შესაბამისად ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში რეგისტრაციისათვის წარმოგიდგენთ კანონით მოთხოვნილ ინფორმაციას:

 

მაუწყებლობაზე ავტორიზაციის მსურველი პირის სახელი და გვარი: ..............................................................

დაბადების ადგილი და თარიღი: ...............................................................................................................................

რეგისტრაციის შესახებ მონაცემები: ..........................................................................................................................

მისამართი: ......................................................................................................................................................................

მოქალაქეობა: .................................................................................................................................................................

ბრენდული სახელწოდება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ............................................................................

 

 

1. მაუწყებლობის სახე:

ა) ტელემაუწყებლობა;

ბ) რადიომაუწყებლობა;

2. მაუწყებლობის სახეობა:

ა) სათემო მაუწყებლობა;

ბ) კერძო მაუწყებლობა;

3. კერძო მაუწყებლობის ქვესახეობა:

ა) საერთო ტელემაუწყებლობა;

ბ) სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა: .......................................... (მიეთითება ძირითადი თემატიკა/სხვა თემატიკები);

გ) საერთო რადიომაუწყებლობა;

დ) სპეციალიზებული რადიომაუწყებლობა: ....................................... (მიეთითება ძირითადი თემატიკა/სხვა თემატიკები);

4. მაუწყებლობის ენა/ენები:  ......................................................................................................................................

5. მუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე–ღამის განმავლობაში:  .....................................................

6. მაუწყებლობის გავრცელების ტექნოლოგია და აღნიშნულის შესაბამისად მაუწყებლობის გავრცელების სავარაუდო  გეოგრაფიული არეალი:

ა) ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელი (მიუთითეთ შესაბამისი მულტიპლექსი)

............................................................................................................................................................................................    

ბ) თანამგზავრული სისტემების მიწისზედა და ორბიტალური  სადგურები (საქართველო);

გ) ინტერნეტი (საქართველო);         

დ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები (მიუთითეთ საქართველო ან საქართველოს ადმინისტრაციული ტერიტორიული ერთეულები - თვითმმართველი ქალაქები ან/და მუნიციპალიტეტები) ...........................................................................................................................................................................

7. მაუწყებლობის დაწყების ვადა: ( მიუთითეთ გავრცელების ტექნოლოგიის შესაბამისად)  

..........................................................................................................................................................................................

8. მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა (მიუთითეთ გავრცელების ტექნოლოგიის შესაბამისად)

 ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელი

ა)ღია (უფასო)

ბ) ფასიანი

 

თანამგზავრული სისტემების მიწისზედა და ორბიტალური  სადგურები

ა) უფასო

ბ) ფასიანი

 

 

ინტერნეტი

ა) უფასო

ბ) ფასიანი

 

მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები

ა) უფასო

ბ)  ფასიანი (მიუთითეთ იმ შემთხვევაში, როცა ტრანზიტული ოპერატორისთვის მაუწყებლის კონტენტი არის ფასიანი)

 

9. ინფორმაცია იმ კრიტერიუმების შესახებ, რომელთა მიხედვითაც ტელერადიომაუწყებლობის მომსახურების მიმწოდებელზე (გარდა საეთერო რადიომაუწყებლობისა) „მაუწყებლობის შესახებ" საქართველოს კანონის მოქმედება ვრცელდება:

ა) ტელერადიომაუწყებლობის მომსახურების მიმწოდებელს სათავო ოფისი აქვს საქართველოში და სარედაქციო გადაწყვეტილებები მიიღება საქართველოში;

ბ) ტელერადიომაუწყებლობის მომსახურების პროგრამებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართული სამუშაო ძალის მნიშვნელოვანი ნაწილი საქმიანობას ახორციელებს საქართველოში, მიუხედავად სათავო ოფისის ადგილმდებარეობისა და სარედაქციო გადაწყვეტილებების მიღების ადგილისა;

გ) ტელერადიომაუწყებლობის მომსახურების პროგრამებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართული სამუშაო ძალის მნიშვნელოვანი ნაწილი საქმიანობას ახორციელებს როგორც საქართველოში, ისე ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოში ან სხვა სახელმწიფოში, თუმცა ტელერადიომაუწყებლობის მომსახურების მიმწოდებელს სათავო ოფისი აქვს საქართველოში;

დ) ტელერადიომაუწყებლობის მომსახურების პროგრამებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართული სამუშაო ძალის მნიშვნელოვანი ნაწილი საქმიანობას არ ახორციელებს საქართველოსა და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოში, მაგრამ ტელერადიომაუწყებლობის მომსახურების მიმწოდებელმა მედიამომსახურების სფეროში საქმიანობა დაიწყო საქართველოში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და იგი ინარჩუნებს სტაბილურ და ეფექტიან ეკონომიკურ კავშირს საქართველოსთან.

ე) ტელერადიომაუწყებლობის მომსახურების მიმწოდებელი სარგებლობს საქართველოში განთავსებული თანამგზავრული კომუნიკაციის (კავშირის) სადგურით;

ვ) ტელერადიომაუწყებლობის მომსახურების მიმწოდებელი არ სარგებლობს საქართველოში განთავსებული თანამგზავრული კომუნიკაციის (კავშირის) სადგურით, თუმცა იყენებს საქართველოს კუთვნილი თანამგზავრის ფუნქციურ რესურსს.

 

10. საქმიანობის მოკლე აღწერილობა:

........................................................................................................................................................................................

 

11. შენიშვნა:  .........................................................................................................................................................................................

 

თანდართული დოკუმენტაცია:

ა) საიდენტიფიკაციო დოკუმენტაციის ასლი;

 

ბ) შესაბამისობის დეკლარაცია; (იხ. ლინკი: ფორმა)

 

გ) განსახორციელებელი საქმიანობის დაფინანსების გეგმა და ინფორმაცია დაფინანსების წყაროების შესახებ;

 

დ) განსახორციელებელი სამაუწყებლო კონცეფცია;

 

ე) ფიზიკური პირისა და მისი ოჯახის წევრების ქონებრივი დეკლარაცია (იხ. დანართი) (ქონებრივი დეკლარაციის ფორმა დამტკიცებულია კომისიის 2013 წლის 23 აგვისტოს №7 დადგენილებით).

 

ხელმოწერა:

ატვირთვის (რეგისტრაციის) თარიღი:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი №2

 

 

დამტკიცებულია

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის

2012 წლის 22 ივნისის № 431/22 გადაწყვეტილებით

 

ივსება იურიდიული პირის მიერ

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას

იურიდიული პირი ...................................................................................

(ორგანიზაციულ–სამართლებრივი ფორმა, საფირმო სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი)

 

საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, ფაქტობრივი საფოსტო მისამართი, ელ-ფოსტა)

............................................................................................................................................................

 

 

განცხადება

 

მაუწყებლობის განხორციელების მიზნით, მსურს გავიარო ავტორიზაცია მაუწყებლობაზე. „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 451 მუხლის შესაბამისად ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში რეგისტრაციისათვის წარმოგიდგენთ კანონით მოთხოვნილ ინფორმაციას.

 

ავტორიზაციის მსურველი პირის საფირმო სახელწოდება: ................................................................

სამართლებრივი ფორმა:..............................................................................................................................

იურიდიული მისამართი: ...........................................................................................................................

ფაქტობრივი მისამართი (ადგილსამყოფელი):........................................................................................

მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციის შესახებ მონაცემები : ....................................................................................................................................

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შემთხვევაში - საიდენტიფიკაციო მონაცემები ............................................................................................................................................................................

წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის სახელი და გვარი: .......................................................

მონაცემები პარტნიორთა შესახებ, აგრეთვე იმ აქციონერთა თაობაზე, რომლებიც აქციების 5%-ს ან 5%-ზე მეტს ფლობენ (პირადი მონაცემები და წილები):

.............................................................................................................................................................................

 

ბრენდული სახელწოდება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ................................................................

 

 

1. მაუწყებლობის სახე:

ა) ტელემაუწყებლობა;

ბ) რადიომაუწყებლობა;

 

2. მაუწყებლობის სახეობა:

ა) სათემო მაუწყებლობა;

ბ) კერძო მაუწყებლობა;

გ) საუნივერსიტეტო მაუწყებლობა;

 

3. კერძო მაუწყებლობის ქვესახეობა:

ა) საერთო ტელემაუწყებლობა;

ბ) სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა: .......................................... (მიეთითება ძირითადი თემატიკა/სხვა თემატიკები);

გ) საერთო რადიომაუწყებლობა;

დ) სპეციალიზებული რადიომაუწყებლობა: ....................................... (მიეთითება ძირითადი თემატიკა/სხვა თემატიკები);

 

4. მაუწყებლობის ენა/ენები:  ...........................................................................................................................

 

5. მუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე–ღამის განმავლობაში:  .........................................

 

6. მაუწყებლობის გავრცელების ტექნოლოგია და აღნიშნულის შესაბამისად მაუწყებლობის გავრცელების სავარაუდო  გეოგრაფიული არეალი:

 

ა) ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელი (მიუთითეთ შესაბამისი მულტიპლექსი)

.................................................................................................................................................................................    

ბ) თანამგზავრული სისტემების მიწისზედა და ორბიტალური  სადგურები (საქართველო);

 

გ) ინტერნეტი (საქართველო);         

 

დ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები (მიუთითეთ საქართველო ან საქართველოს ადმინისტრაციული ტერიტორიული ერთეულები - თვითმმართველი ქალაქები ან/და მუნიციპალიტეტები) ..................................................................................................................................................................................

 

7. მაუწყებლობის დაწყების ვადა: ( მიუთითეთ გავრცელების ტექნოლოგიის შესაბამისად)  

...................................................................................................................................................................................

 

8. მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა (მიუთითეთ გავრცელების ტექნოლოგიის შესაბამისად)

 

 ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელი

ა)ღია (უფასო)

ბ) ფასიანი

 

თანამგზავრული სისტემების მიწისზედა და ორბიტალური  სადგურები

ა) უფასო

ბ) ფასიანი

 

ინტერნეტი

ა) უფასო

ბ) ფასიანი

 

მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები

ა) უფასო

ბ) ფასიანი (მიუთითეთ იმ შემთხვევაში, როცა ტრანზიტული ოპერატორისთვის მაუწყებლის კონტენტი არის ფასიანი)

 

9. ინფორმაცია იმ კრიტერიუმების შესახებ, რომელთა მიხედვითაც ტელერადიომაუწყებლობის მომსახურების მიმწოდებელზე (გარდა საეთერო რადიომაუწყებლობისა) „მაუწყებლობის შესახებ" საქართველოს კანონის მოქმედება ვრცელდება:

ა) ტელერადიომაუწყებლობის მომსახურების მიმწოდებელს სათავო ოფისი აქვს საქართველოში და სარედაქციო გადაწყვეტილებები მიიღება საქართველოში;

ბ) ტელერადიომაუწყებლობის მომსახურების პროგრამებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართული სამუშაო ძალის მნიშვნელოვანი ნაწილი საქმიანობას ახორციელებს საქართველოში, მიუხედავად სათავო ოფისის ადგილმდებარეობისა და სარედაქციო გადაწყვეტილებების მიღების ადგილისა;

გ) ტელერადიომაუწყებლობის მომსახურების პროგრამებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართული სამუშაო ძალის მნიშვნელოვანი ნაწილი საქმიანობას ახორციელებს როგორც საქართველოში, ისე ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოში ან სხვა სახელმწიფოში, თუმცა ტელერადიომაუწყებლობის მომსახურების მიმწოდებელს სათავო ოფისი აქვს საქართველოში;

დ) ტელერადიომაუწყებლობის მომსახურების პროგრამებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართული სამუშაო ძალის მნიშვნელოვანი ნაწილი საქმიანობას არ ახორციელებს საქართველოსა და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოში, მაგრამ ტელერადიომაუწყებლობის მომსახურების მიმწოდებელმა მედიამომსახურების სფეროში საქმიანობა დაიწყო საქართველოში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და იგი ინარჩუნებს სტაბილურ და ეფექტიან ეკონომიკურ კავშირს საქართველოსთან.

ე) ტელერადიომაუწყებლობის მომსახურების მიმწოდებელი სარგებლობს საქართველოში განთავსებული თანამგზავრული კომუნიკაციის (კავშირის) სადგურით;

 

ვ) ტელერადიომაუწყებლობის მომსახურების მიმწოდებელი არ სარგებლობს საქართველოში განთავსებული თანამგზავრული კომუნიკაციის (კავშირის) სადგურით, თუმცა იყენებს საქართველოს კუთვნილი თანამგზავრის ფუნქციურ რესურსს.

 

10. საქმიანობის მოკლე აღწერილობა:

........................................................................................................................................................................................

 

11. შენიშვნა:  .........................................................................................................................................................................................

 

 

თანდართული დოკუმენტაცია:

 

ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან; საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შემთხვევაში - სადამფუძნებლო დოკუმენტაცია (დაფუძნების აქტი, წესდება.)

ბ) შესაბამისობის დეკლარაცია (იხ. ლინკი: ფორმა );

გ) განსახორციელებელი საქმიანობის დაფინანსების გეგმა და ინფორმაცია დაფინანსების წყაროების შესახებ;

დ) განსახორციელებელი სამაუწყებლო კონცეფცია;

ე) ცნობა ნებადართული კაპიტალისა და მისი განაღდებული ნაწილის შესახებ, ცნობა აქტივებისა და პასივების შესახებ, ინფორმაცია განთავსებული კაპიტალისა და აქტივების საკუთრებისა და წარმოშობის შესახებ, მნიშვნელოვანი წილის მფლობელ პარტნიორთა/აქციონერთა ქონებრივი დეკლარაცია (იხ. ლინკი : ფორმები)  (ქონებრივი დეკლარაციის ფორმები დამტკიცებულია კომისიის 2013 წლის 23 აგვისტოს №7 დადგენილებით)“;

ვ) საუნივერსიტეტო მაუწყებლობის განხორციელების მსურველი პირისათვის - წინამდებარე დოკუმენტის თანდართული დოკუმენტაციის „ა“-„დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია, ავტორიზაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი, აგრეთვე „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია (არსებობის შემთხვევაში).

 

 

ხელმოწერა:

ატვირთვის (რეგისტრაციის) თარიღი:

 

 

 

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები